O d h a l e n í   d á v n é   m i n u l o s t i   d v o r a   H a s e l h o f   ( Z d e n ě k   B u c h t e l e )

Ročník XXII. (1998)
Pořadové číslo 275.

1.

Mariánské Lázně
31. ledna 1998
OBSAH
 
Opět přichází rok s osmičkou na konci
l Nejstarší písemný dokument o zdejších léčivých pramenech (1528)
 
Loučení s doktorem Mayem
 
K úmrtí doktora Josefa Maye /Heimatbrief 12/1997/
 
Mgr. Václav Kohout Listujeme v Mariánskolázeňských novinách v roce 1911
l Plány velkého koupaliště a historie prvního koupaliště KIESELMÜHLE
l Velký obraz města z roku 1911, dnes ve vestibulu muzea
l Tomáš Alva Edison v Mariánských Lázních
l Velký požár v Sangerberku (Prameny)
l Tečka za dopravní nehodou okresního hejtmana
l Konference o zdvojkolejnění tratí PLZEŇ-CHEB
l CELKEM k roku 1911
 
Pavel Vondráček Barevné skvrny Kreuzmanna Adolfa
l Český Žid se vrátil po 50 letech zpět domů do Literbachu
 
Doktor Josef May jako pacient v rezervním lazaretu KLINGER
 
Zdeněk Buchtele
Podivný Haselhof
l Starý kruhový val – celnice
l Tajuplný dvůr na samotě
l Svědci

l Zmapování okolí
l Metternichova silnice Kynžvartský zámek - Mariánské Lázně
l Samota Pozorka
l Poznámky redakce

 
Počty obyvatel
l soudní okres Mariánské Lázně 1900, 1910 a 1993
l soudní okres Lázně Kynžvart 1900, 1910 a 1993
 
Nejstarší koupaliště Velká Hleďsebe  
Kavárna a koupaliště Křemenný mlýn pana Seitze - Mariánské Lázně
 
Opět přichází rok s osmičkou na konci
      Je tu rok 1998. Stejně jako v českých dějinách si často připomínáme v dobrém i smutném roky s osmičkou na konci (například v našem století roky 1918, 1938, 1948 1968), tak i Mariánské Lázně mají podobnou zvláštnost.
      První zpráva o Mariánských Lázních je z roku 1528, poprvé se toto jméno objeví v roce 1788, v roce 1808 tu proběhla první lázeňská sezóna s 80 hosty, 1818 byly Mariánské Lázně vyhlášeny veřejnými lázněmi tehdejšího rakouského mocnářství, 1848 přestává být klášter vrchností atd. Chceme si proto letos připomenout některé "osmičkové" letopočty Mariánských Lázní - skutečná i pomyslná výročí, jak je nám servírovali vlastivědníci předchozích generací.

Nejstarší písemný dokument o zdejších léčivých pramenech (1528)

      Je tomu právě 470 let, kdy se objevuje první písemný dokument o našich léčivých pramenech. Autentická zpráva potvrzuje, že tyto minerální vody byly známy od nepaměti bez ohledu na to, že o nich nemáme starší písemné zprávy.
Před 470 lety se pozornost nového krále Ferdinanda zaměřila na zdejší prameny, když měl starosti o zásobení Čech solí. Slaná chuť zdejšího úšovického pramene vyvolávala naději, že voda obsahuje kuchyňskou sůl. Jak psal už kdysi THEOBALD ZE SLAVKOVA:
      "České země jsou sice bohaté ze zvláštní milosti vším, co lidský život potřebuje - vínem, obilím, kovy, drahým kamením, lovišti, rybami, ovocem a dřevem v dostatečném nadbytku, avšak žádnou solí."
      Z Čech se vyváželo ze země do Bavor a do alpských krajin obilí po Zlaté stezce a opačným směrem se vozila sůl. Sůl byla přivážena také ze Solné komory v Rakousku a z území dnešního Polska.
      24. října 1526 zvolil český volební sněm českého krále. Stal se jím mladý Ferdinand I., bratr císaře římského Karla V. a pozdější jeho nástupce na císařském stolci. Záhy po zvolení - ve snaze udělat Čechy nezávislé v zásobování solí - vydal pokyn k soupisu všech solných pramenů v Čechách. Tepelský opat ANTON (opatem 1526-1533) zpravil plzeňského krajského hejtmana Kryštofa z Genndorfu o tom, že na teritoriu kláštera, v okolí vesnice Úšovice vytéká domnělý slaný pramen. Zpráva o tom přišla ke králi Ferdinandovi, který okamžitě vyslal posla do Teplé k opatovi s dopisem, kde ho žádá o odebrání vzorků vody.
      Německy psaný Ferdinandův dopis - majetek kláštera Teplá - byl a snad je uložen v Ústředním státním archivu v Praze. Byl napsán 27.dubna 1528. V klášteře Teplá si dopis přepsali latinsky na listinu a k té poznamenali, že byly do Prahy poslány na zkoušky dvě lahve vody k vyšetření, zda bude možné získávat z vody kuchyňskou sůl odpařováním. Tento latinsky překlad a přepis by měl být v žlutickém archivu. Dopis - in pluralis majestatis - zní:
 

"Ferdinand, z Boží milosti král uherský, český atd., infant španělský, arcivévoda rakouský, markrabě moravské atd.
Drahý, věrný, milý. Kryštof z Genndorfu nás zpravil, jak jsi mu oznámil, že prý máš na pozemku svém a kláštera tepelského slaný pramen, jak sám soudíš. A jelikož se domníváme, že bychom mohli prokázat sobě a svému českému království nemalý užitek a prospěch zřízením solných dolů nebo solivaru, důrazně Ti doporučujeme a žádáme, abys bez průtahů nařídil našeho přítomného komorního posla zavést k solnému prameni a nezbraňoval mu tak v příležitosti tu věc poznat. Z pramene nechť načerpá vodu do lahví a nám ji zašle, abychom ji mohli okusit a vyšetřit. Vykonej tak náš vážný úmysl.
      Dáno na našem královském zámku v Praze dne 27. dubna roku 1528.
                                                                                                                       F e r d i n a n d
V i d i t Joannes de Wartenberk
Ad mandatum regiae majestatis: V. Žiabka de Limperg."


      Jak mohly dopadnout královy naděje, když dnes víme, že voda obsahuje nikoliv sůl kuchyňskou, ale Glauberovu sůl s projímavými účinky ? Ale to už je jiná kapitola ...
 

 

Loučení s doktorem Mayem
      Dne 7. listopadu 1997 zemřel ve své vile v Růžové ulici bavorského Weilheimu nejstarší žijící mariánskolázeňský rodák doktor Josef MAY. Nedočkal se blížící se "stovky" a chybělo už necelých tisíc dnů.
      Prožil dvacáté století se všemi proměnami, dvěma světovými válkami i trpkým osudem českých Němců. Narodil se do kulminující slávy Mariánských Lázní na počátku století. Bylo to 24. září 1900 v domě May na Chebské křižovatce (dům s čp. 359 na rohu Hlavni a Máchovy ulice; dodnes se jmenuje Máj a také Máchova ulice souvisí s jménem tohoto domu). Jako chlapec vídával v ulicích lázní anglického krále Eduarda VII., zažil nadšení a slávu návštěvy císaře Františka Josefa I., spatřil v městě ruského spisovatele Maxima Gorkého, anglického Rudyarda Kiplinga, účastnil se pompézního pohřbu prince Schönburga na Kladské. Často se vracel ve vzpomínkách ke vzácné duší - belgické princezně Štefanii, vdově po Rudolfu Habsburském, která si Mariánské Lázně zamilovala a přijížděla sem pravidelně. Se svým pejskem přicházela k jeho otci, který byl městským veterinářem a též ošetřoval miláčky bohatých hostů - pejsky, kočky, opičky aj. Jako otec se stal také Josef May veterinářem, vystudoval vysokou školu v Brně a v Německu. Hovořil světovými jazyky a perfektně i česky. Jeho bratr Ernst zemřel za první světové války na frontě a měl bronzovou tabulku v lese na zdejším symbolickém hřbitově. Mezi vzdálené příbuzné rodiny patřil i spisovatel Karl May…
      V roce 1954 se usadil ve Weilheimu v Bavorsku, kde se stal vrchním vládním veterinárním radou. Své znalosti historie Mariánských Lázní uplatnil i zde - daleko od rodiště. Napsal stovky vlastivědných článků do mariánskolázeňských "Heimatbriefů", které vycházejí jako měsíčník od roku 1948. Měl největší podíl na sepsání německé vlastivědy města a okresu Mariánské Lázně - "Heimatbuch Marienbad Stadt und Land" - o rozsahu více než 2 000 stran. I po osmdesátce přijížděl do Mariánských Lázní a společné procházky městem byly vždy zážitkem. Byl živoucí kronikou. U každého domu dovedl říci, kdo a kdy ho postavil, odkud přišel do lázní, ale i kdo dům stavěl a jaké cenné prvky má fasáda domu atd. Jeho výklad stavebních slohů s ukázkami na fasádách byl fascinující. Šíře jeho znalostí od medicíny, lázeňství, hydrogeologie, komunální ekonomiky, zásobování, dopravy, přes přírodní vědy, architekturu, spojená s širokým záběrem minulosti mu dovolovala komplexní časový nadhled. Odešel nejen nejstarší, ale i největší mariánskolázeňský rodák.
/Mariánskolázeňské listy z 20.listopadu 1997/

K úmrtí doktora Josefa Maye

      Z nekrologu německých spoluobčanů: "Doktor Josef May, náš dlouholetý známý, byl známým i našich rodičů, prarodičů, praprarodičů. Jeho dlouhý a bohatý život z něj samotného učinil kus starých zašlých Mariánských Lázní, ale také kus Mariánských Lázní ve vyhnanství.
      Když se narodil 24. září 1900, jevilo se tehdejší Rakousko-Uhersko ještě intaktní, ale rozmáhající se nacionalismus ohrožoval jeho základy. Mariánské Lázně se zdály být daleko daleko od všech obtíží, byl to jejich veliký čas. Josef May se narodil do veřejného života Mariánských Lázní - jeho otec Josef Franz May byl okresním hygienikem a veterinářem v Mariánských Lázních a jeho syn měl stejný cíl. Doktor Josef May studoval v Brně, Drážďanech, Lipsku a Mnichově "veterinu" a zakončil svá studia v Brně 1923 doktorátem. Od roku 1925 se stal veterinářem na mariánskolázeňských jatkách (na Chebské třídě). Léta krize si prožil a protrpěl v Mariánských Lázních v celé hloubce. Roku 1936 se oženil s Marií Hartmannovou z Mariánských Lázní, manželství mělo tři děti, a dvě dcery dosud žijí. V letech 1939 až 1945 konal vojenskou službu, od počátku až do konce. Po ročním zajetí na-lezl 1946 v Idenwaldu po dobrodružných náhodách svou rodinu, která mezitím vysídlila z Mariánských Lázní. V letech 1946-1954 byl opět úředním veterinářem v Hammelburgu v Dolních Francích. Roku 1954 přesídlila rodina do Weilheimu v Horním Bavorsku, kde nastoupil dr. May na své poslední místo ve veřejných službách.
      Již dříve nalezl cestu ke spolku Heimatverband a jeho obsažné články o historii Mariánských Lázní v měsíčníku "Heimatbrie-fu" jsou dodnes prameny historie města. Jeho soukromá mariánskolázeňská knihovna byla potom vydatným pramenem pro při-pravovanou vlastivědnou publikaci - Marienbader Heimatbuch - a co do kvality a mnohostrannosti má neomezené zásluhy. Dr. May byl tehdy již sedmdesátník, když se kniha připravovala, a jeho důvtipu a autoritě děkujeme za rychlé vydání knihy. Jeho pero bylo neustále k dispozici. Bez klapek na očích spojoval již dříve nitky k novému českému zkoumání Mariánských Lázní, k mariánskolázeňskému muzeu a jeho bohaté sbírky využíval, aby vrhl nové světlo na mariánskolázeňské dějiny.
      Doktor May zemřel 7.listopadu 1997 ve svém weilheimském domově v 97 letech, opatrován až do poslední chvíle svou man-želkou. 11.listopadu 1977 byl pohřben ve Weilheimu. Budeme postrádat jeho přátelskou, obezřetnou a vyrovnanou povahu. Naše upřímná soustrast patří vdově a oběma dcerám.
/Článek Zum Tode von Dr.Josef May, autoři Franz Norbert Pany a Alex Prockl; Heimatbrief Nr.591, prosinec 1997/.
 

