Ročník XXI. (1997)
Pořadové číslo 266.

4.

Mariánské Lázně
29. dubna 1997
OBSAH 
 

Ing.Richard Švandrlík: Mariánské Lázně po první světové válce
Idyla počátku 20. století
l Evropa ve válce l Ztráty na životech l Konec války l Německé Mariánské Lázně l Nové uspořádání státu l Pozemková reforma 1919 l Krize lázeňství l Konkursy hotelů l Státní policie v městě l Léta konjunktury

Založení středního školství v Mariánských Lázních
Založení reálného gymnázia
l Založení obchodní školy l Pokračovací škola l Založení hotelové školy

Nejslavnější den Mariánských Lázní

Palacký o jazyku českém

Mgr.Václav Kohout: Listujeme v Mariánskolázeňských novinách v roce 1908
Před devadesáti lety pokračuje konjunktura Mariánských Lázní
Dopravní předpisy z roku 1905
l Vycházková stezka do Michalových Hor l Kinematografická představení l Royal Bio Co.. a natáčení v Mariánských Lázních l Velký požár v Sangerbergu l Z počátků Městského muzea l Chléb pro lázně z Plzně l Druhá kolej Cheb-Mariánské Lázně l Vážné projekty dvou železničních tratí l Hořelo u hasičů l Eckertovo Original-Theatre Edison l Smrtelný skok koně l Rozprášená skupina pašeráků l Zavedení hasičských hlásičů l Česká vlajka - "neslýchaná" provokace l O městské policii l "Sexuální život naší doby" l Opakované zemětřesení l Hodnocení roku 1908

Karel Glöckner: O zemětřeseních v kraji v minulosti

Ing.Richard Švandrlík: Strážnictvo v Mariánských Lázních

Ing.Richard Švandrlík: První světová válka podle Závišínské kroniky
První světová válka - události na Útersku
l Porovnání cen 1914 - 1918

August Sedláček a jeho hrady
Podivná návštěva na ruině Výškov roku 1944

Vedení města za první republiky

Mackensen a Mariánské Lázně

První tenis v Mariánských Lázních

Vrcholí 1000.výročí sv. Vojtěcha

Ke kalendáři a svátkům v květnu a červnu na obálce

125 let otevření kavárny PANORAMA

Kalendář květen 1997

Kalendář červen 1997
 

V květnu 1997 vyjde Hamelika číslo 5 se soupisy obcí, osad, samot okresů dnešní CHKO Slavkovský les a okolních okresů v roce 1900 (počty domů a obyvatel v obcích a osadách).


Mariánské Lázně po první světové válce


Idyla počátku 20. století
 
      Až do roku 1914 prožívaly Mariánské Lázně - s výjimkou několika krizových let v 19. století, které se projevily v Mariánských Lázních úbytkem počtu lázeňských hostů ve srovnání s předchozí sezónou - nepřetržitý rozvoj.
      Od počátku 20. století to bylo přímo šťastné období. Počet návštěvníků rok co rok rostl. Od roku 1907 překračovala návštěvnost Mariánských Lázní laťku 30 tisíc hostů. Přijížděli z celého světa. Euforie byla taková, že Mariánské Lázně chápaly dvacáté století jako báječné století rozvoje trvalého a nikdy nekončícího. Stavební horečka se sice brzy ustálila v přiměřených mezích, ale zájem stavět trval dál. Investovalo se mnoho a bez obav. Starší, skromné lázeňské domy se přeměnily po rekonstrukcích v přepychové paláce. V okolí vznikaly nové výletní kavárny. Všude vládla spokojenost nad vývojem k blahobytu.
      U rekonstruovaných hotelů se dále zkvalitňovaly interiéry zaváděním či rozšiřováním elektřiny, telefonů, sprch, přepychových koupelen, výtahů, anglických klozetů atd.
      Mráčky na politické obloze byly sice sledovány a komentovány, ale nikdo je nebral vážně. Nebylo proč se děsit.

Evropa ve válce

      Náhle přichází válka. Světová. Většina lázeňských hostů odjíždí okamžitě. Bezhlavě sedá do vlaků a vrací se domů. Bohatá ruská šlechta či angličtí lordové stojí tu v rozpacích - jako budoucí nepřítel. Němci a Rakušané spíše pak než s nadšením, se trápí starostmi o svůj majetek doma.
      Rok 1914 zaznamenal v Mariánských Lázních ještě přes 23 tisíc hostů, ale většina z nich lázeňský pobyt přerušila uprostřed sezóny.
      Naděje na brzký konec války za několik týdnů zmizela a Mariánské Lázně zažívají poprvé od svého založení depresi, která nepřechází po jedné sezóně, ale trvá řadu let bez vyhlídek na zlepšení. Idyla klidného, trvalého rozvoje města končí.
      V roce 1915 přijelo jen 11 tisíc hostů. I když se v roce 1916 situace relativně zlepšila, když přijelo 17 tisíc hostů, nebylo vyhráno. Drasticky se horší zásobování potravinami a následující lázeňské sezóny jsou katastrofální. Mezi příchozími hosty chybějí právě ti finančně nejvyhlíženější. Mnoho pokojů zůstává prázdných a s vysokou nabídkou ubytování klesala cena pronájmu.
      Za války, v období od listopadu do dubna se zaplnily některé hotely zraněnými vojáky - sloužily jako dočasné rezervní lazarety. To však městu ekonomicky příliš nepomohlo.
      Jak uvádí německá vlastivěda (Heimatbuch Marienbad 1977) sloužily za války jako špitály kromě Městské nemocnice také tělocvična, dům Aeskulap, Všeobecný lázeňský špitál na Karlovarské ulici (čp.6 - po válce zbořeno). židovský špitál v Lesní ulici, hostinec Victoria (dnešní oplatkárna).
Rok Počty hostů
1900 20 723
1901 22 244
1902 22 987
1903 24 472
1904 26 401
1905 27 871
1906 29 507
1907 30 680
1908 31 245
1909 31 969
1910 33 309
1911 34 509
1912 32 699
1913 30 194
1914 23 365
1915 11 070
1916 17 100
1917 10 447
1918 11 191
1919 08 904
1920 16 877
      Od roku 1916 byla otevřena v hostinci Viktoria (oplatkárna) lidová (vojenská) kuchyně pro hladové obyvatelstvo. U vyvařovny stojí nekonečné fronty na polévky. V parku před Městskou nemocnici byly postaveny vojenské baráky. Zprvu sloužily pro vojenské stráže karlovarské železniční tratě a především obou železničních mostů, později jako nemocniční baráky pro vojáky-rekonvalescenty. Po roce 1918 byly obsazeny československou armádou, krátce jako kasárna, potom rozprodány a rozebrány.
      Finanční prostředky hoteliérů se za války většinou propadly na válečné půjčky, což se považovalo za vlasteneckou povinnost. Nejvíce postihla válka ty, kteří těsně před válkou přikročili k velkým investicím v naději na brzký návrat peněz.
      Hned v červenci 1914 narukovali do vojenské služby schopní muži do 39 let a odjeli na fronty. Jejich rodiny dostaly jen minimální podporu. Také úředníci byli postiženi: dostávali během války jen poloviční platy. To přivedlo mnoho rodin do vysokého zadlužení, často na hranici existence.

Ztráty na životech

      Válka znamenala pro Mariánské Lázně i jiné bolestné ztráty. 145 mužů z města se z válečných front nevrátilo. Ze soudního okresu Mariánské Lázně zahynulo na bojištích ve válce 523 mužů, ze soudního okresu Kynžvartu 756 mužů. Z tehdejšího kraje Cheb padlo 20 187 mužů, tj. 3,75 % veškerého obyvatelstva. Několik let po válce začaly obce stavět svým padlým pomníky na návsích a náměstích.
      V Mariánských Lázních byl až koncem dvacátých let vysvěcen v lese za Lesní ulicí za Mlýnským potokem pietní symbolický hřbitov,tzv. Heldenhain (Háj hrdinů). Uprostřed balvanového pole stojí kamenný kříž s deskou a na okolních balvanech jsou bronzové desky se jmény padlých a místem, kde zemřeli.
      Z původních 110 bronzových desek bylo k 1. 6. 1996 napočítáno na balvanech pouhých 41 desek, ostatní byly žel bohu v posledních deseti letech ukradeny a zmizely.
      Samostatné pomníky svým padlým ve světové válce měly dnešní mariánskolázeňské části - Hamrníky, Stanoviště, Úšovice a Chotěnov - Skláře.
      Na pomnících bylo psáno pouze "světová válka" (Weltkrieg), neboť představa, že by mohla ještě někdy vzniknout druhá světová válka s tolika milióny mrtvých, byla po válce absurdní.

Konec války

      Po skončení války 1918 se rozpadlo Rakousko-Uhersko a vzniklo Československo v historických hranicích Čech a Moravy. Definitivní hranice na Slovensku (slovensko-maďarská) vznikala až v roce 1919 na základě mocenské situace v té oblasti. Sudetoněmecké obyvatelstvo v pohraničí se ocitlo v novém státě - v Československu. Šlo o tři a půl miliónu německy mluvících obyvatel. Toto obyvatelstvo nebylo nikdy německé (co do státní příslušnosti k Německu), ale samo se považovalo za obyvatelstvo rakouské (hlásící se k Rakousku).
      Proto se buržoasní vedení sudetských Němců po válce pokoušelo vytvořit samostatnou provincii Deutsch-Böhmen jako část státu Rakouska, nikoliv Německa.

Německé Mariánské Lázně

      Mariánské Lázně byly v té době německé. V roce 1900 při sčítání lidu vykazovaly oficiálně 10 Čechů, v roce 1910 jen čtyři, třebaže ve skutečnosti tu pracovalo a pobývalo více Čechů. Z původních usedlíků tu však českých rodin už nebylo. Skalníkovi, Hájkovi, Kubátovi, Kratochvílovi - původní české rodiny už hovořily německy, třebaže svůj český původ - aspoň podle příjmení - pravděpodobně tušili.
      Češi přicházeli do lázní jako příručí, služebné, řemeslníci, na sezónu přicházeli na výpomoc i poštovní, železniční úředníci, hovořící česky i německy (připomeňme dávné vzpomínky paní Tauerové z Prahy na svého otce - vysokého poštovního úředníka).
(TAUEROVÁ Marie: "Mé vzpomínky na Mariánské Lázně před osmdesáti lety", HAMELIKA čís. 3/1980 str.28-33 a čís. 5./1980 str. 54-60)
      Řada z nich se tu oženila či provdala s německými protějšky. Děti ze smíšených manželství v německém prostředí byly vychovávány německy. Na tom nebylo nic neobvyklého v tehdejším Rakousku. Češi, kteří se přistěhovali do německy mluvících oblastí, se poněmčovali, a opačně, Němci, když přišli do českého prostředí, se v další generaci počešťovali. Kol 20 % příjmení Čechů bylo německých a naopak např. ve Vídni bylo a dodnes zůstává mezi Vídeňáky množství příjmení českých.

Nové uspořádání státu

      Po skončení války v roce 1918 se k hrozné nouzi a hladu přidaly další starosti - jak přežít španělskou chřipku a jaká bude budoucnost západočeských lázní, tedy německých lázní v ČSR.
      Demonstrace za vytvoření rakouské provincie Deutsch-Böhmen a proti připojení Sudet k ČSR probíhaly s jistými rozpaky, neboť si Němci uvědomovali, že Vídeň je daleko. Teritoriálně šlo o nesmírný problém - jak připojit severní a západní české pohraničí k Rakousku. Byl tu leda pás hraničního území přes Šumavu. Právě zde stála v cestě mimojiné silná chodská, tedy česká komunita.
      Hranice takového státního útvaru Rakouska s provincií Sudety by byla naprosto nereálná. Nadto poražené Rakousko bylo v roce 1918 v hospodářském rozpadu, zachváceno revolučními náladami v důsledku prohrané války a odtržení většiny území od Vídně, sídla bývalého císařství.
      Naši "rakouští" Němci neměli v té době žádný velký zájem na připojení k Bavorsku či Sasku. Také zde probíhal poválečný chaos s inflací, jakou dosud svět nepoznal.
      A tak Mariánské Lázně hleděly velmi pesimisticky do budoucnosti. V roce 1919, při výměně peněz formou orazítkování a nuceného odebrání poloviny jako daně pro nový stát ČSR, došlo i v Mariánských Lázních k demonstraci 4. března 1919 a pak 1. května 1919 na kolonádě. Druhá demonstrace byla jednoznačně socialistická, vedená sociálně-demokratickou stranou a pod vlivem vojenských rad. Měla dvojí charakter: demonstrovala za sociální požadavky a za právo sudetských Němců na národní sebeurčení. Odkazovalo se na prohlášení amerického prezidenta Wilsona v tomto duchu. Marně. Při demonstracích 4. března došlo na mnoha místech v pohraničí při zákroku české policie ke střelbě a bylo několik desítek mrtvých.
      4.březen se stal dnem odporu proti českému státu a od roku 1948 jsou sudetoněmeckým landsmanšaftem každoročně připomínáni události roku 1919 v ČSR a mrtví tohoto dne.

Pozemková reforma 1919

      Pozemkovou reformou 1919 byl postižen také klášter Teplá. Musel předat minerální vody, pavilóny, lázeňská zařízení a další majetky kláštera v Mariánských Lázních státu.
      Klášter Teplá, aby předešel konfiskaci, prozatímně majetky pronajal. A vybral nikoliv město Mariánské Lázně ale podivnou vzniklou nájemní lázeňskou společnost. Městské zastupitelstvo proti tomu protestovalo na svých jednáních.
      V duchu sice souhlasilo s vyvlastněním kláštera, zvláště u lázeňství, ale jen za předpokladu, že tyto majetky převezme samo.
      Když se ke klášterním majetkům v městě dostala Nájemní lázeňská společnost, vypuklo rozhořčení a zášť proti "vetřelci" - nájemní společnosti. Založená nájemní společnost nebyla jednoznačně česká - šlo spíše o židovskou společnost a protože tato nepropustila žádného německého zaměstnance, to situaci na čas uklidnilo.
      O převzetí lázní se Mariánské Lázně pokoušely znovu v roce 1941 při nuceném odprodeji lázeňských zařízení tehdejší Velkoněmecké Říši, ale za zcela jiných než zákonných poměrů.

Krize lázeňství

      Nejhorší lázeňská sezóna byla 1919, kdy přijelo méně než 9 tisíc hostů. Bylo to tolik jako v roce 1881 !!
      V roce 1921 přijelo přes 20 tisíc hostů. Svitla naděje na lepší časy. Ale v letech 1922-1923 počty hostů znovu poklesly - byla to doba, kdy kulminovala strašná inflace a krize v Německu.
Rok Počty hostů
1921 20 119
1922 10 042
1923 15 023
1924 30 322
1925 33 347
1926 31 915
1927 38 329
1928 39 632
1929 41 226
1930 39 379
1931 28 482
      I když rok 1924 přinesl vytoužený příliv hostů do lázní s překročením hranice 30 tisíc hostů, bylo zřejmé, že finanční situace bude ještě dlouho hlavní starostí města.
      Politické změny v Evropě zasáhly i tradiční strukturu hostů, cestujících pravidelně do lázní. Návrat do předválečných poměrů už nenastal.
      Náklady ani finanční povinnosti města a vlastníků domů ve válečných a poválečných krizových letech neklesaly úměrně s úbytky hostů. Bylo nutno udržovat hotely a město v chodu a snižování nákladů nebylo ve srovnání s normální sezónou adekvátně nižší. Zato pokles příjmů byl do očí bijící - katastrofálně klesl. Příjmy tvořily polovinu výdajů. A tento stav trval celých deset let!

Konkursy hotelů

      Město i vlastníci domů byli finančně vyčerpáni. Velké množství kdysi prominentních podniků, hotelů a domů, se "položilo". Nemohly splácet úvěry a muselo jít po válce do konkursu (do prodeje). Už za války to byly některé domy jako např. Sv.Hubertus (čp.348) a Zlatý Sokol (čp.38 v místech Arniky zbořeno).
      Po válce je následovaly hotely:
            Casino (čp.123 Ruská ulice),
            Lesní mlýn (čp.204),
            areál Klinger (čp. 36 dnes zbořeno),
            Corso (Hlavní tř. čp.41),
            Balmoral-Osborne (čp.389-390),
            Pražský dům (čp.19),
            Miramonte,
            Westend (čp.342),
            Mozart (čp.91),
            Florida (čp.60),
            Kolumbus (čp.192),
            Astoria (čp.83),
            Atlantic (čp.46).
      Z okolních výletních kaváren a hotelů to byly
            Panorama,
            Krakonoš (Rübezahl),
            Kamzík (Forstwarte),
            Polom (Alm),
            Červená Karkulka (Rotkäpchen),
            Café Nimrod,
            Café Volfštejn.
      Město Mariánské Lázně jen díky osobnímu ručení finančního rady mohlo zaplatit to nejnutnější. Město však muselo šetřit, jak jen to šlo. Například uliční osvětlení bylo redukováno na minimum. Slabé žárovky svítily jen před domy Ott (Pacifik), Sanssouci (foto Král), u hodin a u Mlýna (Cristal).
      Lázeňský fond města počítal při rozpočtu s hlavním příjmem - lázeňskou taxou. Tento příjem však nebyl v těchto letech naplněn. Naproti tomu většina výdajů zůstávala jako dříve, tj. náklady na chod všech úřadů města, na provoz kursálu, kolonády, na parky, hlídače parků, na osvětlení, na zdravotnictví, na městskou elektrárnu, tramvaj, vodárnu, kanalizaci, na lázeňskou kapelu, na subvence divadlu, atd.
MUDr.Hans TURBA, úspěšný starosta 
Mariánských Lázní od roku 1919 do 1933      Za příznivých let přinášel výběr lázeňské taxy nevelký přebytek, za špatných sezón pokryl výběr lázeňské taxy sotva polovinu výdajů na lázeňský provoz. Na zbytek si muselo město půjčit úvěr. Žádný div, že v letech 1919-1923 vzrostl dluh města na trojnásobek.
      Nejen město a nejen vlastníky domů zasáhla nouze válečné a poválečné doby. Každá rodina byla zasažena válkou - jen s málo výjimkami. Hlad stále vládl. Nedostatek potravin v posledních letech války neskončil s válkou, ale trval dál. Jen zvolna klesal. Personál v domech býval závislý na "trinkgeldu", což býval jediný volný příjem v lázních. Spropitné po válce bývalo minimální, přitom inflace stoupala.
      Koruna měla po válce jen sedminu předválečné hodnoty. Zchudli všichni a zvláště ti, kteří si spořili na podzim svého života, nyní přišli o celoživotní úspory. Jak uvádí J.May, Češi neupisovali válečné půjčky v takovém množství a s takovým elánem jako Němci v pohraničí. Nepřišli proto o tolik. Nebyly zaplaceny ani úroky za válečné půjčky ani vráceny válečné půjčky.
      Úředníci a zaměstnanci dostávali plat na stejné úrovni jako před válkou, tj. skutečná hodnota platu byla sedminou předválečného platu. Byli placeni hůře než dělníci, neboť - pokud dělníci sehnali práci, mohli si vymoci zvýšení mezd různým nátlakem. Vznikaly různé podpůrné spolky, které organizovaly vyplácení pevného platu. Dva zástupci podpůrných spolků byli v městském zastupitelstvu.
      Majitelům domů s odvoláním na staré rakouské zákony nebylo dovoleno zvyšovat činže, ale úroky z hypoték platit museli dále. Vlastníci domů nemohli už oddalovat opravy domů, které byli nuceni ve válce odložit.
      Přes panující nouzi v městě se podařilo ve středním školství města prosadit při minimálních výdajích mnohé. Šlo o založení nižšího gymnázia, obchodní školy a hotelové školy.

Státní policie v městě

      Významným krokem k povýšení obecní autonomie bylo založení státní policie. Z celkem 30 úředníků, zaměstnanců a strážníků městské policie bylo však převzato do státní služby pouze pět strážníků, zatímco ostatní byli penzionováni nebo přešli do jiných úřadů

Léta konjunktury

      Teprve v době po peněžní reformě v sousedním Německu (1925) nastává jisté zotavení lázní. Náhle byla přeskočena hranice 30 tisíc hostů, zaplnily se dosud poloprázdné domy a mnoho lázeňských hostů muselo dokonce hledat soukromé ubytování na Šenově. Nastává kýžený čas nové lázeňské konjunktury, který však trvá jen do roku 1930.
První mapa Československa (vydal V.Neubert na Smíchově 1918) uváděla k ČSR ještě polské Krkonoše, Kladsko, Hlubčicko, polské Těšínsko, severní Maďarsko, Miškovec, Šalgo-Tarján, Ďarmoty, z Rakouska část jižně od Mikulova, Cmunt s okolím.
 

Založení středního školství v Mariánských Lázních


Založení reálného gymnázia

      V Mariánských Lázních bylo založeno nižší (4 třídní) reálné gymnázium již v roce 1920. Zprvu vzniklo rodičovské sdružení k podpoře středního školství a skupině nadšenců pod vedením městského radního dr. Starka se podařilo otevřít gymnázium z privátních prostředků a za podpory města. Z počátku byly otevřeny dvě třídy nižšího gymnázia. Vedení města pomohlo tím, že uvolnilo prostory, určené ke zkoušení členů městské kapely, pro dvě třídy v domě NEHR (Lesní ulice). Další dvě třídy přibyly zanedlouho a byly umístěny v sousedním domě CORFU a v židovské modlitebně ve stejné ulici.
      Škola nebyla zatím veřejnou a žáci museli skládat zkoušky za každý semestr na reálném gymnáziu v Karlových Varech, kde jim bylo vydáváno i vysvědčení.
      Až roku 1925 převzalo gymnázium oficiálně město. Učitelský sbor tvořili Prof. Doberauer, P.Schneider a Motyka, Prof. Franz Görgl, Dr. Otto Schmidt, Prof. Aschenbrenner, Prof. Alois Klug, Prof. Karl Eigermann, slečna Dr. Wernicke, Prof. Michel, Prof. Wenzel Lerchl (pozdější autor Válečné mariánskolázeňské kroniky let 1942-1945), Otto Gley, Wilhelm Modes.
      V roce 1931 byla provedena řádná školní inspekce a škola dostala výnosem zemské školní rady tzv. veřejné (celostátní) právo. Oficiální název školy byl "Městské gymnázium". Už nebylo nutné skládat privátní zkoušky, gymnázium mělo nyní právo provádět přijímací zkoušky studentů, vydávat vysvědčení s plnou státní právoplatností. Na studium přicházeli žáci z okresů Mariánské Lázně a Teplá. Ředitelem gymnázia se stal služebně nejstarší - Prof. Franz Görgl z Úšovic.
      V roce 1938 byla škola přebudována na vyšší gymnázium (8 třídní) a převzata pod státní správu (po připojení k Německu). V roce 1942 v důsledku nemoci odstoupil první ředitel (téhož roku na podzim umírá) a na jeho místo nastoupil Prof. Karl Eigermann. Poslední léta druhé světové války byla velmi obtížná co do udržení výuky, neboť učitelé odešli na fronty a vyučování vedly pouze náhradní síly.