Mgr. Václav Kohout

R e k o r d n í   p o č t y   h o s t ů   a   k o n j u n k t u r a   M a r i á n s k ý c h   L á z n í
Listujeme v Mariánskolázeňských novinách v roce 1911
(Pramen: Marienbader Zeitung, vychází dvakrát týdně, ročník 1911)

4.ledna
Prodloužená kolonáda se má stavět na podzim 1911 a na jaře 1912 bude v provozu. Stavět bude klášter Teplá. Existuje starší projekt mnichovského architekta LANGENHEINREICHA (viz noviny z 5.3.1910) a novější plán MIKSCHův. Redakce je pro starší plán, který je architektonicky ucelenější. V Blansku je již připraven model kolonády. 
l Učitel lyžování pan OLSSON z Göteburgu zahajuje kursy lyžování pro začátečníky i pokročilé. l ZENTRAL-THEATER (zdejší kino) se dobře zavedlo. Na Nový rok navštívené představení je dobrou vizitkou jeho oblíbenosti.
7.ledna
Ministerstvo veřejných prací poskytne pro zdejší zimní sportovní klub WSC subvenci 3 000 K, jestliže zařídí bobovou dráhu.
l Zavádí se paušální telefonní tarify podle vzdálenosti. l Jezdecká škola na Šenově nabízí slevu 40 - 50 %, první jízdu zdarma a půjčování jezdeckých oděvů.
11.ledna
Císař propůjčil vrchnímu poštovnímu úředníkovi Wagnerovi titul "ředitel pošty". Pošta zaměstnává v létě 200 lidí, což je tolik, co některá zemská města!
l Firma SINGER organizuje čtrnáctidenní kursy šití na stroji v hotelu KOLBEN-SCHLAG (Slovanský dům alias Helvetia). l Zasedalo městské zastupitelstvo a 28 hlasy proti 8 hlasům rozhodlo o vyvedení Rudolfova pramene nahoru do lázeňské čtvrti.
14.ledna
Čtyři radní podali rezignaci - byli proti vyvedení Rudolfova pramene!
l 4. ledna byl ukraden pytel s penězi na poštovní trase Tachov- Planá. l Michael URBAN má článek "Friedrich Hebbel v Mariánských Lázních"
18.ledna
Závody dětí na sáňkařské dráze dne 8.ledna. Na rybníku kynžvartského zámku je vybudováno kluziště.
l V hotelu Marienbader Mühle (Cristal) se podávalo zkušebně argentinské maso. Cenově je to stejné, tedy žádná výhoda. l Přírodovědecké muzeum v Plané bude pořádat v létě přednášky (Dr. Michael Urban).
21.ledna
Čtyři uvedení radní odvolali svou rezignaci.
1. února
Budou se konat lyžařské soutěže u kavárny ALM, tj. skoky a běhy (2. února).
4. února
Emilio Somalo z Uruquaye odejel po třech týdnech z Karlových Varů, protože tam nemohl dostávat požadované koupele.
l Výbor chudých na okrese Mariánské Lázně (pro podporu chudých) rozděloval podpory chudým pro město - celkem dostalo 10 chudých. Velká Hleďsebe má zájem na elektrifikaci vesnice a zavedení tramvaje tam. l 6.února bude ve Velké Hleďsebi komise - má se tam zřizovat výroba cementového zboží.
8. února
Dům čp. 320 - dříve LENZ, nyní ERIKA.
l V sobotu pořádá zimní klub WSC výlet na Volfštejn.
11.února
Otevírá se 16. února třetí lékárna - ZINTLOVA, zvaná CHEBSKÁ (viz noviny z 23.3.1910).
15.února
Započato s pracemi na vyvedení Rudolfova pramene na kolonádu.
18.února
Novostavba pana Gamnitzera dostala název SVATÝ MARTIN.
22.února
ARNOLD prodal své strojní zámečnictví panu Franz Steinerovi z Teplé.
25.února
Vychází jako FASCHING-ZEITUNG a redakce si bere na mušku nešvary ve městě a paroduje je.
4. března
Řádil vichr a zporážel stromy v okolních lesích.
8.března
Mariánské Lázně rozesílají ročně 600 000 lahví minerálních vod (Čechy celkem 26 750 000 lahví).
l Na nádraží se prodá ročně jízdenek za dva milióny korun. Pošta v Mariánských Lázních po odečtení režie má zisk 2 milióny korun. Město platí ročně půl miliónu přímých daní. l V roce 1910 měly Čechy 6 773 547 obyvatel. v roce 1900 to bylo jen 6 318 697 obyvatel. Sousední politický okres Planá má 3 079 domů, 4 402 rodin a 19 784 obyvatel. l V Křimicích zemřel občan ve věku 101 let. Jeho žena dosud žije - je mladší (97 let).
11.března
Povoleno nové jímání Ambrožova pramene. Dosavadní jímání je z roku 1823, nevyhovuje; novogotická stříška je z roku 1826.
15.března
Ve svahových ulicích ke Školní ulici (Ruská) a k hotelu CASINO (bývalý VÚB) je po kotníky bláta.
18.března
Uvažuje se o poštovním autobusovém spojení Tirschenreuth - Mähring - Planá či Mariánské Lázně.
l Radní diskutovali otázku plynárny a městského koupaliště. l Stavba kostela ve Velké Hleďsebi je nyní "v klidu". Chybí fara i farář.
12.dubna
Vedení okresního hejtmanství Mariánské Lázně převzal Dr.jur. Otto BRECHLER von Troskowitz. (V říjnu 1910 byl odvolán princ zu a von Lichtenstein.)
l Na Velikonoční pondělí se otvírá tradičně kavárna FORSTWARTE - chodívají tam na vycházku rádi domácí občané. l Vytvořilo se zemědělské družstvo pro hospodaření na dvoře HASELHOF. Má 75 hektarů a 300 až 400 zvířat.
22.dubna
Vyvedení Rudolfova pramene na kolonádu je hotovo.
l 19.4. bylo komisionální prohlédnutí nového jímání Ambrožova pramene. Roura byla založena o 3 metry hlouběji (celkem 5 m). Provedla firma WÄCHTLER a zvýšila se tam vydatnost pramene. l 24.5. bude na pěti místech cvičení hasičů u hydrantů a přizváni majitelé blízkých domů, aby si v případě požáru věděli rady.
26.dubna
Novostavba pana Lustiga na Bellevue byla nazvána VALERIE (dnes Luxemburg).
l Zpráva z Vídně: ministerstvo železnic prodloužilo o rok přípravu projektů železniční dráhy Mariánské Lázně - Vlkovice - Sangerberk - Litrbachy. l Po dvou letech opět hořelo ve Velké Hleďsebi - 4 domy (předtím časté požáry a podezření na neznámého žháře).
29.dubna
Začíná sezóna: dokončeny nové hotely: ESPLANADE a ROYAL.
l Podchycení Ambrožova pramene je hotovo, vy-vedení Rudolfova pramene na kolonádu se dokončuje. l Zlepšení pro cestující: Svaz nádražních restauratérů půjčuje cestujícím sklenice na pivo a mají možnost je vrátit v jiné restauraci (tzv. půjčování na zálohu).
3.května
Nový dům na Bellevue paní Marie Adamové dostal název SAN REMO.
13.května
Připojení dalších účastníků telefonu až do čísla 394 !!
20. května
Rudolfův pramen na kolonádě už vytéká!
l Květinové dny: dobrovolnice budou prodávat po městě květiny v kytici za 10 haléřů a výnos bude věnován pro podpůrné účely.
24.května
Zasedání radních: Cizí auta mohou být jen v povolených koncesovaných garážích. Maximální rychlost po městě je 12 km/hod., nutný je tlumič výfuku. Výfuk musí ústit do volného prostoru. Tankování je zakázáno na otevřených silnicích. Provoz v silnici pod Křížovým pramenem je jen ve směru nahoru; při koncertě uzavřeno. Pokuty jsou od 20 korun nebo vězení do 40 hodin. 29.května bude "Květinový den": vyzdobena ulice pod kolonádou, květinové vázy koncerty v parku a večer koncert na promenádě.
l Boudy a stánky v Maxově údolí se množí a hygienicky nevyhovují. "Co dělají městské sanitární orgány ?!" l Vynalézavost pošty: host z jednoho domu dostal pohlednici s adresou v podobě siluety adresáta. Ten byl nalezen a dodán! l PANORAMA má dvě verandy: jedna je zastřešená. l Host nám píše: "Po městě je mnoho hodin, ale jdou nepřesně nebo vůbec ne. l Ambrožův pramen byl ještě 1. května uzavřen! l Počátkem sezóny v Centrálních lázních pořád ještě pracují dělníci! Kamna v Centrálních lázní vytápějí slabě! A jiné nedostatky …
27.května
Domy s čp. 105, 110 a 305 (Apollo, Lyon a Salvator) byly sjednoceny pod číslem 105 - APOLLO
31.května
Na Krakonoši jsou dvě rozkvetlé palmy!
l Mezi hotely OSBORNE a BALMORAL byla postavena spojka s terasou a v recepci se objevil první "americký bar" v městě!
14.června
Těžké popáleniny: 26letá posluhovačka ve dvoře Automobilhof si při praní pomáhala lihem. Líh explodoval a ona jako hořící pochodeň běžela pro pomoc. Pomohl náhodný šofér, který přes ni hodil deku. Požár v místnosti uhasil majitel.
l Zkoumání rašeliniště v Číhané: nosnost rašeliny je tu 4 metry, vydatnost pramenů 77 litrů/sek. Plány do budoucna.
17.června
Ministerstvo vnitra a justice a ministerstvo financí povolilo změnu názvu dosavadního Kynžvartu (KÖNIGSWART) na Lázně Kynžvart (BAD KÖNIGSWART).
l Varování před tzv. umělci - nabízejí pochybné kresby, kopie apod.
21.června
Koncem roku 1910 byli rakouští celníci v sousedním Sasku, aby pozorovali rakouské občany při zdejších nákupech. Na zákrok německých úřadů bylo nyní od této praxe upuštěno.
24.června
Městský zahradník Franz BÖHM z Františkových Lázní byl provizorně ustaven do Mariánských Lázní (po Skalníkovi).
28.června
V novém Lékařském domě je připraveno tzv. emanatorium pro vdechování radiové emanace. Pobyt v místnosti je 2 až 3 hodiny.
1.července
Byl otevřen Lékařský dům (28.6.) v lese (dn. Ruská ulice).
l 20 gymnasistů z Batumi navštívilo Mariánské Lázně. l 2.7. je večerní korso na kolonádě.
5.července
Otevírá se novostavba palácového hotelu ESPLANADE.
8.července
Na stavbu druhé koleje Cheb-Plzeň nejsou peníze.
12.července
Emanatorium v lékařském domě je v provozu od 11.7.1911.
l 23.7. je opět večerní "květinové korso", alegorické vozy i auta! l Úspěšná stávka krejčích a švadlen. Dosáhli zvýšení platů na 8 K/den, přesčasová hodina 2 koruny a pro švadleny platí osmihodinová pracovní doba.
15.července
Obec Úšovice zakoupila parní stříkačku RUSTICANA od firmy Čermák z Teplic. Po 9 minutách dává tlak 9 atmosfér.
l V domě VULKAN na Šenově se otevírá stavební kancelář stavitele Karla GUTA! l Od 13. do 15. července jsou atrakce na místě Volkfestplatz, kde je i tobogan a horská dráha.
22.července
Květinové korso od domu NIZZA ke KLINGERu v parkové ulici: 40 dekorovaných vozů, koncert.
l První tenisové turné se hrálo v Mariánských Lázních v roce 1897. Tehdy nebyla žádná mimořádná účast. Od roku 1904 je účast lepší. l V knihkupectví ZINK vystavuje pan Ludvík LEU osm akvarelů (různá zátiší města).
26.července
Ohlasy květinového korsa.
l Zimní klub WSC nechal vyhotovit čestná uznání v zimním provedení. l Večer promenádní koncert.
5.srpna
Zemřel pan A. Kolbenschlag, majitel hotelu stejného jména (Slovanský dům). Pan Kolbenschlag se sem přistěhoval před 15 lety z Kynžvartu a postupně vybudoval dnešní populární hotel.
l Poblíž kavárny ALM přistál balón ELBE se třemi osobami - členy Aeroklubu v Berlíně.
9.srpna
Bývaly doby, kdy lázeňští hosté byli v 21 hodin v posteli, ale teď pulsuje lázeňský život do 23 hodin, zvláště na Hlavní třídě, odkud pak pochází mnoho stížností. Je třeba především omezit provoz aut a večer zakázat venku hlasitý hovor!
l Hořel les mezi Mnichovem a Sangerberkem. Přijely hasičské sbory z okolí. Vyhořelo 14 jochů lesa. l V Evropě velká horka, až 40°C.
12.srpna
Výzva: v důsledku sucha zákaz kouření a ohňů v lesích! Nyní citelně chybí koupaliště. Hořelo od lokomotivy ve Sklářích.
19.srpna
Na pozvání přijel přednášet dr. FÜRTENBERG z Berlína, odborník na radioaktivitu.
l Odhalení pamětní desky Eduarda VII. v anglickém kostele a na kolonádě.
28.srpna
Potok pod Lilem smrdí - je to důsledek sucha a splachování odpadů z lázní do potoka!
9.září
Připojeny telefony do čísla 364.
13.září
Komplex Marienbader Mühle (Cristal) koupili Wenzl a Amalie Wilfertovi od dosavadního majitele Martina Gamnitzera.
l Roku 1910 stoupla návštěvnost Karlových Varů o 3,3 %, Mariánských Lázní o 4,1 %, Františkových Lázní o 6 %. Více hostů přijíždí z Ruska. Hořelo v Maxově údolí a vyhořelo 150 m2 lesa. Hasiči sem museli táhnout hadice 1000 metrů! Hned nato hořelo v Sangerberku, dále u trati ve Velké Hleďsebi a u starého rašeliniště.
27.září
Dům NEAPOL koupil pan Adam Lüssl.
l Lázně Kynžvart navštívilo 533 partají a 1 038 osob (více o 111 partají, o 187 osob). l Dům pana Fechtera POŠTOVNÍ DVŮR byl přejmenován na FREIBURG. l Mariánské Lázně měly proti roku 1910 více hostů: v roce 1911 bylo 22 819 partají, tj. o 1 076 více; a 34 509 osob, tj. o 1 200 osob více!! l Konala se výstava odborného kursu pro cukráře. Materiál a prostory dílny poskytl cukrář Ruppert.
8.října
Dne 5.10. byl vysvěcen kostel ve Velké Hleďsebi, Obec byla vyzdobena, účast mnoha kapel, sborů místních organizací a mnoho místních osobností.
11.října
Cyklisté jezdí i po cestách pro pěší a to dost rychle!
l Tělocvična v hrubé stavbě dokončena (sokolovna v Tyršově ulici). Na tělocvičnu se začalo sbírat od roku 1884. Roku 1902 byl věnován pozemek městem za podmínky, že bude tělocvična sloužit též školním dětem.
14.října
Eckertovo kino posouvá večerní představení od 20:30 hod., aby mohli přijít i prodavači.
18.října
Novostavba pana Lanzendörfera na Bellevue byla nazvána FELICITAS.
21.října
Neštěstí na nádraží: 8 dělníků firmy RIEDL vykládalo 40 metrů dlouhé klády. Při uvolňování nebyly řádně uchyceny kovové klanice vagónu řetězem. Klanice se uvolnila a smrtelně zranila dělníka.
25.října
Opět se přestavuje, nadstavuje, ale podnikatelé by si měli uvědomit, že město má vyšší nabídku než poptávku, a to má vliv na ceny.
l Na nádraží by měl být tlumočník, o to by se mělo postarat ředitelství drah.
28.října
Pošta odkoupila hotel RUDOLFSHOF.
l U konečné stanice tramvaje bude upravena pěší cesta: "Má-li se jednou elektrická dráha rozšířit, snad v příštím století, pak se bude muset tato úprava opět odstranit!"
29.listopadu
Na radnici byl vystaven obraz 6 x 2 m pohled na město. Sestavení dalo velkou práci, neboť pohled je z fiktivního bodu. Malíř musel všechny domy překreslit do příslušné perspektivy.
l Vila paní Matulkové byla nazvána ELEKTRA (Matulka býval vedoucím elektrárny). l Policejnictví v městě se zlepšuje podle vzoru velkých měst.
29.listopadu
Zimní klub WSC má potíže se stavbou bobové dráhy. Původní plán počítal s mnoha stavebními operacemi a s kácením lesa. Druhá alternativa byla přijatelnější, ale vedla přes louku, jejíž majitel žádal veliký nájem. A tak zůstane dosavadní provizorium.
l Ve třech místních lékárnách se zavádějí noční služby.
20.prosince
Na Volfštejnu nad Nimrodem byla připravena louka pro zimní sporty a majitel honu, pan Sabathil, postavil tu boudu ve švýcarském slohu pro potřeby zimního klubu WSC.
l Statistika uvádí, že Chebsko.a Ašsko má 235 898 obyvatel, z toho 1 426 Čechů. Soudní okresy obou politických okresů mají:

Soudní okresy

Němců

Čechů

  K porovnání:
41 264 5   Soudní okresy v roce 1910:
Cheb 40 651 48   Mariánské Lázně 15 537 obyvatel
Vildštejn (Skalná) 22 324 12   Lázně Kynžvart 16 456 obyvatel
Loket 40 385 457   =============================
Falknov 52 625 457   Viz tabulka obyvatelstva politického
Kraslice 38 649 0   okresu Mariánské Lázně v roce 1910

 

Vysvětlivky k reklamám 1911:

      Anton Dietl - dům TUSCULUM, dnes Ibsenova ulice čp. 175, po roce 1945 AGLAJA, čtvrtý dům od Fibichovy ulice
      Alois Kohn - dům HANNOVER, Goethovo nám. čp. 14 po roce 1945 CHARKOV, třetí dům pod muzeem
      Steiner a Jíra - GOLDENER ADLER, zaniklý dům Jugoslávská čp. 39, po válce LUCULLUS vedle Tepelského domu    
      Wilhelm Fechter, Untere Kreuzbrunn-Promenade, stánek na kolonádě
      Franz Svoboda - STADT PETERSBURG, dnes Hlavní čp. 51, kde je dnes Čs. Obchodní banka
      Karl Kradochwil - BERLINER HOF, dnes Hlavní třída, dům Corso
      Johann Dietl - PHILADELPHIA, dnes Hlavní tř. čp. 152 mezi Cristalem a Baťou
      Brüder Schneider - WEISSER SCHWAN, dnes Hlavní tř. čp. 47, Chopin
      Hacker Laden, Ferdinandbrunnstrasse, čp. 163 - Hackerův ateliér býval na plošince proti dnešní Vltavě
      Heinrich Schaller - MARIENBADER MÜHLE, dnes Palace Hotel Cristal

 

Plány velkého koupaliště a historie prvního koupaliště KIESELMÜHLE

      Dlouhá léta trvaly stesky na to, že město nemá lidové koupaliště - od hostů i od místních obyvatel. Existovalo koupaliště KIESELMÜHLE (zaniklý mlýn proti prádelně ve Velké Hleďsebi) z roku 1897. V roce 1911 byly vypracovány plány na velké koupaliště a projektovány dva bazény: větší pro muže a menší pro ženy, sluneční louku pro slunění, kabiny, sociální zařízení aj. Projekt byl proponován na 75 000 korun. Koupaliště mělo být zásobováno vodou z Kosího potoka. Na uváděném místě bylo již uvedené malé koupaliště. Nenašel se však nikdo, kdo by do tohoto podniku investoval. Koupaliště RIVIÉRA a LIDO vznikly až za první republiky a byly postaveny soukromníky. Jiné koupaliště bylo projektováno v místech pod tenisovými kurty na Bellevue na Úšovickém potoce, někdy před druhou světovou válkou.
      Nejstarší koupaliště Kieselmühle bylo postaveno v roce 1897 ve Velké Hleďsebi. Kdysi dávno před třicetiletou válkou stála zde samota - dvůr Kieselhof. V berní rule z roku 1654 se uvádí na panství Kynžvart několik panských dvorů, mezi nimiž "Giesslhof" se šesti poddanými (např. Haselhof-Lískovec měl 7 poddaných, Lehenhof-Manský dvůr 4 poddané, ovčín 7 poddaných). Šlo tedy o střední dvůr, u kterého býval mlýn Kieselmühle. Za první republiky byl používán i český překlad Křemenný mlýn. V roce 1775 se uvádí, že v usedlosti byl hostinec, později navštívený básníkem Goethem.
      V roce 1897 byl vyhlouben pod mlýnem bazén, který byl napájen vodou tehdy ještě silného Kosího potoka (Altbach). Roku 1906 uvádí mariánskolázeňský adresář, že koupaliště má bazén plochy 860 m² a hloubku 75 až 285 cm. Byly tu sprchy a louka o rozloze 1000 m². Bylo tu i nářadí pro různá cvičení a výuka plavání. Koupaliště bylo otevřeno od 6 hodin ráno do 20 hod. Vstup pro nekoupající byl zapovězen. Cena vstupenky byla 50 haléřů, zvlášť se platilo prádlo. Cena 12 vstupenek byla 5 korun, jedna lekce plavání 1 K 60 haléřů, 12 lekcí stálo 16 korun. Majitelem byl Wenzl Seitz.
      V roce 1937 stála vstupenka již 3 Kč, 12 vstupenek 25 Kč, 1 lekce plavání 6 Kč, 12 lekcí 60 Kč. Vstupenka na celé léto stála 60 Kč. Spojení s lázněmi bylo pravidelnými autobusy do Velké Hleďsebe nebo zvláštními letními autobusy. Po roce 1930 dostalo koupaliště konkurenci v moderním koupališti RIVIÉRA na opačném okraji Velké Hleďsebe. Ještě dříve jako lidové koupaliště sloužil Ostrovní rybník v Hleďsebi a jako "divoké" zakázané koupaliště Hamrnický rybník v lese za Hamrníky. Až později jeho majitel - klášter Teplá - kapituloval a pronajal Hamrnický rybník Juliu Arigimu, který tu vybudoval pláž a upravil rybník v dnešní krásné koupaliště LIDO.
Vraťme se na Křemenný mlýn. Ještě dnes nacházíme na pravém břehu Kosího potoka dosud patrný obdélník - zbytek někdejšího bazénu, vyhloubeného do země bez umělého betonového zpevnění. Na dně bazénu je množství stromů. Náhon od potoka zajišťoval trvalý přítok potoční vody, ovšemže dosti studené. Byla osvěžením v horkých letních dnech. Deštivé léto bylo katastrofou pro provozovatele.
      Po roce 1945 bylo toto koupaliště - Křemenný mlýn - i přes konkurenci koupališť Lido a Riviéra v provozu a poslední zpráva o něm je v turistickém průvodci, vydaném Českou obcí sokolskou, v roce 1948. Uvádělo se: "Na okraji obce Velká Hleďsebe - na pěší trase od hotelu Monty na Riviéru - je plovárna s restaurací." Provoz tu byl zřejmě malý a restaurace nevelká. Bazén byl už volně přístupný a využíván místními obyvateli. Počátkem padesátých let bylo koupaliště přeměněno na rybí sádky a poté zaniklo. Dvůr, mlýn i okolí patřilo státnímu statku.
      Nejstarší mariánskolázeňské přírodní koupaliště Křemenný mlýn sloužilo tedy více než padesát let.