Založení obchodní školy

      Dnešní obchodní akademie, která byla před rokem 1990 střední ekonomickou školou, má své počátky v městě rovněž po první světové válce. Bylo logické, že v lázních, které byly také obchodním centrem, je nutno dospívající mládež vzdělávat v různých obchodních živnostech. Obchodní škola byla založena rovněž v roce 1920. Kurátorem školy se stal starosta dr. Hans Turba, a při něm advokát dr. Steiner. Také obchodní škola měla své první třídy v bývalé židovské modlitebně v Lesní ulici.
      Počáteční těžkosti byly velké. Jako soukromá škola bez veřejného statutu trpěla nedostatkem učitelů a museli zaskakovat učitelé z jiných škol. Učební pomůcky byly získávány ze sbírek rodičů a přátel školy. Když začal roku 1922 platit přísný zákon o obchodních školách, převzalo školu díky úsilí starosty dr.Turby a radního Hahna město Mariánské Lázně. Následovalo udělení veřejného práva ministerstvem školství a národní kultury ČSR.
      V roce 1925 dostaly obchodní škola i nižší gymnázium prostory v bývalém lázeňském sanatoriu na Šenově, budovaném původně pro léčbu nemocných s ledvinovými chorobami. Budova se začala nazývat "Škola Jih", dnes je to Hotelová škola. (Naopak budova dnešní školy Jih vznikala v té době jako Česká škola a tak se jí i říkalo.)
      Ve zdech této rozsáhlé školní budovy se brzy konstituoval pevný základ učitelského sboru a studentům tu bylo poskytováno všeobecné i odborné vzdělání.
      V této budově byly nyní tři střední školy a na nich zčásti působili stejní učitelé. Po deseti letech existence měla školní budova vše pro zdárnou výuku a k prospívání žactva. Pořádek, čistota a účelnost - to byly základy školy. Vedení města vycházelo vstříc potřebám škol a bylo na ně náležitě hrdé.
      Ředitel Heinrich Sedlák byl ředitelem tří škol: Hotelové, Obchodní a Pokračovací školy. Do profesorského sboru patřili (1930): Prof. Otto Gleissner (účetnictví), Prof. Tropper (zeměpis, technika kancelářská), Prof. Ing. Josef Kämpf (fyzika a chemie), Prof.Dr. Hans Menzel (němčina, angličtina), Prof.Dr. Franz Theo Pany (němčina, francouzština), Prof. Wilhelm Merker (matema- tika), Prof. Rudolf Pinzka (korespon- dence), Prof. Josef Rauch (zeměpis, státní občanské právo), Prof.Dr. Josef Schön (čeština), Prof. Stelzig, Prof. Karl Mayer, Prof. Mager, Sallinger, Josef Brich, prefekt Alfréd Turba, Hans Skalnik (kuchařství). Pomocnými odbornými profesory byli Johannes Knebel (servírování), externisty Josef Frank (krasopis), Ludwig Hufnagel (tělocvik), Emanuel Stilipp (čeština).
      Učebny obchodní školy byly v 1. patře, kde byla i ředitelna, sekretariát, sborovna, knihovna, studovny pro žáky a žákyně; dále prostor s gramofony pro učení cizích jazyků, V II.patře byly odborné kabinety a učební prostory jako písárna s 20 psacími stroji, katedry pro chemii, fyziku, zbožíznalectví, telefonní centrála. III.patro sloužilo jako internát s ubytováním, včetně umýváren, ložnic, jídelen pro praktické vyučování, návštěvní místnosti, izolačního pokoje pro případ onemocnění. Žáci byli pod stálým dozorem učitelů a pod stálou kontrolou lékařskou. V patře byly cvičební kuchyně pro deset žáků, moderní zařízení kuchyní jako ledničky, elektrická zařízení aj. Ve školním sklepě byly různé stroje, nářadí, ale také šenk, skladiště lahví, sklep piva a vinný sklípek.

Pokračovací škola

      Již roku 1894 byla v Mariánských Lázních otevřena řemeslnická pokračovací škola se 3 třídami. Byla povinná pro všechny učedníky v městě. V roce 1914 měla škola již 7 tříd. Pak byla škola na dva roky uzavřena v důsledku války, ale už v roce 1916 byla výuka znovu zahájena. Po skončení války 1918 rostl počet oborů v pokračovací škole, např. 1924 tu byly obory pro švadleny, modistky, vyšívačky (4 třídy), 1926 přibyl obor zpracovávání kovů (2 třídy), krejčovský obor (2 třídy), stravování (2 třídy a 3 samostatné odborné oddělení), odborné větve měli holiči a kadeřníci, parukáři (3 třídy a zvláště pro dívky a pro chlapce). Družstvo holičů poskytlo výukové předměty, modely, aparáty a odvětví mohlo sloužit jako vzorové.
      Vyučování zajišťovaly odborné učitelské síly. V školním roce 1929/30 byla otevřena samostatná pokračovací škola pohostinská. Institut byl založen pro pohostinství a šenkovnictví a hotelnictví. Vedením školy byl pověřen ředitel Sedlak. Dvě třídy byly umístěny v budově školy Jih. Pravidelná výuka a návštěva školy byla povinná pro učedníky všech živností pohostinství a šenků, kaváren a vináren v oblasti Mariánských Lázní, včetně okolí a celého okresu. Školní rok v pokračovací škole začínal 1. října, tj. po skončení sezóny a končil 30. dubna, tj. před zahájením sezóny. V týdnu byly dva vyučovací dny.

Založení hotelové školy

      Ačkoliv byla Hotelové škola v Mariánských Lázních otevřena až 18. září 1928, předcházela čilá jednání a přípravy tohoto nového institutu. Již v roce 1923 konalo se v Mariánských Lázních shromáždění Svazu německých hostinských družstev v ČSR a rozhodlo o založení odborné školy v tomto oboru.
      Další zasedání v Opavě v roce 1924 rozhodlo, že sídlem této školy budou Karlovy Vary. Avšak obec Karlovy Vary tonula ve finančních těžkostech a s těžkým srdcem musela odříci tento požadavek Svazu. Nato proběhla jednání v Mariánských Lázních s městskou radou a je velikou zásluhou starosty dr. Turby a radního Hahna, jakož i ředitele dr.Heinricha Sedlaka, že mohlo město nabídnout prostory pro tuto školu. Byly stavebně dokončeny obě horní patra bývalého sanatoria a 250 000 Kč bylo předáno pro odborné vybavení nové školy. Stát k tomu nepřispěl ničím, až později přistoupil na proplácení platů učitelům.
      Ze zpětného pohledu byla potřeba takové školy nutná. V západočeských lázních bylo hoteliérství mimořádně významné, především pro trvale vysoký cizinecký ruch. Proto také iniciativa vyšla z tohoto okruhu - viceprezident Theodor Malo z Karlových Varů přišel první s takovým návrhem.
      18. září 1928 se slavnostně otevírala Hotelová škola a v nejkratší době dosáhla vysokého mezinárodního uznání. Stala se dokonce vzorem pro hotelovou školu v Paříži v roce 1933, dále pro zakládanou hotelovou školu ve Strassburku, která převzala učební plán mariánskolázeňské Hotelové školy. V plánu byly tyto učební předměty:
      Povinné předměty: servírování, výuka vedení pohostinských podniků, výuka vedení hotelů, nápojová nauka a vedení sklípků a vináren, kuchařství a nauka o jídelním lístku, praktika ve sklípcích a v kuchyních.
      Řeči: němčina, francouzština, angličtina a čeština
      Hotelová korespondence: německy, francouzsky, anglicky, česky, účetnictví, vedení žurnálu, občanská nauka, obchodní nauka, pohostinství, pohostinské počty, chemie, fyzika, nauka o jídelnictví a spotřební oblasti, kancelářská technika, stenografie, psaní na stroji, krasopis
      Nepovinné předměty: praktická cvičení v laboratořích, esperanto, tělocvik
      Vedení hotelové školy a učitelský sbor působily rovněž v obchodní škole a na pokračovací škole a pokryly požadavky škol na výuku v oblasti obchodní a pohostinské a ve výuce řečí. V čele kuratoria školy stál pan Theodor Malo z Karlových Varů (z hotelu Schützenmühle).
      Podmínkou přijetí do hotelové školy bylo vyučení v oboru číšník nebo kuchař. V prvním školním roce 1928/1929 byli první studenti z Čech, ale i z jiných zemí ČSR a jeden Švýcar. Mezi žáky byli mariánskolázeňští-Kateřina Beerová z Imperialu, Hans Christl z hotelu Lipsko (zbořeno), Emil Egerer (kavárna Maxtal (Lunapark), Hans Fritsch (děkanství), Mizzi Gleisinger (dům Schüsselburg), Františka Hammerschmidtová (hotel Zvon), Franz Löschner (Café Alm - Polom), Georg Richter (hostinec Viktoria, dn. oplatkárna), Hans Spotka (Marienheim) a Otto Baier (Hotel Dresden (zbořeno).
      Třebaže mnozí žáci byli už starší, v internátu museli dodržovat přísná pravidla pořádku. Uzavírací hodina byla 18 h., jen v sobotu 22:30 h. Povinné studium bylo denně 20-22:30 h. pod dozorem prefekta.
      Školní rok začínal 15.září a končil 15.května a v letní sezóně byli studenti na praxi v hotelích tuzemska i v zahraničí. V zimě bylo ve škole živo, konaly se různé kulturní akce a také výuka tance v Continentalu (Slovanský dům). Studium bylo doplňováno přednáškami význačných osobností v hoteliérství, nebo exkurzemi například do Drážďan do hygienického institutu, do Jáchymova, do plzeňského pivovaru, na vinohrady na Litoměřicku, na mezinárodní kuchařskou přehlídku ve Frankfurtu atd.
      Úkolem školy bylo poskytnout maximální znalosti v oboru hotelnictví a tak není divu, že brzy po úspěšném studiu na hotelové škole byli po kratší praxi umisťováni absolventi do vedení hotelů a velkých podniků.
      V dubnu 1931 byl otevřen vinný sklípek v hotelové škole za přítomnosti zástupců ministerstev ČSR. Po třech letech se loučil ředitel Sedlak s prvními absolventy, kteří se rádi vraceli na pravidelná setkání absolventská v Mariánských Lázních
-rš-
Literatura:
Turba Oskar: Das Realgymnasium; Handelsschule
Howorka Franz: Höhere Gastgewerbe - und Hotelfachschule Marienbad in Heimatbuch Marienbad Stad und Land, 1977
 

Nejslavnější den Mariánských Lázní

      Za takový den je v historii města považováno zdejší setkání dvou monarchů, tj. 16 srpen 1904. Na Hlavní třídě, tehdy zvané třída císaře Františka Josefa I., byl postaven obrovský pavilón, na jehož vrcholu byla 4 metry vysoká císařská koruna, na čtyřech obrovských pylonech byly na koulích orlice a uvnitř pavilónu girlandy. Pavilón stál v těsné blízkosti domu TRIANON (policie). Uvnitř byl potažen modrou látkou. Tímto pavilónem projeli oba monarchové při příjezdu z nádraží.
      Setkání císaře Františka Josefa I. a anglického krále Eduarda VII. začalo na nádraží, kde císař, oblečen do uniformy anglického admirála, pozdravil krále, v uniformě rakouského maršála. Oba vyjeli ve společném kočáře k hotelu WEIMAR.
      Jim naproti vyjel okresní hejtman, starosta města, místodržící Čech a tepelský opat.
      Město vypadalo impozantně. Na všech domech vlály vlajky Rakouska, Anglie a Mariánských Lázní. Všude byla květinová výzdoba a girlandy Špalír od nádraží k hotelu WEIMAR tvořilo 111 západočeských spolků veteránů a ostrostřelců, hasičstvo z okolí, městské spolky, žactvo, občanstvo a lázeňští hosté z Mariánských Lázní.
      Návštěva byla předem připravována. Vrchní mistr ceremoniář Nepálek přijel do Mariánských Lázní, nechal si představit komisi pro slavnostní uvítání a městskou radu a z nabídky ubytování vybral vilu LUGINSLAND, kterou daroval Max Halbmayr městu k ubytovávání královských osobností.
      Naneštěstí se stalo, že uprostřed července v hotelu Weimar byl zjištěn u jednoho berlínského děvčete zde zaměstnaného tyfus. Lékař Kisch okamžitě nechal odvézt dívku do odlehlé vily. Zjistil, že tyfus dostala v jednom švýcarském penzionátu a žádná z osob, s nimiž byla v kontaktu neonemocněla. Pokoje a záchody dal dezinfikovat a vodu analyzovat. Okresnímu hejtmanství sdělil tento případ. Bylo rozhodnuto věc nezveřejnit a eventuální následky nést společně. Nestalo se nic, král mohl přijet, sezóna byla zachráněna.
      Hned na nádraží byla příjezdová hala bohatě vyzdobena květinami, vlajkami a městským erb. Triumfální oblouk byl umístěn u východu a byl podobný jako pavilón u domu TRIANON (na obrázku). Takových oslavných vítězných oblouků bylo na hlavní třídě celkem pět, ale pavilón před Mariánskolázeňským Mlýnem a Trianonem překonával nádherou všechny.
      Po přijetí u krále v hotelu WEIMAR odejel císař do vily LUGINSLAND, kam po 10 minutách odjel anglický král. Odpoledne přijal císař osobnosti v kursále, večer podnikl s anglickým králem projížďku městem a slavnostní večeři ve WEIMARU za účasti 20 osobností jako byl tepelský opat, starosta dr.Nadler, lékař Ott aj.
      Město bylo prý nádherně osvětleno a tisíce osob čekali korunované hlavy. Unavený císař si šel odpočinout a tak jen Eduard VII. projížděl s kočárem městem a zdravil nadšené publikum.
 

Palacký o jazyku českém

      V generaci nepozorujeme, jak se řeč, kterou mluvíme, mění. Zdá se nám, že řeč je něco pevného stálého. Za obranu češtiny považují mnozí z nás odmítání cizích slov z angličtiny, němčiny, ruštiny. To je neznalost historie jazyka. V dávnověku nacházíme s hrůzou spousty latinských a německých slov, přejatých do češtiny. Dnes zdomácněly tak, že mnohé tvoří páteř české řeči.
      Že se řeč vyvíjí, pozorujeme u filmů pro pamětníky. Některé obraty posloucháme už s úsměvem, jindy se nám zdají rozvláčné. To však nic není proti tomu, když vezmeme do rukou Palackého knihy. Budeme se lopotit s češtinou, používanou běžně před pouhými 150 lety. A vracíme-li se k českým knihám dál a dál do minulosti, přestáváme staročeštině vůbec rozumět. Přitom myšlenkový obsah často zůstává bohatý jako ve své době. Nechme mluvit Františka Palackého.
      Řeč národní jest nejvěrnější obraz života národův: jaké proměny řeč podniká a uvodí do mluvy obecné.
      Starožitné řády, staré zvyklosti a potřeby časem pomíjejí. Nové okolnosti budí nové myšlenky, nové známosti a tužby. Zastaralá slova upadají v zapomenutí. Anebo nového smyslu nabyvše, mění podstaty své.
      Nové názvy, nové způsoby mluvení plodí se samy přirozeně za novými znalostmi, novými obyčeji.
      Kdyby as staříci naši z 15. století ocitli se mezi námi, měli by nesnázi porozuměti mluvě naší, ač stejně české. Nemenší nesnázi než my ji míváme, čítajíce písemné památky věku jejich.
      Potřebí bylo by jim dříve poznati způsob života našeho, v čem se liší od života jejich, aby mohli chápati slova naše v témže smyslu, ve kterémž je my bereme.
      Naopak i nám je potřebí oznámiti se se zvláštnostmi života minulých věkův, chceme-li řeči jejich nepřikládati významu cizího, o kterémž oni snad ani netušili.
      Neboť ne vše, co po věky stejně zní, mívá také po věky stejnou platnost.
      Za dobré vidí se předkládati vysvětlení takových slov a způsobův mluvení, které ve starožitnosti mívaly smysl od nynějšího rozdílný.
      Tím se vyjeví mnohá stránka života pospolitého v Čechách, jaký byl před věky. A budeť to důkaz, jak potřebné nám jest glossarium zastaralé řeči:
      Aurok či úrok, census či Zins, byl poplatek čili daň z pole, z domu, též z jistiny, zvláště ale to byla daň, kterou poddaní platívali z polí pánům dvakráte do roka totiž o sv.Jiří a sv.Havlu (ourok svatojirský a svatohavelský).
      Berně, die Steuer, berna regalis, byla roční daň placená od statkářů králi z povinnosti poddanství.
      Čeleď, znamenala domácí vojsko, například Jan z Lomnice psal 1449: "vypravil sem syna svého s čeledí do pole" = s vojskem svým do boje.
      Člověk a člověčenství znamenalo poddaný a poddanost, například král Jiří psal: "Vratislavští nám člověčenstvie slibovali, a potom sú toho nedrželi."
      Dobrý znamenalo urozený, zeman a dokazovalo se to slovútností a starožitností rodu svého, například "Já jsem lepší než ty!". Jinak dobrý znamenalo co brave (hodný), například "Budiž dobrý, muožešli, milý pane!"
      Dvojiti se znamenalo děliti se na dva, rozdělovat se a dle toho dvojice byly roztržky, například: "Vystřiehajíce se, by skrze ty dvojice dobré se nedělilo."
      Jazyk, linguaguium, se užívalo ve smysl národ (chránit jazyk, tj. národ).
      Hlas znamenalo řeč, pověst, zpráva, například "Po okolních zemiech hlasovú jdú."
      Hotovost nebyla peníz, ale vojsko stahující se k boji.
      Lantfríd znamenal mír, Land- friede, k němuž se zavazovali páni, rytíři, panoši, například "lantfríd Plzeňský" byl všichni páni, rytíři,panoši pod hejtmanem Plzně stojícím.
      Nakládati znamenalo pomáhati, fedrovati, například "Kdožby takového zastával, kterakkolivěk slovem nebo skutkem nakládal" (tj. mu pomáhal).
      Péči míti znamenalo ostříhati se před nepřátely (Palacký to psal ještě s ypsilonem), míti se na pozoru, například "Abyste nám bez prodlenie oznámili, chcete-li nám pomáhati aneb překážeti, máme-li na vás péči míti či nemáme, upřímo, za nepřátely-li či přátely vás mieti máme ?" (kníže Bartoloměj 1513).
      Rozum bylo mínění, názor, smysl, Ansicht, například "Já vám svuoj rozum píši ..."
      Dobré slovo znamenalo chválu, například "Tu sú dávali dobré slovo Janovi Zmrzlíkovi, že jest statečně na Němce udeřil."
      Strašlivý znamenalo bázlivý, lekavý, kdo má strach, například "Kdo má nepřátely lvy, jest strašlivý." (Jošt z Rosenberka 1564).
      Svědomie bylo svědectví, například Jan Hus: "Aby mi ráčili dáti toho svědomie, že sem se k tomu podával."
      Titlík či Tytlík byla tečka nebo čárka nad písmenou.
      Zvolnost byla svoboda, volnost.
      Jak patrno jen některá slova zanikala; většinou se posunoval smysl slov. Měnila se také gramatika a skladba vět.
-rš-
Pramen:
PALACKÝ František: Stati literárně-historické, jazykovědné a esthetické (uspořádal J.Charvát), Lmazač, Praha, 1941
 