Velký obraz města z roku 1911, dnes ve vestibulu muzea

      Původně býval v sále radnice, zvaném čítárna (od 19. července 1911), ale nebyl dokončen, až na podzim 1911. Zdá se, jakoby byl zhotoven podle fotografie z ptačí perspektivy, ale to je omyl. Za základ pro obraz byl vzat fiktivní bod ve výši 200 metrů nad svahem Hameliky. Firma WEESER-KRELL připravovala obraz několik let. Aby perspektiva všech domů byla věrná, bylo nutno zhotovit na 700 jednotlivých výseků, které byly naskicovány na místě a pak zpracovávány do příslušné perspektivy a přenášeny do obrazu se všemi detaily. Původní obraz měl zachycovat úsek od hotelu WEIMAR (Kavkaz) až k EGERLÄNDERU (Monty) s jednoduchou perspektivou, ale později byl přepracován do dnešní podoby. Tak mohl být zachycen široký pohled na město. Plocha obrazu se udávala 6 x 1,5 m. Soudíme, že zachycuje stav z roku 1910, kdy se dělala většina skic. Obraz býval později reprodukován pro pohlednice. Autoři neopomněli detaily, například tramvaj umístili do proluky mezi domy (jinak je na obraze trať zakrytá). Dnes víme, že u některých částí jsou věci, které byly v době vzniku obrazu v plánu, ale ve skutečnosti nevznikly. Místní list té doby shrnuje: "Přes přesnou architektonicky geometrickou práci působí obraz umělecky a bude určitě působivou reklamu pro Mariánské Lázně!" (Mbder Zeitung 15.7.1911). Stejná firma pořídila podobný velkoobraz kláštera Teplá.

Tomáš Alva Edison v Mariánských Lázních

      "V sobotu v poledne přijel T.A.Edison s ženou Minnou, s vdanou dcerou Marion Estella Onser, s dcerou Madeleine a s třináctiletým synem Charlesem z Prahy se dvěma automobily do Mariánských Lázní a ubytoval se v novém hotelu ESPLANADE. T.A.Edison si prohlédl město a řekl: "Krásnější lázně nejsou v celém světě!" V neděli pokračoval americký vynálezce do Norimberku. Na cestě měl nehodu, když přejel dvanáctiletého chlapce. Na místě byl mrtev." (Mbder Zeitung 20. 9. 1911)

Velký požár v Sangerbergu

      Osmina města v rumišti, sto lidí bez přístřeší. Oheň se rozšířil z vedlejší uličky na celou ulici, kde bylo mnoho dřevěných staveb. Vyhořelo 42 domů i s přístavbami. Požár hasilo téměř třicet hasičských sborů; požární sbor z Karlových Varů přijel vlakem. V provozu bylo 40 stříkaček a úšovická byla v akci po celou noc. Dva hasiči z Mariánských Lázní byli popáleni. Též četnictvo hasilo - z Krásna 13, z Mariánských Lázní 32 četníků. Na místě bylo sebráno 300 korun pro pomoc vyhořelým. (Mbder Zeitung 16.9.1911)
Ze vzpomínek pamětníků na tento strašlivý požár uvádíme:
      "Oheň vznikl nepozorností při kouření u stodoly domu čp. 177. Léto bylo ten rok velmi suché a v potocích bylo málo vody. Neobyčejně rychle přeskakoval oheň z jednoho domu na druhý a mezi nimi byl Tischlerův dům s térovou střechou, která se divoce rozhořela.Vzniklý vítr odnášel hořící kusy střechy až do čtvrtí Luft a Hirtgasse. Oheň vyvolal takový žár, že obyvatelé vzdálenějších domů se ocitli rovněž v nebezpečí, že jejich domy zachvátí plameny. Chtěli pomoci hasit, ale nejprve vynášeli ze svých domů vlastní majetek a pomáhali pak ve čtvrti Luft zachraňovat majetek sousedům. Jiskry létaly široko daleko a zachvacovaly nová a nová obydlí. Vítr vál od západu a postupně mizely v plamenech další a další domy. Zachráněn zůstal ve středu města zděný dvůr Kašpara Danzera čp. 49-50 a vpravo potoka Roda domy čp. 29 až 32 na "ostrově".
      Mezi 40 požárními sbory z okolí byla i výkonná motorová stříkačka z Karlových Varů. Požár zanechal krutý obraz postiženého města. Sousedé poskytli vyhořelým ubytování i potravu, postarali se o jejich dobytek. Z vnějšku přišla pomoc ve formě peněžitých sbírek a mariánskolázeňští a karlovarští hoteliéři poslali nábytek, oblečení a jiné důležité potřeby pro domácnosti. Rakouská státní pokladna poslala 1000 korun. Polovina domů byla obnovena a některá čísla vyhořelých domů byla použita na pozdější novostavby."

Tečka za dopravní nehodou okresního hejtmana

      Vídeňský automobilový senát projednával nehodu prince von a zu Liechtensteina z roku 1910, kdy řidič srazil chodce Zintla z Trstěnic. Věc původně projednal soud v Chebu a předal do Vídně. Zintl žádal 22361 korun odškodného, během procesu pak 10000 korun. Liechtenstein nabídl Zintlovi před soudním procesem 3000 korun. Senát nakonec rozhodl 2 000 K bolestného, 750 K ztráta výdělku a 879 K náhrada léčení. Také náklady procesu šly k tíži Liechtensteina, který řídil auto bez řidičského průkazu. Celá aféra, kde se významně angažoval mariánskolázeňský Haubner, nakonec vedla k tiché výměně okresního hejtmana v Mariánských Lázních - stal se jím Dr. jur. Otto BRECHLER von Troskowitz. (Mbder Zeitung 28.10.1911) Viz HAMELIKA čís. 9/ 1997 s článkem "Kdo byl Haubner"!

Konference o zdvojkolejnění trati Plzeň - Cheb

      Svolal ji starosta z Mariánských Lázní a účastnili se jí zástupci měst a okresů ležících na trati. Bylo konstatováno, že vlaky mívají zpoždění a doprava nákladů že je pomalá. Zdůrazněn význam trati pro lázně. Ministr železnic byl již vícekrát žádán, ale pěknými slovy vyprovodil delegace za dveře. Údajně má být projekt na druhou kolej již připraven. Byl vytvořen akční výbor a doporučeno, aby každý okres a každé město žádalo zvlášť o druhou kolej místo společné petice. Také úsek u Svojšína je technicky řešitelný. (Mbder Zeitung 4.3.1911)

Celkem k roku 1911

      Vzestup návštěvníků byl opět rekordní, ale dnes víme, že nebyl v dalších letech překonán. Až v roce 1929. Více hostů přijíždělo z Ruska. Zvýšená stavební činnost pokračovala: ESPLANADE a ROYAL, dále domy ve čtvrti Bellevue. Upozorňuje se však i na nadbytek lůžek. l V roce 1910 byli jen tři Češi v městě, hlásící se k české národnosti (v roce 1900 se hlásilo ještě 25). l První stálé kino bylo hojně navštěvováno - má denní program na dvě hodiny, asi 6 různých šotů a častou obměnu. Majitel kina natáčel několik záběrů v městě. Vídeň měla první stálé kino v roce 1903, Ponrepo v Praze vzniklo v roce 1907. l Tělovýchovný spolek staví tělocvičnu - dnešní sokolovna. Potíže jsou s výstavbou bobové dráhy. l Opět mnoho plánů - na koupaliště, na novou kolonádu, na železniční trať do Sangerberku. l Veliký požár v nedalekém Sangerberku. l Pokusy o využívání radiově emanace k léčbě inhalací. l Stávka krejčích a švadlen úspěšná. l V roce 1911 nechal zhotovit ECKERT snímky pro své kino: 1. Panoramatické snímky z hotelu Rübezahl (Krakonoš) a Egerländer (Monty), 2. Císařská třída, 3. Lugisland (Lil), 4. Večerní Křížový pramen při koncertu, 5. Rudolfův pramen, 6. Esplanade, 7. Přijetí kardinála Strbenského, 8. Biřmování v městě. Snímky se promítaly jako přílohy k hlavnímu filmu. Bohužel se nezachovaly - vyráběly se na hořlavé podložce (Mbder Zeitung 26.7.1911).

 


Barevné skvrny Kreuzmanna Adolfa
Český Žid se vrátil po 50 letech zpět domů, do Litterbachu

      Články z pera Pavla Vondráčka v Lidových novinách jsme si oblíbili ze dvou důvodů: jsou z našeho blízkého okolí a jsou člověčí. Vane z nich obdiv k lidskému údělu lidí, o nichž píše, k jejich podivnému smíření s osudem a nad tím vším smutek pomíjejícnosti. Kdo si zvykl na hořkou chuť Vondráčkových črt, tomu zůstanou drogou a čeká na pokračování. Také rozbití Litrbachů na padrť patří do 20. století a dokonce do druhé jeho poloviny. O tom sice v článku ani slovo a přece za každou větou cítíme nevyslovenou tragédii. V paměti zůstává město, ale čas uplývá a jednou nebude pamětníků. Mlčící historie však působí paradoxně - láká jako nedokončená kapitola...

      Nejpůvabnější příběhy lidí najdete na hřbitovech. Do kamene jsou zachyceny jedním slovem. Josef Skružný - poštovní podúředník, Anna Staňková - vdova po hostinském, Čiprný Antonín - krotitel a potápěč, Josef Straschpytel - c.k. dvorní dodavatel indického koření. Smůlu mají ti, jejichž kosti tlejí v zemi a náhrobek je zalit v betonu poválečných novostaveb. Krouzmann Jákob - barvoznalec, má však štěstí. Jeho židovský náhrobek leží v potoce poblíž kynžvartského křesťanského hřbitova. U náhrobku stál Kreuzmann Adolf, syn barvoznalce. Zde je jeho obyčejný příběh.
      Adolf Kreuzmann, syn židovského obchodníka s barvami, se vrátil po téměř padesáti létech zpět domů. Narodil se v dnes již zaniklém královském horním městě Litterbach (český název Čistá), jehož nepatrné ruiny leží v poli nedaleko Sokolova.
      Jak jednoduchý a osvobozující návrat. Těmito slovy začal svůj vzpomínkový monolog Adolf Kreuzmann na místě, kde stával rodný dům. Jeho původní místo spíše tušil, než určil. Jednoduchý, protože je to pro mne již příliš dávno a se vzpomínkami jsem se vyrovnal, a osvobozující, protože nemám starosti o majetek. Natož vztek. Zde jsou ruiny.
      Z krajiny pod bývalým městem prýštila hlavní barva sílícího podzimu - zlatá - v mnoha odstínech. Barvy neustále protékají Kreuzmannovým životem, je totiž barvoznalcem a obchodníkem s barvami, stejně jako otec a děd.
      Polehlá tráva byla slámově rezatá, uschlé stvoly do řad seřazeného bolševníku nabíhaly do béžově žluté, v údolí osvětleném starozlatou hnědí zářil malý rybník chladnější žlutí a tmavnoucí obzor v dáli, nad Kladskou a Lazy. Vynikal srnčí hnědí, o které poznamenal Adolf Kreuzmann, že je skutečně srnčí, ovšem nikoliv fekální.