Mgr. Václav Kohout

Před devadesáti lety pokračuje konjunktura Mariánských Lázní
Listujeme v Mariánskolázeňských novinách v roce 1908
(Pramen: týdeník Marienbader Zeitung, ročník 1908)
5.ledna Jsou připomínány zásluhy zemřelého starosty Dr. Augusta Herziga o město a nutnost zřídit mu pomník. l Jsou mrazy -10°C až -16°C, ale bez sněhu. Lze jen bruslit. l Luxusní letní vlaky v letech 1904-1906 Vídeň-Mariánské Lázně-Berlín měly jen 1.třídu, byly proto drahé a málo používány. l Oživen projekt dráhy Mariánské Lázně-Mähring-Tirschenreuth. O projektu se psalo před 10 lety. V Mähringu se sešli zástupce příslušných měst k jednání. l Zřízeno telefonní spojení do Mannheimu (přes Aš, Plauen, Lipsko a Frankfurt) - jen v době slabého provozu 3 minuty za 3 K. l Na Vánoce 1907 podarováno na policejním úřadě 102 chudých celkem 1 007,46 K. l Z inzerce: Právě se otvírá nově hostinec LYON na cestě k nádraží, majitel J.A.Seidl.
12.ledna Založen komitét pro vybudování pomníku dr.Herzigovi. Město přislíbilo 2 000 K, spořitelna a záložna 3000 K.
l Stávka stavebních dělníků. "Opakuje se každoročně, ale letos se zdá být neúspěšná." V pondělí se místy pracovalo. Zedníci pracují pod ochranou žandárů. l 9. ledna konečně napadl sníh. Winter Sport Club obnovil svou činnost. l Zemřel továrník E.Flemming z Schönheide z Krušných Hor, známý host Mariánských Lázní - přijížděl vždy v dubnu. l Statistická zpráva o dělnickém hnutí - v roce 1906 bylo v Rakousku 1 083 stávek atd. l O sáňkování - článek o zkušenostech ze Švýcarska a o bezpečné jízdě na velkých sáňkách.
19.ledna Ještě v 9 hodin ráno nejsou chodníky posypány! Místní policie by měla být aktivnější, ale "my víme svoje. V Mariánských Lázní to tak nejde!"
l Minulý týden byla přerušena dodávka elektřiny do některých domů, aniž to bylo včas oznámeno! l 11.ledna před Nizzou táhli lidé sáňky nahoru, při čemž se fotografovali. Rakouská dráha povolila, aby se lyže nebo sáňky mohly brát do vlaku jako spoluzavazadlo.
26.ledna Po konfiskaci druhé vydání!!!! Článek (ještě místy cenzurovaný) o úřední obsílce v české řeči místnímu Němci. Ostrá kritika proti tomuto!
l Pošťáci v Karlových Varech a v Mariánských Lázních dostali 1906-1907 drahotní příplatek. l Mělo by se zlepšit vybavení hasičů - to se týká nové budovy.
2.února Protestní shromáždění, vedené místními osobnostmi proti zavádění české řeči u soudů.
l 3.2. se procvičí hasičstvo v propojování hadic, v práci se žebříkem, se záchrannými přístroji atd.
9.února Na nádraží pracuje český vrátný, který mluví jen obtížně německy. U okresního soudu v Mariánských Lázních je český úředník, který zavádí "nezákonné řečové pohádky".
16.února Pokračuje polemika proti zavádění češtiny u soudů. Pražský advokát Trdlica podal česky psanou žalobu zdejšímu soudu. Byla mu vrácena, "protože není ve zdejší řeči, kterou je němčina!"
l Zimní sportovní klub WSC pořádá 16. února mezinárodní sáňkařské závody v městě. l "Pryč s hodinami u Nizzy!" - zase nejdou a už se kvůli tomu spotřebovalo mnoho inkoustu. l Při dovozu do Rakouska bylo povoleno dovážet bezcelně některá zboží - předtím se proclívalo všechno, i malá množství při cestování osob. l Společnost dopravních živností v Mariánských Lázních má 58 členů. l Lázně Jáchymov se mají stavebně rozšiřovat vzhledem k prosperitě. l Lázně Kynžvart chystají otevřít vlastní rašeliniště v blízkosti již existujícího mariánskolázeňského rašeliniště.
23.února Výsledky závodů na sáňkařské dráze (nebyla zahraniční účast).
l Evangelický kostel opraven a vsazena tři mosaiková skla - dary kostelu při 50. výročí existence. l Od května má jezdit sezónní rychlík Vídeň-Mariánské Lázně-Berlín s přímými vozy do Karlových Varů, a též restaurační vůz. Odjezd Vídeň 8:05 hod., příjezd Mariánské Lázně 16:20 hod. Z Berlína do Karlových Varů má jezdit expresní vlak.
1.března Povzdech: Stále ještě není (po šesti letech - od roku 1903) provedeno úplné odloučení místního okresního zastoupení od tepelského okresu. Zdejší okresní distrikt má lví podíl na investicích a Teplá sklízí ovoce. (Před 6 lety byl rozdělen tepelský okres na dva - tepelský a mariánskolázeňský, fakticky však v některých oblastech zůstal dvojokres.)
l Žaloba proti soudu: český advokát podal v Karlových Varech česky psanou žalobu a soud ji vrátil. Advokát se obrátil na krajské státní zastoupení v Chebu proti soudci za zneužití úřadu! ! (Na výsledek jsme zvědavi!). l Hodiny u Nizzy by bylo nejlépe odstřelit a zbytek dát do muzea.
8.března Soudu v Chebu nařízeno, aby používal i české řeči.
l Stavba přehrady vázne. Zemina se bude odstřelovat a bude to vidět ze silnice. l Zasedání radních: firma Laurin a Klement předložila návrh na koncesi pro 14 autodrožek. Zamítnuto s poukazem na zájmy města a zdejších dopravních živností. Diskutována nová stezka na sever od města, vhodná pro kardiaky. - Rozhodnuto pro potřeby města obstarat 3 páry koní.
Dům FORTUNA je rohový dům na počátku Třebízského ulice a konci hlavní třídy vedle hotelu EVROPA (se soškou Fortuny v nice)15.března Zasedání radních: diskutováno o místu lázeňského komisaře a dohodnuto zkušebně zřídit tuto funkci na jeden rok. Dříve ustanovený lékař pro děti prohlédl chrup 444 dětem a zjištěna 64 %ní kazivost. Povoleno více peněz na ošetření. Diskuse, zda na škole mají být hodiny, když je pro ně na střeše otvor. - Rozhodnuto zlepšit stav ulic kolem nádraží a směrem k tržnici, nutno rozšířit jatky atd.
l Z Prahy přijel zástupce lakýrnické firmy Jaroslav Rytina. Odpověď německých obchodníků: je-li Vaše firma česká, nic nekoupíme a nekoupíme ani od toho, kdo zde česky provozoval. Obchodník byl donucen odjet. l Majitelé domů v dn. Klíčové ulici si stěžují, že nemají žádnou přístupovou cestu. Jejich domy jsou považovány za zadní přístavby domů Poštovní ulice. l V sirotčinci v Mnichově je 38 chudých dětí. Od roku 1904 opustilo sirotčinec 13 dětí, přibylo 25 dětí. Žádají se dobrovolné příspěvky. l Z inzerce: Vídeňská firma nabízí prostřednictvím zdejší filiálky vysavač VAMPYR za 135 K - předvedení zdarma.
22.března Blíží se sezóna. Na hlavní třídě by bylo třeba přeložit uliční osvětlení, vyrovnat chodníky, upravit přechody přes ulice ap.
l Rozšíření koupelí v Nových lázních. V 1.patře adaptováno 19 místností pro podávání koupelí, tj. od roku 1906 došlo k rozšíření o 51 kabin (o 60 van). Uvažuje se o radiových koupelích. Voda by se přiváděla z Perlsberku z opuštěného dolu (13 km Lazy). l Za noční odběr léků se připlácí 50 haléřů s výjimkou receptů, označených lékařem "expeditio nocturna".
29.března Znovu se sešli zájemci o železniční trať do Tirschenreuthu.
5.dubna Přijeli první hosté. Ale příprava na sezónu se bude, jako obvykle, dokončovat v dubnu.
l Aviza o došlých zásilkách dodává nádraží v dvojjazyčných formulářích. Němečtí příjemci by se měli proti tomuto ohrazovat. Čeští poštovní úředníci, jezdící z Prahy do Chebu, třídí zásilky ve vlacích podle českých názvů míst. Za to berou 140-180 K diet! l Pozemkový úřad na radnici je v labyrintu chodeb v budově k nenalezení. l U Diany (myslivna za Lesním pramenem) se trpí místo na svážení sněhu. Leč někteří sem svážejí i suť, a to se pak musí na náklady města opět uklízet!
12.dubna Několik zdejších lékařů se zúčastnilo kongresu pro vnitřní lékařství ve Vídni.
l Od 15.4. vstupuje v platnost nový sazebník pro drožkáře. l V Karlových Varech se zvyšuje lázeňská taxa. l Propagační plakáty Mariánských Lázní umístěny v městech Innsbruck, Meran, Milano, Nizza, Monte Carlo, Cannes. l Nový jízdní řád: rychlík Vídeň-Berlín nebude. l Geniální myšlenka p.Haubnera: zkomponoval dva pochody s tituly Mariánských Lázní. "Mohla by to být dobrá reklama." l Polemika proti nájemci pramenů Křížového - Brem a Dietl. Nájemci vysvětlují, že omezení přístupu pro veřejnost mimo sezónu je ze sanitárních důvodů. Redakce kritizuje: "Dělají si s prameny co chtějí." l Z inzerce: Elektrárna oznamuje, že opravy elektrorozvodů musí být prohlédnuty, jinak bude přívod elektřiny zastaven.
19.dubna Zdejší okresní soud vrací všechny česky psané žaloby.
l Majitelům domů se doporučuje zakoupit si plakát od autorů Rubritia a zarámovat ho. l Reorganizace městského fondu pro chudé: zavedeny tři třídy podle potřebnosti a zavedena rajonizace fondu. l Vydána koncese na stavbu dráhy z Plané do Domažlic. l Místní skupina společnosti za mír má 153 členů. l Z inzerce: Do 1. května je nutno se zásobit uhlím a stavební práce ukončit do stejné doby. Klepání koberců o sezóně je dovoleno na pěti místech. Psi smí být voděni jen při okraji trávníků. Atd.atd. l Lesní úřad kláštera zakazuje na svém území vyvěšovat směrovky a reklamy na stromech. Jen s povolením a na sloupcích. l Metternichovo ředitelství nabízí k pronájmu dvůr Haselhof na 6 či 12 let.
Rohový dům WHITEHAVEN v Ruské ulici26.dubna Připomíná se, že před sto lety bylo město povýšeno na lázeňské místo (chyba? 1818 ?).
l 22.4. se konalo na radnici vzpomínkové zasedání a vzpomenuto osobností, spjatých s rozvojem města. l Dr.Schlessinger vyvíjí iniciativu k dokončení vycházkové cesty do Buchtálu u Michalových Hor. l Z inzerce: na louce u dn.sokolovny, zvané Volksfestplatz, budou předváděny hasící přístroje Minimax, které zabránily již 7000 požárům a prodalo se jich dosud 300 000 kusů.
3.května Revizoři účtů podali zprávu o financích města 1907. Konstatováno nedostatečné vedení účtů, nepřehledné vedení příjmů a výdajů atd. Zpráva přijata radními smíšeně.
l Diskutovalo se o zvýšení lázeňské taxy, o oslavách výročí města a zřízení požárních hasičů, o odkoupení pískoviště u Hamrnického mlýna, povoleny peníze na vycházkovou cestu do Buchtálu. Zamítnuta žádost o zřízení třetí pošty. Dopisy se budou doručovat sedmkrát denně, balíky třikrát denně, peníze dvakrát. l Zastávky tramvaje jsou již v noci viditelné. Lampy byly umístěny do blízkosti zastávek. l Kromě rychlíků Vídeň-Cheb budou jezdit rychlíky Berlin-Lipsko-Karlovy Vary. l Z inzerce: 5 zdejších špeditérů se dohodlo na zvýšení cen (pánové Bär, Löwenthal, Lucker, Riedl a Steiner).
10.května Zasedání radních: rozhodnuto za pozemky u přehrady dát klášteru pozemky o stejné výměře u Úšovic. Zamítnut plán na odkup pozemků od kláštera za domy Corfu a Hubertus. Zamítnuta žádost p.Zischky o připojení Krakonoše na městskou kanalizaci.
l 15.května začínají polední koncerty u Lesního pramene. Hraje se ráno 6-7 h. u Křížového pramene, 7-8 h. na kolonádě u Ferdinandova pramene. Ale budou hrát až do 8 h. a nebudou končit předčasně! l Od. 16.5. jezdí do Karlových Varů tři autobusy denně. Vyjíždí ze stanoviště u domu Vergissmeinnicht, kde je cestovní kancelář Lucker (Jalta) a ve Varech u Mlýnského pramene. l Od 1.5. je telefonní spojení do Annabergu za 1,20 K. l Okresní místodržitelství povolilo p.Forberichovi z Úšovic, Uhlovi z Teplé a p.Turbovi z Úšovic založit cihelnu v Úšovicích s ručením omezeným. Místo pro cihelnu bude ještě komisionálně prohlédnuto. l Z inzerce: zvýšení cen oplatek z 10 hal. na 12 hal. za kus.
17.května Oslavný článek ke 100. výročí vzniku Mariánských Lázní - vzpomínka na osoby spjaty se založením lázní.
l Dr.Ott oslavil 50 let lázeňské činnosti. l 11.5. letěl kolem města ve výši 3 až 4 km pruský vojenský balón CÖLN. Z Kolína letěl 19 hodin a přistál kdesi na sever od Plzně. Osádku tvořili dva muži. Uletěli 8 000 km. l Radní Arnold žaluje za urážku na cti tři revizory městských účtů. Šlo o odprodej generátoru městské elektrárny. l Podrobná výroční zpráva školní 1907/1908. l Od 16.5. koncertuje I. vídeňská elitní kapela odpoledne na Krakonoši, večer v kursále. l Od 15.5.1908 je telefonní spojení do Marktredwitz za 60 hal. l Knihkupec Zink rozdává zdarma majitelům domů plán města a okolí s barevným trasováním. l 10.5. ve Velké Hleďsebi slavnostně položen kámen ke stavbě nového kostela. l 17.5. zahajují lázeňskou sezónu v Sangerbergu.
24.května Cesta do Sangerbergu je v dezolátním stavu. Celkově cesty neodpovídají požadavkům, ale tato je z nich nejhorší. Měla by se zválcovat.
l Do Německa není možno vyjet autem na jeden den, platí se za to 15 marek autopoplatek za pobyt do 5 dnů. Německé úřady stále ještě nerozhodly o odbourání této daně. l Golfové hřiště je připraveno. Cesta ke golfu má být osázena stromy. Je tu učitel golfu-profesionál. Golfklub má vlastní auto na přivezení a odvezení hostů. O rozvoj golfu má veliké zásluhy radní Rubritius z hotelu Klinger. l Autobusy do Karlových Varů odjíždějí 7:30 h, 11 h., 17:30 h. l Na Bellevue se konají oblíbené "tyrolské koncerty". l Do 13.6. kontumace psů v Mariánských Lázních a přilehlých obcích (byla zjištěna nakažlivá nemoc psů). l Proskočily zprávy, že bečovskou hudební školu má převzít stát. l Restaurace Schloss VERSAILLES (dn.Oděva) je zcela renovována. Majitelem domu je Hermann Schneider, nájemcem Männer. Prodává tu chebské pivo.