Barvy

      Adolf Kreuzmann stál na holém vrchu kopce, který musel jeho otec každý týden, při svých cestách za prací, překonat. Poslední cestu vykonal se synem Adolfem před šedesáti lety. Zemřel v roce 1935.
      Občanské povolání Adolfa Kreuzmanna je barvoznalec. Ještě před pěti lety, ho živilo, nyní je to jen důchodcovská záliba. Konečně má čas kráčet po krajích, po městech a dívat se na barvy země, oblohy, měst, vesnic a lidí. Ukážete-li mu pohlednici kteréhokoliv místa v Evropě, s jistotou pří značnou pro znalce určí, podle barevných fasád domů nejen kde se ono místo nachází, ale i nejbližšího obchodníka s barvami.
      Ročník 1925, výška 165 cm, černé oči, neholená tvář, filcový klobouk, výrazný nos a jméno plné paradoxů. Na palandě v Osvětimi se mu za ně posmívali. Kreuzmanne, jaký ty neseš kříž, vždyť jsi Žid. Adolfe. Copak tvůj otec netušil v roce 1925, že se podobně jmenuje i náš budoucí "chlebodárce"?
      Otec Jákob Kreuzmann byl potulný obchodník s barvami. Vždy v neděli večer vyrážel do vesnic a městeček roztroušených na hřebenech Slavkovského (dříve Císařského) lesa, do Smrkovce, do Lazů, na Kladskou, do Pramenů, do Kynžvartu aj.. Na zádech nesl dřevěnou skříňku s proutěným víkem. Uvnitř byly vzorky barev, které bylo v domácnostech potřeba. Žlutá, bílá, okrová a červená pro kaple a kostely kobaltová modř a rubínová pro hrázděné štíty chebských statků, růžová a nachová byly oblíbené barvy žen ve Smrkovci. Noční modř a Čerň dodával Finsterovi v Pramenech, který doma vyráběl skleněné oči pro vycpaná zvířata. Jedovatou zeleň odebíral zase Vichmann na Kladské - barvil jí mast na popáleniny a puchýře.
      Desítky živnostníků a sedláků byly otcovými odběrateli. Přesto byl chudý, veškerý zisk shrábli jeho dodavatelé - také Židé v Chebu, Plzni, Bayreuthu a Ústí nad Labem.
      Otec odcházel v neděli. Díval jsem se za ním, jak mizí v horských zákrutách Císařského lesa. Byl pro mne hrdinou. Představoval jsem si ho, jak jedná se svými "partnery". Jak přespává v přepychových hotelích. Jak vyhrožuje nedodáním zboží nebude-li mu včas zaplaceno. Představoval jsem si, jak vyndává vzorky barev v práškovém, pevném či kapalném stavu. Můj obraz otce byl stejně jasný jako kanárková žluť od Steinera z Bayrouthu. Vracíval se v pátek, v předvečer šábesu, svlékl ze sebe zaprášené šaty a prošlapané boty, převlékl se do bílého a zasedl do čela stolu. Matka, já a tři sestry jsme hleděli na otce, zachránce domácnosti, našeho chlebodárce a dobrodince.

Byl to jenom sen

      Jednou vzal otec malého Adolfa s sebou. Místo důstojných přijetí slyšel mnohá odmítnutí, místo hotelů spali v koutech hospod. Krize vrcholila. A tak jsem poznal tu sílu pátečních večerů, kdy se otec, přes týden prašivý Žid, mění v cosi nebetyčně důstojného.
      Není nic pravdy na tom, že každý Žid dříve nebo později zbohatne. Otec zemřel chudý. Byl pohřben v Kynžvartu, vedle bratra. Do konce života byl obchodníkem, který měl sen - být dodavatelem barev pro lázeňské hotely v Mariánských Lázních. Vždy tvrdil, že vrcholem každého obchodníka s barvami je být odborníkem na jednu jedinou barvu. A hlavní lázeňské barvy jsou bílá a žlutá. Žluté jsou desítky odstínů. Otec chtěl být obchodníkem se žlutou barvou.

Barevné Buenos

      Adolf Kreuzmann přežil Osvětim. Na palandách vyprávěl o barvách. Z čeho se vyrábějí, které jsou nejnoblesnější, které přinášejí štěstí a které smůlu.
      Po válce jako dvacetiletý skončil s životem v Čechách, s životem v Evropě. Emigroval do Buenos Aires v Argentině, kde dodnes vlastní rodinnou firmu - firmu dodávající barvy na fasády.
      Buenos Aires má velkou výhodu, že jeho historické jádro je velké asi jako Praha. Je plné koloniálních staveb s bohatou a členitou fasádou. Tedy ráj pro obchodníka s barvami.
      Kreuzmannovy barvy září na těch nejvýznamnějších barokních stavbách v Buenos Aires. Najdete je na fasádách chrámů, klášterů a paláců.
      V roce 1990 firmu předal svému synovi. Jmenuje se Jákob po dědovi, kterému se nikdy nesplnil druhý sen - vlastnit opravdový kamenný obchod. Jakou máte nejraději barvu, pane Kreuzmanne?
      Bílou, je čistá. Po tom, co jsem zažil v koncentráku. Svět vnímá barvami, vše se mu představí v barvách - hlasy i vůně. Tvrdí, že barvy bezpečně pozná podle dotyku, podle energie, kterou každá barva vydává.
      Za bílou odjel dokonce ve svých sedmdesáti letech do Grónska. Dočetl se totiž, že místní Eskymáci rozeznají 30 odstínů bílé barvy. Byla to pravda.

Návrat

      Před měsícem se vrátil poprvé po válce do Čech. O osudu Literbachu měl samozřejmě zprávy. Nečekal ale, že i katolický kostel bude zbořen. Chodíval do něho tajně, byly tam tak krásné barvy. Veselejší než v synagoze v Kynžvartu, kam každou sobotu jezdíval.
      Celý měsíc procházel po kraji svého dětství. Věděl sice, že nenajde lidi, které znal, že nenajde ani chrámy, kaple, kříže a hřbitovy, že nenajde nic, to nečekal.
      Lidé tady nahoře na horách, ať to byli katolíci, protestanti či Židé, byli vždy přesvědčeni, že mají k Bohu blíž. Proto jsem byl tak překvapen, když jsem včera slyšel volání jak z jiného světa, které jsem tu nikdy předtím neslyšel. Hare Kršna, Hare Rama, Hare Rama. To příznivci Hare Kršny oslavovali svého Boha na obrovitém kameni v obci Lazy.
      Sundal si brýle - mají sedmnáct dioptrií, strčil je do tašky. Bez nich vidí jen barevné skvrny.

 


Doktor Josef May jako pacient v rezervním lazaretu KLINGER

      Za druhé světové války sloužil hotel KLINGER (po válce KRYM - staveniště ARNIKA) jako rezervní lazaret. Na pobyt v tomto lazaretu v roce 1943 vzpomínal doktor May:
      "V lednu 1943 jsem přišel z východní fronty v důsledku krutých žaludečních bolestí s podezřením na rakovinu. Dostal jsem se do lazaretu v Bayreuthu a během transportu z fronty jsem se nadto nakazil skvrnitým tyfem. Tuto většinou smrtelnou chorobu jsem přežil již jako čtyřicátník, ale následkem bylo těžké poškození srdečního svalu, které mne upoutalo dlouhodobě na lůžko. Počátkem dubna 1943 jsem byl převezen do Mariánských Lázní do rezervního lazaretu I. v hotelu Klinger. Byl jsem umístěn ve 2.patře v jednom větším lázeňském pokoji se dvěma kamarády. Lékařem tu byl dr. FUCHS, který měl vedle své rozsáhlé praxe v městě na starost také ošetřování pacientů v lazaretu a kromě toho byl ještě činný v Červeném kříži.
      Přes tuto enormní aktivitu zůstával dr. FUCHS harmonický, vyrovnaný a přátelský člověk a především s rovnou páteří v tom smyslu, že napůl vyléčené pacienty nikdy neposílal znovu na frontu. Ošetřovatelkou byla řádová sestra, která byla vždy v dobré náladě a s povzbuzujícím úsměvem. Pokojskou byla jedna žena z Chodové Plané. Dr. FUCHS mě strčil znovu na 14 dnů do postele a teprve pak jsem směl vstát. Šlo to velmi pomalu a z počátku to bylo opravdu obtížné. Když jsem vyšel do druhého patra, musel jsem nejméně 5 minut nabírat dech. Trvalo to pět měsíců, než jsem byl opět schopen služby.
      Tehdy 120 let starý hotel Klinger trpěl už tehdy nedostatkem stavební péče. Předchozí privátní majitel Fritz Buxbaum mi řekl jednou na konci 20.let v době kulminující konjunktury, že jeho cílem je znovu přestavět hotel Klinger a nasadit ještě dvě patra. V důsledku hospodářské krize po roce 1930 však k tomu nedošlo. Při přestavbě Klingeru měly zůstat pouze hlavní zdi budovy.
      Mariánské Lázně se proti mírovým létům zcela změnily. Obrazem změny Mariánských Lázní bylo už svěcení pramenů, které jsem zažil v roce 1943. Poslední církevní svěcení bylo v roce 1940, což tehdy smělo být pouze bez hudebního doprovodu lázeňské kapely. V roce 1943 probíhalo svěcení pramenů jako stranický podnik. Pochodovali sem ve formacích - představitelé strany, úředníci města, příslušníci SS, SA, Hitlerjugend, NSKK a seřadili se u Křížového pramene. Nahoře na schodišti stál okresní velitel. - Bylo slyšet proslovy a různé povzbuzující řeči a vrcholným bodem slavnosti byla dvě děvčata, která stoupala po schodišti v chebských krojích a přinášela okresnímu veliteli sklenici Křížového pramene, kterou tento naráz vypil. - O hodinu později se odhalovala na Heidlerově domě (ve stejném bloku domů) pamětní deska za nezapomenutelné zásluhy tohoto lékaře o rozvoj Mariánských Lázní . Vzpomínkový proslov měl Karel Zörkendörfer, ale to už všechny formace odmašírovaly pryč.
      Mariánské Lázně se staly od počátku ruského tažení lazaretním městem. Převážná většina hotelů a domů stála ve službách války, ať šlo o lazarety či berlínské nemocnice, o ubytování pro vybombardované či útulky dětí. To pohltilo největší část lůžkové kapacity lázní. Pro lázeňské hosty zůstalo jen velmi málo místa. Jezdili sice do lázní dál, ale museli mít lékařský atest (povolení). - Lázeňská kapela sice ještě hrávala, také divadlo bylo ještě v provozu, ale obraz města se natolik změnil, že tu hosty a domácí vystřídali cizinci a přistěhovalci. Nová většina zcela změnila ráz kdysi proslulého a půvabného lázeňského města."
 