31.května Okresní úřad po jednání s klášterem dohodl mýcení několika parcel v okolí lázeňské čtvrti. Redakce namítá: k čemu parcely a proč je mýtit ?
l V pondělí a v pátek na Panoramě vojenské koncerty a v neděli a ve středu je tu American Orchestr Frank Shurnon.
7.června Redakce je proti mýcení lesa 11,5 hektaru na šesti parcelách. Byla by to katastrofa pro lázně! Město se přece může rozšiřovat směrem dolů!
l V noci z 31.5. na 1.6. požár v Klimentově, dva domy lehly popelem. Hasiči z Mariánských Lázní tu byli první a jim lze děkovat, že požár nebyl větší. l Tiskárna p.Holuba vydala II.vydání Alt Marienbad, které napsal MUDr. Michal Urban z Plané.
14.června Budování vycházkové cesty do Buchtálu pokračuje pod vedením inž. Rupperta. Otevře stezku, jakmile skončí přemostění potoka.
l Jednání s klášterem o mýcení - nakonec bude omezeno proti původnímu plánu. l 14.6. budou přezkoušení před komisařem místní řidiči. l Mariánské Lázně, Karlovy Vary a Františkovy Lázně protestovaly u úřadů proti státní podpoře lázním Jáchymov. l Dobrovolní hasiči z Velké Hleďsebe oznamují, že oni to byli u klimentovského požáru první !!!
21.června Dne 15.6. byla u Lesního mlýna a Lesního pramene "Šeříková slavnost". Účinkující dámy měly klobouky se šeříkem a obdobně byl vyzdoben orchestr a zdejší pavilón. Večer mnoho lampiónů.
l Připravuje se druhá kolej železniční trati Plzeň-Cheb. Lze očekávat, že v dohledné době bude dána do provozu. l Od 16.6. je telefonní služba a podávání telegramů v provozu do 24 hodin. l Správa tepelské mlékárny v Hamrnickém dvoře vyrábí nové druhy jogurtů, typu balkánských (bulharských). Kumys a kefír. K dostání v mlékárně nebo v krámku na kolonádě. l 14.6. v Bečově jednání o regulaci řeky Teplé (o přehradách). Zúčastnili se zástupci úřadů a měst na řece. Uvažuje se o velké přehradě u Karlových Varů.
28.června Oznámení, že o nedělích a svátcích jezdí zvláštní vlaky z Plzně do Nepomuka, Svojšína, Železné Rudy a Fürthu (Německo).
5.července Od 2.7. je otevřena vycházková cesta do Buchtálu.
l V parku u Ferdinandova pramene je málo laviček. Letos je park zastíněn, péče není dostatečná. l 6.7. se bude konat v kursále psychopatická produkce p.Herrmanna a jeho ženy. Moderní psychologické, nevysvětlitelné experimenty, telepatie, přenos myšlenek, spiritismus atd. l Připojení abonentů telefonů 205-228.
12. července Dne 7.7. u Lesního pramene další slavnost - "V pohádkovém lese" - objevily se plakáty, které slibovaly mnoho podívané, což neodpovídalo skutečnosti.
l Na okrese Planá úředně napočítáno 35413 Němců a 126 Čechů. l Na dráze do Karlových Varů má být zřízeno 12 strážních domků. Doba jízdy se zkrátí o 1/2 hodiny. l 18.7. bude v Kynžvartě otevřena Městská spořitelna Kynžvartu - ručení převzalo město Kynžvart.
19.července Pošesté navštívil město nejtěžší host AHMED EL GAMAL BEY. Během 5 let ztratil 64 kg (počítáno i se zvýšením váhy přes zimu).
l Od 1.8. budou zavedeny na tramvaji měsíční jízdenky. Na celou trasu 7 K, na polovinu trasy 4 K. l Od 15.7. v provozu nové telefonní vedení do Chebu. l Výnos slavností u Lesního pramene je dělen rovným dílem na výstavbu hleďsebského kostela a na zdejší nadaci pro plicní nemocné. l Cesty na Panoramu nejsou dobré, např. král Eduard VII. tam jel autem a došel pěšky. Taktéž chybí silnice k vyhlídkové věži. Byla plánována už za starosty dr.Herziga. Plánovaná cesta do Vlkovic by měla být blíže k městu. l 13.7. stávkovali pomocníci u krejčích. Chtěli vyšší mzdy. Snad jim zaměstnavatelé vyjdou vstříc. l U příležitosti 60.výročí panování Františka Josefa I. vydalo město album, v němž je zachycen císař při svých zdejších pobytech 1847 a 1904; včetně starších i novějších pohledů na město.
Hotel Neptun = ORADOUR, čp.241 = CHALOUPKA na rohu Tyršovy a Nerudovy ulice26.července Host, který jezdí do lázní již 20 let, si stěžuje, že policisté sice dozírají na kuřáky na kolonádě, ale neregulují příchod hostů k pramenům. Na kolonádě chybí lékařská služba a často trvá hodinu než někoho seženou. Kolonádu je třeba prodloužit až k Ferdinandovu prameni. V horní ulici u Křížového pramene jízda auty zakázána (po nehodě). Dolní část ulice u Křížového pramene je použitelná jen pro jízdu dolů a jen mimo dobu koncertů.
l Prázdná auta musí pří cestě na nádraží používat parkovou cestu podél kolejí (erární silnici) od Nizzy k Mlýnu. Dovolená rychlost je 12 km/hod. Na křižovatkách, výjezdech a tam, kde je více lidí, je povoleno jen 6 km/hod. Pokuty 20 až 200 K. l Z Bavorska se oznamuje, že pošta s českým označením nebude přijímána - odpovídá to rakousko-německé dohodě.
2.srpna Dne 25.7. se konalo na Viktorii protestní shromáždění proti připravované čechizaci úřadů (300 účastníků).
l Útok proti majiteli domu Palladio. Stavitel Josef Schaffer používá dopisy ředitelství lázní a pohotově zasílá vlastní reklamní prospekty, takže má trvale obsazen svůj hotel. Útok proti Schafferovi pokračuje v dalších dvou číslech novin.
9.srpna Plánují se oslavy 100 let lázní, 40 let divadla, 60 let vlády Františka Josefa I. Domy mají být od 15. do 18.srpna ovlajkovány a 16. a 17. 8. večer iluminovány. 15.srpna bude slavnostní představení v divadle, 16.8. oslava 100 let lázní - slavnostní bohoslužba a odpoledne lidová veselici na Volksfestplatz, večer pak iluminace celého města. Osvětlená promenáda. Na Křížovém prameni osvětleny číslice 1808-1908. Bude osvětlena i socha Reitenbergera a obložena květinami. U Nehrovy busty budou čestné plameny. 17. a 18.srpna (jubileum císařovo) budou na kolonádě slavnostní koncerty. V hale bude vystavena busta Františka Josefa I.
l Na pokračování vychází Urbanovy články o povýšení lázní na město. l 12.8. výroční trh ve Velké Hleďsebi.
16.srpna Slavnostní číslo novin s portrétem císaře Franze Josefa I. s články: 100 let města, Z dějin mariánskolázeňského divadla, Vzpomínky na J.W.Goetha, První Majestát v Mariánských Lázních (z dosud nezveřejněných spisů), Vyhlášení města veřejnými lázněmi.
l Přijel král Eduard VII. l Ministerstvo kultury povolilo povýšení místního farního kostela na děkanský. l J.Schildbachová darovala Balneologickému ústavu sbírku minerálů z okolí. l Vyvěšené vlajky ohrožují telefonní dráty.
Haus EICHE = dům Oděva na Hlavní třídě čp.8123.srpna Oslavný článek k narozeninám císaře a poznámky z oslav v Mariánských Lázních.
l Dráha do Karlových Varů nestačí pobrat cestující, zvláště odpolední vlaky.
30.srpna Návštěva francouzského ministerského předsedy CLEMENCEAU a ruského ministra zahraničí IZVOLSKÉHO u krále Eduarda VII.
l Starosta odpovídá na nařčení Josefa Schaffera. l 30.8. se slavnostně otevírá nově vybudovaný dům pro válečné veterány (dnes je to budova obchodní akademie na Šenově). l ARNOLD žaluje revizory účtů. Krajský soud však potvrdil rozsudek okresního soudu a Arnold musel zaplatit soudní výdaje. l Do města přijela cestující kinematografická společnost ROYAL BIO Comp. l Několik členů školního výboru navštívilo školu v Úšovicích. Při prohlídce školy zbloudili a museli se ptát na východ. "Jak často tito pánové školu navštěvují ?" l Jeden odborný učitel navrhuje odbourat odpolední vyučování.
6.září Král Eduard VII. odcestoval.
l Ředitel divadla Julius Laska dostal od krále viktoriánský řád. l Z humoru: Host napsal: Byli jsme odpoledne na věži Forstwarte (Kamzík), když se náhle objevil na obloze mezi mraky svítící kotouč. Nikdo ze společnost to nedokázal vysvětlit. Vedle stojící asi 70letý muž, pamatující ještě staré časy, vysvětlil, že svítící koule je Slunce. (Toho roku bylo totiž velmi málo slunečných dnů.) l 30.8. založen v Kynžvartě spolek pro těsnopis a všeobecné vzdělávání.
VILLA GERSTNER = rohový dům proti spořitelně13.září Ještě úředně neskončila sezóna a některé hotely už zavírají.
l Začaly stavební práce. Klepou se koberce. l Host si stěžuje: u Křížového pramene hrával orchestr od 7 do 8:30 h. a dnes od 6:30 do 8 h. l V různých listech se objevily noticky, že v Mariánských Lázních jsou prý hráčská doupata. Zprávy zapříčinily žaloby u okresního soudu pro vyhrané částky. Avšak zde doupata nejsou. Kartám se tu sice holduje, ale větší prohry nejsou známy. Uváděný dluh jednoho lékaře není z her (jde o 30000 K). l Benzinové exploze v garáži u Brema (dům Hubertus). Po jízdě neuzavřel řidič přívod benzinu, takže přetekl karburátor. Auto patřilo Henry Rothschildovi. Řidič bydlící v prostoru u garáže, zapálil večer svíčku a výbuch odhodil rámy oken až na vzdálenost 20 metrů, drobné předměty na stole odletěly jako projektily. Hasiči hned zasáhli. Žádné škody na zdraví. l 6.9. 1908 vyhořela prádelna a barvírna v Bečově.
20.září Telefonní seznam není dobře uspořádán. Hotely jsou uvedeny až za jmény vlastníků.
l Mariánské Lázně by měly mít vlastní střední školu. l V klášteře Teplá byla nově uspořádána klášterní knihovna, která má 60000 svazků a sbírky minerálů. Je tu též Goethova sbírka. l Do města zavítal pan Eckert se svým Original Theatré Edison - putovním biografem.
27.září Radní jednali o odkoupení dalších pozemků pro golfové hřiště. Budova klubovny tu například stojí na pronajatém pozemku.
l Ohlédnutí za sezónou: pro nepříznivé počasí skončila letos sezóna dříve. Se vzestupem hostů však můžeme být spokojeni. Atd. l Volá se opět po lepší budově pro hasiče. l Ve Velké Hleďsebi slaveno 20. výročí založení dobrovolného hasičstva.
4.října 11.10. pořádá cyklistický spolek Mariánských Lázní závod "Mariánské Lázně-Velká Hleďsebe-Drmoul-Trstenice-Chodová Planá". Účastnit se může kdokoliv.
l Eckert prodlužuje pobyt se svým světelným divadlem.
11.října Znovu se uvažuje o rychlíku Vídeň-Berlín (12 hodin cesty). Protivlaky by se křižovaly v Mariánských Lázních. Rychlík by měl jen deset zastavení.
l Vlak do Karlových Varů by měl mít zpáteční jízdenky. Na nádraží chybí úřední tlumočník. l Z inzerce: Zimní jízdní řád tramvaje. První vůz vyjíždí v 5:15, poslední v 22:52. Od 10 hodin do 18:45 h. jsou desetiminutové intervaly. l Přijede americký zvěřinec se 100 divokými zvířaty, z toho 18 lvů!! Jen na několik dnů.
18.října Dr.Schlesinger vyzývá, aby žactvo mělo možnost pravidelných koupelí.
l V zahradě u Švýcarského dvora stojí jabloň, která znovu vykvetla! Přitom má již zralé ovoce. Důsledek velmi pěkného podzimu.
25.října 18.10. slavnostně vysvěceny zvony kostela ve Velké Hleďsebi, za účasti mnoha místních osobností.
l Opětovné ohlédnutí za sezónou: město by potřebovalo rozšířit kolonádu, protože ta při nepříznivém počasí nestačí.
1.listopadu Děkanský kostel dostane nové varhany. Max Halbmayr ve své závěti zanechal na ně 20 000 K.
l Suchý podzim způsobil nedostatek vody v jiných oblastech. l Zdejší hasičský okresní svaz má 9 mužstev a 376 členů: Závišín 45, Úšovice 63, Ovesné Kladruby 50, Zádub 34, Mariánské Lázně 76, Martinov 20, Rájov 38, Dolní Kramolín 22, Vlkovice 28. Sbory financují obce a pojišťovací fond.
8.listopadu Na náměstí Františka Josefa I. kdosi porazil v noci a v mlze strom. Kdo to byl, se nezjistilo - "Pěkné poměry!"
l V městě jsou tři velké lázeňské domy s koupelnami pro lázeňské hosty. Ale pro domácí občany jsou mimo sezónu uzavřené - "Klášter Teplá není povinen poskytovat místním obyvatelům péči o tělo. V létě si v městě udělá zisk a basta!" l Zimní sportovní klub WSC udělá na promenádě ledovou plochu na bruslení. l "Obracíme se na zdejší živnostníky aby zaměstnávali jen německé osoby. Jsou podniky, kde vzaly české učedníky, což není nutné!" l Zajímavý nález: Při stavbě přehrady nalezeny pozůstatky důlního díla starého věku. Mohlo by jít o dílo z 13.-14. století, kdy se zde těžil zinek. Nálezy (kusy dřev) dány do muzea. l V Plané zřízena telefonní ústředna pro 13 abonentů. Hovor do Plané stojí 60 haléřů.
22.listopadu Okresní svaz učitelů zpracoval mapu okresu, která je v prodeji.
29.listopadu Děti sáňkují v některých ulicích, narušují tu provoz a vystavují se nebezpečí. Rodiče musí dohlédnout.
l URBAN vypráví,. jak Basilius Hacker objevil v minulém století rašeliniště.
20.prosince Stavba přehrady: hlavní práce jsou hotovy. Z jara 1909 by se naplnila částečně, o rok později již zcela. Tím by měla být potřeba užitkové vody pro další desetiletí zajištěna.