      HLAVNÍ TŘÍDA v Mariánských Lázních prošla řadou názvů. Původně vedla nahoru ke Křížovému prameni PLANSKÁ SILNICE (Planer Strasse - až do roku 1835). Po návštěvě císaře Ferdinanda to byla CÍSAŘSKÁ SILNICE (Kaiser Strasse), po roce 1848 KAISER-FRANZ-JOSEF-STRASSE, v letech 1916-1918 KAISER-KARL-STRASSE, ale stále se říkalo CÍSAŘSKÁ TŘÍDA. Za první republiky to byla HLAVNÍ TŘÍDA (Hauptstrasse), za druhé války ADOLF-HITLER-STRASSE, od roku 1945 TŘÍDA EDVARDA BENEŠE, za komunismu nejdelší slovní název TŘÍDA ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY a nahoře TŘÍDA ODBORÁŘŮ. V dolní části města od SLOVANSKÉHO DOMU to byla po roce 1872, kdy bylo postaveno nádraží -NÁDRAŽNÍ ULICE. Když byla založena kaštanová alej od Mlýna (Cristal) až k nádraží a k Hamrnickému zámečku, vznikala ještě druhá cesta k nádraží (dnešní Husova) a začala se rozlišovat STARÁ NÁDRAŽNÍ ULICE (dnes Hlavní třída) a NOVÁ NÁDRAŽNÍ ULICE (Husova), která od roku 1898 vedla zprvu jako přechod či přejezd přes koleje karlovarské železniční trati než vznikl masivní most a zvedl výrazně dnešní Husovu ulici na dnešní úroveň.
      POŠTOVNÍ ULICE se nazývala MLÝNSKÁ ULIČKA (Mühlgasse) - to bývala hlavní silnice od mlýna do lázní, neboť dole bývaly rozmoklé vlhké louky. Později to byla podle následníka trůnu RUDOLFOVA ULICE, lidově se jí však neřeklo jinak než ŽIDOVSKÁ ULICE (Judengasse), protože v ní bydleli Židé. Končila hotelem RUDOLFSHOF (od roku 1912 hlavní pošta), Odtud vznikl i předchozí název "Rudolfova".
      JUGOSLÁVSKÁ ULICE mezi Klingerem a Tepelským domem zanikla. Tudy vedla v počátcích lázní ke kolonádě Hlavní třída. Později byla přejmenována podle místodržícího Čech, arcivévody Štěpána ŠTĚPÁNSKÁ ULICE (Stefanstrasse). Po atentátu na Heydricha (1942) byla za války přejmenována na HEYDRICH-STRASSE. Po roce 1945 to byla JUGOSLÁVSKÁ ULICE, která zanikla demolicí areálu Tepelský dům-Klinger.
      ANGLICKÁ ULICE byla původně FERDINANDOVA (FERDINANDSBRUNNSTRASSE), neboť vedla k Ferdinandovu prameni. Říkalo se jí zkráceně FERDINANDSTRASSE. Po roce 1945 vznikla ANGLICKÁ ULICE, za socialismu U SOKOLOVA a 1990 vrácena na Anglickou. (Dr. May)

 


Zdeněk Buchtele

Z p r á v a   o   p o d r o b n é m   p r ů z k u m u   o b c e   V a l y   ( Š a n c e )   a   j e j í m   o k o l í
 
Podivný HASELHOF

      Při cestě z Valů do Kynžvartu - v místě odbočky doprava k hájence HVĚZDA - se stáčí silnice vlevo. Pokud bychom nezatočili doprava k hájence, ani po silnici doleva a kráčeli přes bažinatý pás rovně (je tu trochu použitelná cesta), dostali bychom se asi po 50 metrech na téměř kruhovou vyvýšeninu u železniční trati. Její průměr se pohybuje v ose východ-západ asi 100 metrů a v ose sever-jih asi 120 metrů. Na kruhovou plošinu se dá vyjet mírně stoupající cestou nad bažinaté okolí a stáčející se po jeho obvodu. Zde pokračuje cesta dál na sever, ale je přetnuta železničním náspem, za nímž vede dále směrem na Kynžvart.

Starý kruhový val - celnice

      Je jisté, že kruhová vyvýšenina je umělá navážka, která převyšuje své okolí o více než 3 metry a akropole této navážky je ještě o metr vyšší. Z toho se můžeme právem domnívat, že toto místo sloužilo jako celnice a zajišťovalo bezpečný průchod bažinatým místem v průsmyku zvaném Kynžvartský pas, kde se vybíralo zároveň clo. Uvnitř kruhového prostoru bývala posádka, kontrolující pohyb v širokém okolí. Díky bažinatému terénu tudy musel projít každý.
      Zvážíme-li, že prostupnost zdejší krajiny byla omezena prakticky na dvě průchodná místa - na zdejší průchod bažinami a na strmou cestu kolem příštího kynžvartského hradu -, dá se předpokládat, že obě tato místa vznikala současně. Mohlo to být v polovině 12. století z rozkazu českého panovníka. Roku 1197 se stala zdejší oblast předmětem sváru mezi vzniklým premonstrátským klášterem v Teplé a německými feudály, pány z Hohenberka. Obětí sváru se stal zakladatel kláštera Hroznata.
      Celní místa sloužila k ochraně hranic a cest, při kterých se vybíralo mýto (viz pomístní názvy Mautwiese, Mautbach) a clo, které bylo důležitým královým příjmem, tzv. regálem. Na místě celnice nad Kynžvartem vznikal opevněný komplet jako základ budoucího hradu. Mimochodem jde o jeden z nejvýše položených hradů v Čechách (827 m n.m.). Odtud byla ovládána žandovská kotlina mezi Slavkovským a Českým Lesem - přirozená brána do vnitrozemí Čech. "Kynžvartský pas", hlídaný "celním kolem" nabýval na důležitosti a původní stará celnice postupem času nepostačovala - stala se nevyhovující. Proto pár desítek metrů odtud vzniká nová celnice, kamenná, se všemi prvky obranného charakteru. Kolem této nové celnice vede upravená cesta v tom směru, jak ji vidíme dnes v podobě asfaltových silnic do Kynžvartu a do Staré Vody. Jde o dvůr Haselhof (Lískovec). Pokud by probíhala modernizace obou celnic (hrad a celní kolo) současně, musel vzniknout dvůr Haselhof ke konci 13. století. Fortelnost a pevnost objektu, jak jsme ho znali, nasvědčovaly, že se jednalo o významný kontrolní a opěrný bod ve zdejší krajině.

Tajuplný dvůr na samotě

      Nyní trochu o samotném dvoře Haselhofu - Lískovci. V roce 1977 jsem náhodně nalezl zlomek keramického střepu s typickou eneolitickou kresbou, s drobnými vpichy do venkovní stěny nádoby. Skupinky vpichů jsou od sebe odděleny oválnými rýhami-volutami. Zlomek lze zařadit do doby asi 1800-2500 let před naším letopočtem.
      Dalších několik střepů jsem nalezl severovýchodně od rozcestí zaniklého dvora Lískovec. Místa střepových nálezů jsou od sebe natolik vzdálená, že se může jednat i o "zavlečení" keramiky z jiné oblasti, například v souvislosti se stavbou železniční trati a jejich náspů. Našel jsem i bronzovou záušnici, která situaci dokresluje. Nejvíce byl ve střepových nálezech zastoupen středověk, hlavně 14. až 16. století. Z nepřeberného množství této keramiky je téměř jisté, že v okolí Lískovce bývalo osídlení v podobě menší osady. Samotný dvůr se původně jmenoval "Dornenhof" (Trnitý dvůr) s nepřímou vazbou na "Lískový" - jako fakt, že vznikl na místě silně zarostlém trním a keři. K roku 1402 se uvádí, že se Dornenhof (1) prodává za 160 kop grošů spolu s malým majetkem u Kynšperka či Kynžvartu panu Ondřeji Štampachovi. Prodávajícím byl sám král Václav IV. Později se stal vlastníkem dvora Ondřejův bratr Konrád, která předává Haselhjof nějakému Zikmundovi.
      V berní rule z roku 1654 se uvádí dvůr Haselhof pod panstvím Kynžvart se sedmi poddanými.
Lískovec nebo Zaječí ? Mezi místními se mu říkalo také "Zaječí dvůr" nebo "Zaječák". Původní název je německý - Haselhof a do češtiny se dá převést oběma překlady. Vtírá se myšlenka, zda nešlo o rod Buziců, což je počátek rodu Zajíců, kteří už kolem roku 1100 měli majetky v severních a severozápadních Čechách.
      Ať už patřil dvůr komukoliv, existoval určitě více jak 600 let. Přežil husitské války, třicetiletou válku a mnoho jiných pohrom, ale nepřežil "péči" komunistického režimu a za pouhých 25 let, za zmíněné péče mizí ze světa. Proč ? Byl to neuvážený a trestuhodný čin, ať už z hlediska památkové péče, historické hodnoty, tak morálně. Údajná hodnota dvora před demolicí byla vyčíslena na 150000 Kčs, což nebyla ve své době tak zanedbatelná částka.

Maketa dvora HASELHOF v měřítku 1:100
(fotografie makety, autor Zdeněk Buchtele, 1997)

Lískovec - 
pohled od 
západu

Lískovec - 
pohled od 
jihozápadu

Lískovec - 
pohled od 
severu

      V roce 1974 opouštějí Státní statky po 25 letech úspěšné devastace dvůr a do opuštěných stavení se stahují z okolí králíci i zajíci, jakoby chtěli vzdát poslední hold dvoru jejich jména. Dobře přežívají až do roku 1976, kdy je dvůr definitivně zbořen a buldozerem srovnán pod úroveň terénu. Místo je zavezeno drobným štěrkem. Dnes tu vede silnice Valy - Stará Voda.
      Ještě dříve, dokud dvůr stál, se silnice točila kolem nároží správní budovy a vytvářela ostrý až nebezpečný ohyb, kde se stalo mnoho dopravních nehod. Jedna z nich byla obzvlášť tragická. Proto se už dříve uvažovalo o "narovnání" silnice přes pole směrem na Valy, ale tato verze byla odmítnuta. Všechno vyřešil čas. Dvůr spadl a silnice vede místem někdejší správní budovy. Původní silnici vidíme několik metrů vedle jako asfaltový oblouk.
      Správní budova byla dvoupatrová, v přízemí byly kotce na ustájení koní a sklad materiálu. V patře byl byt správce o třech místnostech velikosti kol 4 x 4 metry, kancelář a nad hospodářskou částí bylo uskladněno seno. Druhé patro sloužilo jako půda. V severozápadní budově byl ustájen dobytek a skladovala se tu krmiva a hnojiva. Patrová půda se používala k uskladnění sena. Kapacita půdních prostor byla na 22 až 25 vagónů sena! Další dvě budovy byly nižší (na severovýchodě a jihovýchodě) a využívaly se jako hřebčín. Původní výše krovů byla kdysi stejná jako u předchozích budov, ale zda se snížila po požáru či z jiných důvodů, nelze zjistit.

Svědci

      Uplynulo 22 let od zániku dvora a to není tak dlouhá doba, aby nezmizel z paměti lidí. Přesto byl velký problém nalézt svědky pro plánovanou rekonstrukci - model původního dvora. Byl to pan Jiří Svoboda, vyrůstající v hájence Hvězda, který se objevil jako svědek. Býval zaměstnán u Státních statků na dvoře Lískovec. S fotografickou přesností objasnil mnohé detaily dvora, vnitřní členění budov, tvary oken. A také díky panu Hrdličkovi z Valů bylo možno mnohé objasnit. Ve dvoře bydlel a jeho otec byl od dubna 1958 do února 1962 správcem dvora.
      Při zjišťování šířky vjezdových vrat jsem dostal od bývalého kombajnéra F.S. z Velké Hleďsebi tuto informaci: " … když jsme se večer vraceli s kombajny, namazaný do statku, tak jsme závodili, kdo se vejde s nasazenou sběrací lištou do vrat. Ono to totiž bylo tak akorát. Ráno, když jsme vystřízlivěli, to byste nevěřili, jaká to byla prácička, vyjet tudy ze dvora bez úrazu ven …" Podle tohoto vyprávění by šířka vrat byla 4,5 až 5 metrů. Takovými a jinými způsoby jsem došel k údajům, potřebným pro zhotovení makety dvora v měřítku 1:100. Byl to jediný a poslední pokus o zachycení vizuální podoby a zasazení do krajiny pro generaci narozených po roce 1970. Na katastrální mapě z minulého století je uveden dvůr jako Haselhof a přeškrtnut později na Zaječí. Mezi bývalým dvorem a silnicí je dodnes r y b n í č e k. Východně mezi ním a silnicí je s t u d n a , ve které je dodnes čerpadlo i s potrubím.

Zmapování okolí

      Pro dokreslení situace bylo nutné zmapování komunikací kolem dvora. Do staré katastrální mapy jsem doplnil síť novějších komunikací i domů, domků a hospodářských stavení. Tak jsem zobrazil cesty a zabydlenost zhruba v posledních dvě stě letech. Systém cest a silnic byl narušen kolem roku 1870 stavbou železnice, čímž došlo k částečnému zániku původních směrů. Ale nejinak tomu bylo i s různými staveními.
      Asi 400 metrů severozápadně Lískovce stojí při železniční trati strážní domek, postavený současně s tratí. Ten se dochoval jako jediný a sloužil prakticky až do doby elektrifikace trati, kdy byly klasické stahovací závory nahrazeny automatickými. Od domku ke kótě 613 m n.m. býval rozsáhlý ovocný sad, který se v náznaku dochoval až do 50. let našeho století. V sadu stála dvě stavení - zda hospodářská či obytná, nevíme. Zanikla kol roku 1850. Jihozápadně od Lískovce bývaly pastviny a těmi procházelo několik cest. Ty lze vysledovat v terénu a při trasách lze narazit na lokality, kde tušíme základy zaniklých chalup. Zmizely dříve než je vůbec některá mapa stačila zachytit. Jižně od Lískovce vede cesta k Vonšovu mlýnu a na Pozorku. Ještě na přelomu 19. a 20. století měla charakter silnice, snad původně poštovní silnice. V místech přechodu přes potok nacházíme pevný, asi 8 metrů široký násep s perfektně rovným povrchem, bývalou vozovkou, která pokračuje do lesa zmíněným směrem k Vonšovu mlýna a na Pozorku. Podle pamětníků byla ještě dobře sjízdná po roce 1950.
     Jihovýchodně dvora je velká křižovatka cest. V blízkosti odbočky z hlavní silnice k hájence Hvězda - v místech, kde je dnes malý lom, stávalo menší stavení. Kdy zaniklo nevíme, ale je ještě na turistické mapě z roku 1927. Mohlo jít též o opisovačskou chybu, ale na katastrální mapě z 19.století je též zakreslen ….
      Severovýchodně od dvora stávala po levé straně při silnici do Kynžvartu drůbežárna. Jednalo se o větší komplex, kde byly dřevěné haly vždy po dvou u sebe, postavené na zděných vyvýšených základech. Rozměry byly zhruba 6 x 15 metrů. Každá dvojice budov byla oddělena od sebe plotem, takže se nemohly jednotlivé druhy chovu slepic mezi sebou pomíchat. Celkem tu bylo pět dvojic budov a ještě po roce 1960 byla drůbežárna v provozu.
      Severně od Lískovce je minerální vývěr (2). Za silnicí, východně od drůbežárny stávalo - podle map i pamětníků - krásné staré hrázděné stavení s malým rybníčkem. Po roce 1960 byl dům téměř v troskách a rybníček nedal spát agronomům. Vadil jim a koncem 60. let provedli důkladnou rekultivaci. Nenávratně zmizel nejen rybníček, ale i několik okolních budov. Na "rekultivované" ploše dnes rostou kopřivy a bolševníky.
      U rybníčku stával ještě jeden dům, ve kterém ve sklepě býval minerální pramen. Existují pamětníci, kteří sem pro minerálku chodívali. Díky rekultivacím zmizel nejen dům, ale i tento chutný pramen. Jen pár desítek metrů severně od těchto domů byl už vojenský prostor sloužící jako střelnice. U cesty stály další dva objekty, které armáda využívala v souvislosti s provozem střelnice. Dlouhý objekt sloužil jako dílny pro údržbu terčů a zařízení střelnice. Druhý objekt byl menší, správní a velitelský. Oba objekty zanikly v souvislosti s rekultivacemi prostoru. Po tomto nešťastném zásahu do krajiny se na povrchu objevilo velké množství kamení a proto armáda, která prostor stále využívala, byla nasazena k jeho sběru. Dnes je tento prostor tak "přeorán", že je na nálezy "jalový" a veškerou lokalizaci je možno zjistit pouze z mapy.

      Nejkratší spojnice mezi kynžvartským zámkem a Mariánskými Lázněmi je metternichovská silnice přicházející k Lískovci od zámku, kolem nádraží. Pokračuje pak kolem hájenky Hvězda do Mariánských Lázní. Byla pečlivě udržovaná a její délka je více než 8 km. Že se po ní do zámku jezdilo, svědčí i ze zápisu z návštěvní knihy na zámku: "… dne 10. září 1835 v 7 hodin večer přijíždí na Kynžvart z Mariánských Lázní císař Ferdinand, doprovázený manželkou a ruským kancléřem Nesserodem …". A dále z korespondence kancléře Metternicha: " … pozítří 12. 9. je krásné počasí a císař si ve tři čtvrti na deset zajel do Mariánských Lázní a v půl jedenácté byl už zase zpátky. V jedenáct hodin se zúčastnil v zámecké kapli zpívané mše …" Z této zprávy je jasné, že císař nemohl z časových důvodů použít jiné než této rychlé spojovací silnice. Na mapce je vyznačena cesta po celé délce.
      Na rozcestí u Lískovce býval pomníček. Jeho fotografie je z roku 1974, kdy jsem prováděl dokumentaci drobných památek. Pomníček zmizel - v roce 1997 jsem se marně pokoušel nalézt stopy po základech pomníčku.
      Od zámku vede cesta kolem nádraží, pily přímo k Lískovci. Odtud pokračuje k hájence Hvězda někdejší Metternichovou oborou, která měla rozlohu 575 hektarů. Byla chráněna čtyřmi hájenkami - na západě Hvězda, východně nad Mariánskými Lázněmi byla tzv. Kynžvartská hájenka, dnes nazývaná Valy; jižně hájenka Pramen; severně hájenka Stoh. Roku 1894 měla obec Šance (Valy) 700 hektarů, ale pouze 60 hektarů patřilo obci. Metternichovská obora byla zrušena roku 1902. V té době měla obora přes 300 kusů vysoké zvěře.
      Východně od Hvězdy byla dvě stavení. Nedochovala se. Po prvním jsou nepatrné stopy, místo druhého byl postaven seník, stojící dodnes a chránící poslední zbytek bývalého stavení před rozpadem - malý sklípek.
      Severovýchodně byla Paulina vyhlídka, severně od ní stávala hájenka Schober (Stoh - 774 m n.m). V roce 1950 vyhořela a na spáleništi nalezena mrtvola neznámé ženy (3). Dnes je zde jen dřevěný poklop ke sklepu, kde lesáci uskladňují sazenice k výsadbě. Jihovýchodně Stohu stávalo nějaké stavení, ale k čemu sloužilo, nevíme.
      Jihozápadně hájenky Hvězda stály také dva objekty. První, blíže k cestě, byl asi obytný, jak soudíme podle zbytků sklepa, druhý byl hospodářský. V terénu jsou po obou dodnes výrazné stopy. Severně kóty 619 m n.m. nepřehlédneme zajímavé uspořádání lesního dílu. Je rozdroben do malých částí a vše nasvědčuje tomu, že se zde pálily milíře.
      Cestě kolem Lískovce v ose sever-jih, tj. Kynžvart město - Pozorka, byla kupecká, obchodní a poštovní - původní tah staré zemské stezky z Čech přes Planou do Chebu. Druhá větev této zemské stezky vedla kolem kynžvartského hradu směrem na Teplou. Těžko říci, která z obou větví je starší či která bývala frekventovanější. Zdá se jen, že údolí v dnešní obci Valy, ač bylo bažinaté, bylo asi sjízdnější. Pomístní název na mapě "Die Rath" se v tereziánském katastru uvádí jako "Zollrath" - Celní kolo. Dvůr Lískovec byl náhradou za toto celní kolo ( 1464 "Hasslach", později "Hasehof" či "Haselhof").
      V roce 1618 přišla zpráva o pražské defenestraci a oficír Niklas Globen se třemi falckými praporčíky obsadil loketský a slavkovský průsmyk a také Kynžvartský pas. Dal tu pokácet silné kmeny, postavit zátarasy přes silnici a vojenské sruby. Není známo, že by se tu odehrála nějaká bitva. Místo střídavě držely obě strany. V letech 1642-1643 bylo v držení císařských a v této době tu byly vybudovány mohutné zemní valy. V knize výdajů Tachov čteme: " Velmi mnoho nákladů přišlo na mušketýry a do Kynžvartu na stavění šancí od 6. července 1642 do 19. listopadu 1642. Náklady na šance činily 70 fl. 30 kr."
      Kosí potok býval hranicí mezi tachovským a kynžvartským panstvím. Obec Stará Šance je uváděna poprvé v roce 1670 v souvislosti s panskou rybárnou a strážným, dohlížejícím na rybolov na panství. V roce 1678 se tu uvádějí tři obydlí a v roce 1692 přibyla další čtyři. V roce 1782 se uvádělo v Šancích už 37 stavení. Tehdy se provádělo josefínské vojenské mapování a v příloze uvádělo:
      "Obec leží na bažinatém gruntě mezi hustými lesy s kmeny střední velikosti. Dva bažinaté potoky, protékající vsí, mají dřevěné mosty, a každý potok pohání jeden dřevěný mlýn - jeden v obci, druhý nad obcí. Na jaře se silně rozlévají. Vpravo na lesní výšině vedle vsi jsou staré, avšak ještě použitelné zemní valy. Okolí je tu plné hlubokých příkopů a vodou vymletých koryt, které se napojují na cesty. Poštovní silnice z Plzně a ze Stříbra běží přes Planou do Chebu skrze les a přes oba potoky po kamenných mostech. Cesta přes ves je za mokra velmi bažinatá. Cesty přes les na Haselhof a do Kynžvartu jsou i v létě pro těžké povozy jen obtížně sjízdné, zato poštovní silnice je dobrá a po celý rok sjízdná i pro těžké povozy." Cesta po kamenných mostech je určitě zmiňovaný úsek silnice mezi Lískovcem a Pozorkou, sjízdný ještě po roce 1950!
      Na mapách 18. století je obec na mapách označena jako pevnost hvězdičkou. Mohutné valy byly odstraněny až v 2. polovině 18.století. Katastrální mapa zachycuje zbytky valů zakroužkováním. Jejich úplnou likvidaci přinesla až nová zástavba této části obce, které se říká "Na Šancích". Při výstavbě rodinných domků se však nenašel žádný pozůstatek po zašlé slávě starých valů. Poslední stopou po nich je zbytek několika terénních nerovností v prostoru zahrádek směrem k potoku, které svým tvarem připomínají torzo malého rybníčku.
      Sloupová kaplička mezi stromy je jedinou památkou toho druhu v obci. Dnes je opravena a stojí jako prvek oplocení domu čp.1. Nad kapličkou je zachované roubené stavení čp.3, které opravil pan Josef Kocourek.
 