Dopravní předpisy z roku 1905

      Roku 1905 byly vydány první dopravní předpisy v Rakousko-Uhersku. Automobilismus se v městě rozvíjel, proto musel být v roce 1908 přetištěn výtah z těchto předpisů. Z dnešního hlediska bylo v nich obsaženo vše podstatné, ale nebylo to dovedeno do podrobností:
      Výrobci aut musí dát schválit své výrobky patřičným úřadům.
l Řidičem může být osoba starší 18 let. l Řidič se musí nechat přezkoušet. Uchazeč o licenci (= řidičský průkaz) musí znát technické náležitosti vozidla a vykonat praktickou zkoušku. Zkouška se skládá z jízdy vzad, vpřed nejvýše 20 km, z toho 5 km v zastavěné obci. l Uchazeč musí znát policejní předpisy o autech a dopravě. l Zkouška stojí 15 K u auta, 10 K u motocyklu. l Po zkoušce se dostane vůdčí list. l Politické úřady I.stupně mohou zakázat provoz vozu a odejmout licenci, překračuje-li řidič předpisy či byl-li souzen za ohrožení života. To může být časově omezeno a znovu pak přezkoušení. l Každý vůz musí být označen poznávací značkou. Písmena A = Vídeň, N = Praha, O = Čechy, P = Morava, R = Slezsko ...... Z = cizina. Značka se umístí vpředu i vzadu - vzadu osvětlená nebo průsvitná. Výška písmen má být minimálně 12 cm, u motocyklů vpředu minimálně 9 cm, písmena černá na bílém podkladě. l Motocykl musí mít vpředu 1 laternu, auto dvě světla. Každý vůz musí mít houkačku. Řidič musí jezdit tak, aby "neohrožoval bezpečnost osob a majetku". Při nebezpečí nehody musí zastavit a uvést motor ke klidu (kvůli koním). l V osadách je povolena rychlost 15 km/hod., mimo osady 45 km/hod. Při mlze, na mostech, na křižovatkách jen 6 km/hod. l V osadách musí být v činnosti tlumič výfuku. Houkání včas. Za mlhy, tmy, špatné viditelnosti musí svítit laterny. l Řidič nesmí opustit vůz, dokud nezastaví motor, nezabrzdí a nezajistí před případným pohybem. Nutno dbát na příkazy dopravních značek ! l Papíry k vozu a k řízení musí mít řidič u sebe. Na znamení bezpečnostních orgánů musí zastavit. Vůz musí udržovat v dopravně bezpečném stavu. l Závodní jízdy jsou možné jen na povolení Poškozování silnic je trestné. Přestupky se trestají pokutou 2 až 200 K, případně vězením od 6 hodin do 14 dnů.

Vycházková stezka do Michalových Hor

      Dne 2.7.1908 byla otevřena vycházková cesta od Café Hochwald (Hvozd, dnes Berolina) do Vlkovic. Odtud přes pole k mlýnu RAINMÜHLE, dále pak údolím kolem pily (Dolní Rainmühle) a mlýnů BUCHMÜHLE (Pístovský mlýn), TABAKMÜHLE (dnes Bártlův mlýn) a SCHARTELMÜHLE (dnes již vyhořelý) do Michalových Hor. Stezka vedla kolem památného Ackermannova smrku.
      O zřízení stezky se zasloužil dr.Hugo Schlesinger. Vynaložil mnoho námahy na získání pozemků, vedl pak stavební práce a úpravy. To trvalo několik let. Stezka nabízí lázeňským hostům "romantické výlety přes nádherné údolí Buchtálu". Stezka je široká 1,5 metru, dlouhá 16 km. Přes potok jsou položeny mostíky. Značena je od Café Hochwald. Lze ji absolvovat za 4 hodiny.
      Z Michalových Hor lze však dosáhnout vlaku za 1 hodinu chůze. Nemocní kardiaci mohou vyjet vlakem do Vlkovic (ušetří 5 km stoupání). Na pěkných místech trasy jsou lavičky. Za letního počasí je trasa vhodná i pro dámy - potok lze přecházet suchou nohou.
Mbder Zeitung 5.7.1908

Letní sezóna 1908 je velmi pravděpodobně dobou prvního filmování v Mariánských Lázních - berlínskou filmovou společnosti
Kinematografická představení Royal Bio Co. a natáčení v Mariánských Lázních

      30. srpna 1908 zahájila berlínská společnost ROYAL BIO Co. několik představení v městském divadle. Začátek 15:30 h., konec 17:30 h. Večer se hraje normální divadelní představení. Z programů: "Hejtman z Kopniku, muž který rozesmál svět", "Zeppelin a katastrofa 5.8.", "Císař Vilém II. na své jachtě", "Císař Franz Josef I. v průvodu", "Čína - lidé a země" a další obrázky z celého světa.
      Při příležitosti návštěvy Mariánských Lázní nafilmovala tato společnost krále Eduarda VII. kdesi na vycházce. Králi to nebylo a film měl být zabaven. Podle předpisů ho však nebylo možno zkonfiskovat. Bylo to prý jinak: ředitel ROYAL BIO Co., který tu byl na kůře, nechal film hned vyvolat a předal jej králi, aby bylo vyloučeno jeho zneužití. Po několika dnech prý král film vrátil a svolil k používání. Žel, film rychlým zpracováním ztratil na kvalitě. Zaměstnanci firmy prý natočili asi 150 m pohledů na město z Panorámy a z jiných výšin. "To vyexpeduje společnost do světa a pro Mariánské Lázně to bude reklama k nezaplacení!"
      Nenajdou-li se jiné záznamy o filmování v Mariánských Lázních, šlo by o prvé filmové záběry odtud vůbec Snad je film uchován v některé německé filmotéce.
Mbder Zeitung 30.8.1908 a 13.9.1908

Velký požár v Sangerbergu

      Mnoho obyvatel se brzy ráno probudilo zvuky hasičských trubek a voláním "Hoří!" (Feuer!). Hořel hostinec STADT MÜNCHEN v Sangerbergu. Požár zavinila nepozorná žena ve stáji. Požár se rychle šířil - bylo dlouhotrvající sucho a vál silný vítr. Nebyl dostatek vody. Oheň přeskočil na dalších pět domů a jejich přístavky. Obyvatelé okolních domů sotva zachránili něco na sebe. Dům hostinského nebyl plně pojištěn. Sjelo se sedm hasičských sborů, a též z Mariánských Lázní. Redakce vyzývá ke sbírkám, protože, "kdo rychle dává, dvakrát dává".
Mbder Zeitung 1.11.1908

Z počátků městského muzea

      Muzejní sbírky byly roku 1908 uloženy ve škole v místnostech, označených "Městské muzeum". O sbírky pečoval Ernst Pflanz. Co bylo v tomto muzeu ? Sbírka minerálů od J.W.Goetha a Karla Brema. Herbář J.W.Goetha a saského krále Fridricha. Lahve, do kterých se plnil Křížový pramen koncem 19. století. Oděv Reitenbergerův. Obrazy J.W.Goetha a Richarda Wagnera. Tabule "Zde se přijímají zásilky, vyplácejí a denně v 8 h. ráno se zasílají do c.k.poštovního úřadu v Plané." - Různé helmy a zbraně. Kokarda národní gardy z roku 1848. Pamětní kniha starých Mariánských Lázní. Dokumenty o Nehrovi, Reitenbergerovi a Skalníkovi. Medaile a pamětní mince. Album lékařů. Model Reitenbergerova pomníku. Portréty převorů. Třicet obrázků starých lázní, jeden z roku 1843. Sbírka portrétů význačných osobností - hostů lázní. Sbírka portrétů místních osobností. Diplom vyhlášení Mariánských Lázní městem. Pamětní list k výročí Mariánských Lázní z roku 1868.
Mbder Zeitung 11.10.1908

Chléb pro lázně z Plzně

      Místní boháč J.D.HALBMAYR vlastnil pekárnu v Plzni. V novinách č.44 je noticka, že chléb dovážený do města je drahý, trpí přepravou, má různé pachy aj. Na to okamžitě reagoval Halbmayr. Udává, že z Plzně dodává do Mariánských Lázní chléb již dlouhá léta s největší možnou péčí. Vagóny jsou předem pečlivě vyčištěny, chléb je pečlivě uložen a vagón zaplombován. Nakládání provádějí Halbmayrovi dělníci bez pomoci nádražních dělníků. V Mariánských Lázních rozváží chléb firma BÄR s obdobnou péčí. Pro příští rok obstará firma HALBMAYR dva vagóny a chléb bude dál rozvážen a dodává s největší možnou péčí. (Poznámka: Šlo o společnost, pracující pod hlavičkou již zemřelého J.D.Halbmayra; reagovalo tedy vedení společnosti a nikoliv Halbmayr.)
Mbder Zeitung 1. a 8.11.1908

Druhá kolej Cheb-Mariánské Lázně

      1.dubna 1908 se konalo v Chebu zasedání komise, která rozhodla o "trasírování" druhé koleje. "Vypadá to, že se ještě letos začne stavět druhá kolej!"
Mbder Zeitung 12.4.1908

Vážné projekty dvou železničních tratí

      22.3.1908 se setkali v Mariánských Lázních zástupci obcí, aby rokovali o trati Mariánské Lázně- Tři Sekery - Zadní Chodov - Mähring - Tirschenreuth". Přijeli i zástupci z německých obcí. Byl zvolen akční výbor. l Rakouské ministerstvo železnic povolilo přípravné práce na normálně rozchodné dráze "Mariánské Lázně - Sangerberg - Neudorf - Lauterbach" (přes Vlkovice). Podílí se obce a karlovarská firma MOSER a spol.
Mbder Zeitung 29.3.1908