Samota Pozorka

      Samota Pozorka (Gibacht) je místo dávné důležité křižovatky cest. Musíme si odmyslet dnešní silnici z Hleďsebe do Staré Vody, která byla postavena až kol 1825. Také silnice z Hleďsebe k Lískovci přes dnešní Valy vznikala až po založení obce Šance (Valy), tedy až v 2. pol. 17. a v 18. století.
      Kdysi se u Pozorky setkávalo několik cest. Jednou z nich byla cesta z Bavor přes Háj kolem Kocovského dvora (Kotzauer Hof) přes Jedlovou (Tannaweg) a Sekerské Chalupy (Hackenhäuser). Na Pozorce se setkávala s cestou z Hleďsebe a pokračovala kousek podél Kosího potoka a pak se stáčela na Lískovec. Pozorka byla jakýmsi mezičlánkem mezi Kočovským dvorem a Lískovcem. Z Pozorky totiž bylo vidět na oba dva dvory a stejně tak širokým záběrem bylo možno kontrolovat údolí Kosího potoka. Veškeré formanské povozy a karavany byly tak několik kilometrů pod dohledem a na Pozorce vůdcové naposledy varováno, aby nesjížděli z cesty a nechtěli se tak vyhnout placení cla. V takovém případě byly vydáni dvojímu riziku: v jednom případě se vůz i v potahem utopil v bahně. V druhém případě by byl náklad i s potahem zabaven.
      Clo bylo významnou součástí panovníkova příjmu a někdy bylo nařízeno i vybírání cla na vybraných místech uvnitř země. Když od poloviny 13.století vznikala města, byl měněn i směr dálkových cest a nakláněn přes města a celnice. To bylo tzv. "právo nucené cesty", nařizované panovníkem. Znamenalo, že kupci nesmějí jet jinudy než přes uvedené místo. Pokud sjel kupec s cesty a chtěl použít jinou cestu, aby se vyhnul celnímu poplatku, riskoval pokutu a většinou zabavení všeho svého zboží.
      Ze strany od Kynžvartu byli kupci sledováni z Manského dvora (Lehenhof), z tvrze Boršengrýn a naváděni na průchod buď kolem celnice Kynžvartě nebo u Haselhofu. V místě Pozorky (Gibacht) bývala v minulém sto-letí hospoda, sloužící ještě koncem 50. let tohoto století. (4) Objekt přes silnici bývala fořtovna.
      Podle staré pověsti bývala u Šancí místa, zvaná Vlčí jámy, Medvědí bludičky nebo též Čertovy bludičky. V těchto místech prý bydlel kdysi muž, který se kdysi upsal čertu. Zde se před čertem schoval a žil poustevnickým životem. Léta utekla a čertu se nepodařilo muže nalézt. Až jednou vstoupil do poustevníkova obydlí zeleně oděný pán. Poustevník v něm hned poznal čerta podle vykukujícího koňského kopyta. Avšak čert svého muže nepoznal. Poustevník však myslel, že si přichází pro něho a uprchl do lesa. To čerta tak rozzlobilo, že se za ním rozběhl a dostihl ho v místech, kterému pak lidé říkali Čertovy bludičky.

Poznámky redakce:
(1) Dornenhof - tento název jsme nikde v archivech neobjevili. Friedrich BERNAU /Praha 1903/ ve svých studiích uváděl u feudálního rodu Štampachů jakéhosi ANDREASE (1402), kterému odprodal král Václav IV. majetek u Kynšperku  a dvůr  Haselhof. Citujeme: " …. Erst seit dem J. 1364 werden die "Steinbach", zu welchen wir indessen wohl auch den Wolfhard von Königsberg (1290) zu zählen haben, im Elbogner Lande kundbar, zunächst ein WOLFHARD (bis 1385), dann ein ANDREAS (seit 1402) von Steinbach, welchem letzeren König Wenzel IV. ein "kleines Vorwerk" zu Königsberg und den "Haselhof" für 160 Sch.Gr. verschrieb. Andreas von Steinbach der ältere …. übernahm Burg und Stadt Königsberg und Kaiser Sigismund hat ihm im J.1426 diese Pfandschaft bestätigt." Zdá se, že král odprodal zdejší celnici až počátkem 15. století.
(2) Podrobnější popisy minerálních pramenů v okolí Haselhofu máme z 50. let. J.KLÍR (1953), pozdější vedoucí odborného hydrogeologického oddělení na generálním ředitelství Čs.lázní a zřídel, uváděl v kapitolce "Minerální pramen v drůbežárně", že jímání pramene je provedeno v základech budovy drůbežárny severně od statku Haselhof a to cihelným roubením do hloubky 110 cm pod podlahu sklepa. Vnitřní průměr jímání je 90 cm. 10.září 1953 byla vydatnost tohoto pramene 2 litry v minutě, teplota 10°C, obsah CO2 byl 1 743 mg v litru. Jiný budoucí odborník M.DOVOLIL ve své diplomní práci popsal všechny prameny v okolí Mariánských Lázní (1959). O zdejším místě psal: "Na jihovýchod od Lázní Kynžvartu v okolí dvora Haselhof se vyskytuje soustava pramenů. Dne 4.září 1956 byly ode všech odebrány vzorky vody. PRAMEN číslo 73 - vyvěrá severně dvora Haselhof, asi 250 m západně okresní silnice do Kynžvartu, 590 m n.m. Je zachycen na levé straně potoka asi 70 m od potoka v dutém dřevěném kmeni o průměru 60 cm. … Na stěnách jímky jsou rezavé hnědé usazeniny sloučenin železa, které jsou i v louce u potoka směrem k železničnímu podjezdu. PRAMEN číslo 74 je východně silnice asi 70 m u polní cesty, 597 m n.m. Vývěry jsou zachyceny v odvodňovací strouze před stavením, ale ta není čištěna a je značně zarostlá. I ve sklepě stavení lze zjistit v jímce zvýšený obsah CO2 - 1 760 m g v litru, pH 7,4. PRAMEN číslo 75 je severovýchodně od těchto pramenů při polní cestě, odbočující z kynžvartské silnice. Cesta vystupuje za železničním podjezdem k severozápadu, severně kóty 599 m n.m. a západně kóty 627 m n.m. Obsah volného CO2 je 1 760 mg v litru, vydatnost 6 litrů v minutě. PRAMEN číslo 76 je v bažinaté louce přímo na břehu potůčku atd.atd.
(3) Poválečná historie v roce 1950 vypálené hájenky Schober (česky Stoh) byla popsána v Kulturním přehledu čís. 1/1994 v článku "Hájenka Schober alias Stoh" . Vzhledem k tomu, že hrůzostrašná historie není vcelku známa a objevily se nové skutečnosti, vrátíme se v příští HAMELICE k tomuto příběhu.
(4) Stará pověst o Pozorce - viz HAMELIKA čís. 7/1997 z 10.srpna 1997. Někdy bývala umístěna k vesnici Velká Hleďsebe (obec Valy vznikala až v 17.století).

 


Počty obyvatel
-soudní okres Mariánské Lázně 1900, 1910, 1993

 

Čís. Obec Osada 1900 1910 1993 Samoty
1 Závišín 418 477 107 Alm, Forstwart, Mariánský dvůr
2 Úšovice Úšovice 1227 2140 6035 Kaiserpark, Luft, čtvrť Bellevue (5 domů)
Hamrníky 237 296 2128 Hammerhof, Hammermühle
Stanoviště 147 137 55 Baumühle, Vysoká pec
3 Mnichov 1095 1001 280 4 mlýny (Brand-, Fritz-, Neu-, Schöppel-)
4 Ovesné
Kladruby
Ov. Kladruby 580 547 104 3 mlýny (Horní a Dolní Kronův, Podhorní)
Milhostov 135 161 19 Kastlův mlýn
5 Zádub 344 476 131 Meteor, Krakonoš, Zádubská výšina
6 Holubín D. Kramolín 200 226 52 domek Regenteich
Holubín 105 105 9  
7 Chotěnov 196 230 100 Čtvrť Skláře
8 Mariánské Lázně 4617 6105 6998 Nádražní čtvrť, Ferd.prm., U Lesního pr.
9 Pístov Martinov 119 102 14 Horní a dolní Rainův mlýn
Pístov 125 127 8 mlýn Buchmühle
10 Sítiny 485 512 68 Haidhäusel, mlýn Porklmühle
11 Rájov 653 648 82 Nimrod, Rájovská myslivna, pazderna
12 Prameny 1947 1779 135 Auhöfel, Rinnlhau, Rotha, Cihelny
13 Vlkovice 188 226 116 Hochwald
  Soudní okres Mar. Lázně 12818 15295 16441

Přírůstky   2477 1146
Soudní okres Mar. Lázně 15941 16479 6260
Přírůstky   538 -10219
Politický okres Mar. Lázně 28759 31774 22701
Přírůstky   3015 -9073

-soudní okres Lázně Kynžvart 1900, 1910, 1993

 

Čís. Obec Osada 1900 1910 1993 Samoty
1 Stará Voda Stará Voda 771 784 306 nádraží
Sek. Chalupy 305 341 34 Gibacht
2 Úbočí 609 599 64 Sklárny, Novodomská hájenka, Dolní mlýn
3 Tři Sekery Kynžvartské Tři Sek. Kynž. 539 527 490 mlýn Stollmühle
Nový Metternich 250 245 0  
4 Tři Sekery Tachovské 760 736 0 Drát, Kamenec, Karlsräum, Kix, Vogelmühle
5 Háje 327 299 0 mlýny Folter-, Henner-, Hoyer-, Schneider-, Tinnes, Sklárna, Viktorovo údolí
6 Klimentov 699 771 591 dvůr Kieselhof
7 Kynžvart město 1913 1897 1640 Kladská, Haselhof, háj.Schober, háj.Král.kámen, mlýn Kaspermühle, lázně, Waldheim
zámek 126 106 0  
8 Mokřina 309 329 22  
9 Slatina 155 130 0  
10 Vysoká Vysoká 604 589 10 Kočovský dvůr a mlýn, Muglaugl, Poustka
Nové Mohelno 99 83 0  
11 Podlesí 225 189 23 mlýn Kneipelbach
12 Milíkov 490 361 108  
13 Lazy 962 918 15 Horní a Dolní Perlsberg
14 Žitná 467 428 0 Horní a Dolní Rockendorf, dvůr Doyscherhof
15 Horní Žandov 369 379 137 Poustka
16 Dolní Žandov 1411 1554 863 Manský dvůr, Leibensäge, Watschenmühle, Ždírnice
17 Valy 551 614 290 Vonšovský mlýn, Waldfrieden, myslivna
18 Tachovská Huť 679 736 43 mlýn Finkenmühle
19 Smrkovec 609 575 0 Mordlohe, mlýn Grundmühle, Mühlpeint
20 Krásné 366 429 46 Velké a Malé Krásné
21 Malá Šitboř Malá Šitboř 347 305 47 Spitzwirthhaus
Leimbruck 151 138 0  
22 Velká Hleďsebe 1068 1644 1499 mlýn Kieselmühle
23 Malá Hleďsebe 195 172 23  
24 Jedlová 143 135 0 mlýn Strickenmühle
25 Těšov 302 302 9  
26 Brtná 137 134 0  
  Soudní okres Kynžvart 15941 16479 6260  
Přírůstky   538 -10219

 


Nejstarší koupaliště - Velká Hleďsebe

Kavárna a koupaliště Křemenný mlýn pana Seitze

 

HAMELIKA, vlastivědné materiály z Mariánskolázeňska. Připravil Ing. Richard Švandrlík. 275. pořadové číslo Hameliky XXII. ročník - 1998. Mariánské Lázně vyšlo 31. ledna 1998.