Hořelo u hasičů

      13. října 1908 ve 13 h. propukl neznámo proč požár v hasičském domku (v Lesní ulici). Oheň se rozšířil na dehtovou střechu a podle kouře to vypadalo na pořádný oheň. Hasiči byli brzy na místě a snažili se požár lokalizovat, aby nechytil sousední les. Též přijeli Úšovičtí. Za své vzaly zde uskladněné žárovky z elektrárny za 20000 K. V přízemí byly zachráněny knihy a kancelářský materiál. Byly zachráněny i hasičské rekvizity. Škoda je kryta pojištěním, ale v domě bydlel montér, který nebyl pojištěn. "Konečně bude nuceno město obstarat vhodný objekt pro hasiče, kancelář a sklad pro elektrárnu!"
Mbder Zeitung 18.10.1908
7.července 1913 na špacíru po Císařské (Hlavní) třídě kolem původního SANSSOUCI (vlevo)

Eckertovo Original-Theatre Edison

      Koncem září 1908 přijel opět pan Eckert se svým kinem. Představení se konala ve stanu na VOLKSFESTPLATZ (u pozdější tělocvičny). Ač do zvukového filmu nebylo daleko, uváděl "živoucí, hrající a mluvící fotografie" (??). - Císařské manévry na Moravě. Nevinný odsouzen. V Austrálii atd. V divadelním stanu je 300 pohodlných míst k sezení. Vstup dospělí lože 1,20 K, I.místo 8O h, II. 60 h, III. 40 h, k stání 340 h, děti 20 až 40 hal.
Mbder Zeitung 19.7.1908

Smrtelný skok koně

      V ulici nad Křížovým pramenem projížděla drožka s dámou. Tu přijíždělo auto a kůň se začal plašit. Šofér auta se snažil zabrzdit, ale nezastavil motor (hluk). Splašený kůň skočil přes zábradlí do prohlubně mezi okrajem ulice a kolonádou. Smrt vozky a dámy se zdála neodvratná. Ale stal se zázrak - vůz zůstal na cestě. - "Předpisy pro provoz aut je nutno změnit !!!" (Provoz v této ulici byl pro auta zakázán.)
Mbder Zeitung 20.9.1908

Rozprášená skupina pašeráků

      9. září 1908 pozorovala rakouská pohraniční hlídka u Tří Seker sedmnáctičlennou skupinu osob, pohybujících se směrem od Mähringu. Hlídka je vyzvala, aby se zastavili, ale bezúspěšně. Jeden z pašeráků zůstal sice stát, ale jen proto, aby střelil na hlídku. Netrefil se. Nato vypálili oba pohraničníci a pašerák zůstal mrtev. Jeho identifikace se nedala zjistit. Ostatní pašeráci se rozprchli směrem do Čech. Při útěku odhazovali různá zboží - kávu, cukr, cikorii (kávová náhražka).
Mbder Zeitung 20. 9. 1908

Zavedení požárních hlásičů

      Od 1.prosince 1908 dostalo 11 domů v lázeňské čtvrti požární hlásiče s telefonem. Telefony byly svedeny do policejní ústředny na radnici. Odtud bylo možno okamžitě zalarmovat 24 dobrovolných hasičů, kteří měli za úkol vyrozumět dalších 46 hasičů. V hale nádraží, na radnici, v domě PRETORIA byly ohlašovny požárů. Požární hlásiče byly umístěny na domech a bylo možné je otevřít klíčkem, který byl buď v domě nebo ve hlásiči (rozbitím sklíčka). Hlásiče natřeny červeně a v noci červeně osvětleny. Nápis "Hlásič požárů" a "Rozbij sklo!". Hasiči měli rozděleno město na 5 okrsků. Například 1x dlouhé a 5x krátké zahouknutí znamenalo, že hoří na Horním náměstí nebo u Nových lázní či u kolonády až k zasilatelství vod (dnes ředitelství lázní). Na 14 místech v městě byly umístěny přípojky k hydrantům, aby mohl hasič okamžitě zasáhnout. Například při požáru v noci v 0:27 h. byly hadice nataženy v 0:45 h. Nelze tedy "hovořit o pomalosti!"
      Pokud se pamatuji, byly ještě po roce 1950 hlásiče na některých domech, ale byly mimo provoz měly jiný typ než původní.
Mbder Zeitung 29. 11. 1908

Česká vlajka -"neslýchaná" provokace

      Roku 1908 Němci bojkotovali zavádění češtiny u soudů (přitom němčina jako jednací řeč zůstávala). Velkou protičeskou demonstraci organizovali koncem roku. Den před oslavou jubilea vlády císaře byly na nádraží vyvěšeny vlajky žlutočerná a červenobílá. Zpráva způsobila v městě pozdvižení. Vlajka byla odstraněna na žádost starosty a okresního hejtmana, ale v 20 h. se shlukli lidé a šli na nádraží. U garáží MIZERA a na domě Burg Friedstein bylo vytlučeno mnoho oken. Na nádraží se požadovalo vydání české vlajky a když se přednosta bránil, zadrnčely okna jeho bytu. l Přes zákrok strážní služby se jim nakonec podařilo vlajku získat a odnesena k elektrickým hodinám, kde za zvuků písně "Wacht am Rhein" zapálena. Jak uvedly noviny "masa demonstrantů se pak pokojně rozptýlila".
Mbder Zeitung 6. 12. 1908

O městské policii

      Komisař SCHRANK předložil v novinách veřejnou kritiku policejního systému v městě. Byla namířena proti městské radě, odkud nepřicházela náprava. V expozé se ukazuje na význam policejních orgánů v městě. Nedostatečný dohled je na dopravu. Hosté spoléhají na inteligenci strážníků. Stalo se, že pomocný strážník, již čtyři roky ve službě, nevěděl, co jsou to tombolové hry a nedokázal hostu odpovědět, kde se konají.
      Fiakristé si dělají co chtějí a obírají hosty! - Policejní systém je decentralizovaný a neúčelný, byrokratický. Existuje mnoho zastaralých formulářů a policista, aby si ušetřil práci, nechá věc běžet a nic nezapíše. Zdejší komisařství ani nemá sbírku zákonů a jediná, která tu je, je ve vlastnictví komisaře. Sám komisař denně vyplňuje v průměru deset formulářů. - Bylo by třeba album recidivistů. Chybí fotoaparát, zařízení pro první pomoc, plán města aj. Telefonní systém je také decentralizovaný a starosta by měl mít u sebe ústřednu - Též spojení s hasiči neodpovídá době. - Mobiliář komisařství pochází z minulého století. - Bylo by třeba proškolit personál o ošetřování zraněných osob. - Strážci parku (14 mužů) jsou neschopní a nedělají nic. Totéž platí o nočních strážných (7 mužů), kteří také nedělají nic, ale v noci. Noční stráž je instituce, která přežila - Chybí detektivní institut. - Promenádní služba má také nedostatky. To je zaviněno malými platy policistů. Počet policistů by bylo třeba zvýšit.
Mbder Zeitung 18. 10. 1908

"Sexuální život naší doby" (tj.1908)

      Mnohdy máme v podvědomí, že lidé před 90 lety byli značně prudérní. Zdá se, že tento názor musíme poopravit. Inzertní přílohu místního týdeníku z 26.4.1908 tvoří propagační leták knihy, jejíž název je uveden v nadpisu. Kniha vyšla v Německu a v devíti měsících bylo prodáno 20 000 exemplářů, 872 stran a 32 kapitol. Brožované stojí 10 K. Právě vychází 19. až 40.tisící kus.

Opakované zemětřesení

      První vlna zemětřesení hlášena 21.10. Z Plavna přišla zpráva: v Brambachu od 13 do 22 h. bylo 30 otřesů. Zemětřesení těž v Klingenthalu, Adorfu a Olešnici (Oelsnitz). - 22.10. nové hlášení: v Aši mnoho otřesů různého stupně. Nejsilnější v 22:35 h. V jedné továrně padalo zboží z regálů, jinde se zastavily hodiny, pohybovaly se visící obrazy. V Brambachu se rozezněly zvony samy od sebe. V Adorfu se rozkývala kostelní věž, že hlídač raději utekl. Hluk ze země byl tak hrozný, že ho bylo slyšet v továrnách i přes ruch strojů. Jeden mrtvý.
      "V posledních deseti letech nebylo tak silné zemětřesení a též se nestalo, že by hřmění bylo tak silné, aby bylo slyšet v ruchu ulice a v továrnách." - Další vlna zemětřesení přišla 3. listopadu 1908. Zasáhla západní Čechy až k Plzni a znovu Vogtlandsko. Epicentrum zemětřesení se odhadovalo mezi Aší a Kraslicemi. V telefonní ústředně se chvěly klapky, v tiskárně regály. V některých domech vypadly roury od kamen, pohnuly se židle a stoly. V Aši pozorováno 30 záchvěvů a nepřetržitě provázeno hrozivým duněním. V Chebu byly silnější záchvěvy v 14:30 h., v Mariánských Lázních v 13:30 h., pak v 14:27 h. (nejsilnější) a v 18:25 h. Z Kraslic hlášeno 24 záchvěvů mezi 12 a 14:30 h.
      Redakce citovala názor komisaře pramenů a z Akademie ve Vídni: "Se zemětřesením (v 18:30 h. v Mariánských Lázních ) není ještě konec. Lze očekávat další. Místní zemětřesení začalo 21.10. a trvalo do 26.10. Epicentrum bylo mezi Brambachem a Kraslicemi a bylo silnější než podobná zemětřesení v roce 1903 a 1897. To byla přestávka, po které přichází podle zkušeností hlavní vlna. Začala 3.11., když už po 30.10. byly hlášeny první záchvěvy z Kraslic." - Ale žádné další zprávy o zemětřesení do konce roku nenásledují. Nebyly hlášeny žádné hmotné škody.
Mbder Zeitung 25. 10. 1908 a 8. 11. 1908

Hodnocení roku 1908

      Příliv hostů do lázní trval, konjunktura pokračovala. Poněkud se uklidňuje stavební činnost, ale budí to dojem, že se město i podnikatelé nadechují k další aktivitě. - V předchozím roce bylo povoleno užívat u soudů i české řeči. Zde to způsobilo pobouření. Nařízení je obcházeno obstrukce a vyvolány i provokace. Aktivní byli Němci v Chebu a v Karlových Varech (tam byl trnem v oku český hotel BESEDA). - Město slavilo dvě výročí založení - pojmenování Mariánské Lázně a vyhlášení veřejnými lázněmi. To podnítilo zájem o historii. Začala se věnovat péče muzeu, objevují se historické články v novinách a v jedné výloze byla výstavka starých obrazů lázní aj. - Rozšiřuje se přehrada a staví se čistička odpadních vod. - Projednává se rozšíření železniční tratě Plzeň-Cheb na dvojkolejku. - Přikročilo se k systematické úpravě chodníků. - Podařilo se zastavit projekt kláštera Teplá na velké mýcení lesních pozemků kolem lázní. - Zavedení požárních hlásičů, ale hasičům stále schází požární budova. - Některé hotely zavírají už v polovině září, a to zkracuje sezónu. - Nájem pramenů má nevýhody: nelze je pít mimo sezónu. - Usiluje se o koupele pro školní děti v zimě v lázních. - Stoupají ceny a s tím souvisí vlna stávek.
Václav Kohout
 

Karel Glöckner

O zemětřeseních v kraji v minulosti
      Nejstarší zpráva o zemětřesení v západních Čechách je prý z roku 819. Zemětřesení trvalo 28 dnů ! Při něm bylo zcela zničeno sídlo zvané JOHUNUM, ležící kdysi kdesi v blízkosti Karlových Varů. Další záznam je až z roku 1511. V Litoměřicích spadl s kostela kříž a zvon, ve Slaném se kolébaly věže, v Olomouci se zřítily domy. Téhož roku byly zaplaveny šachty v Jáchymově vodami - snad v souvislosti se zemětřesením. Roku 1540 je nové zemětřesení a poškozen Chyb a Jáchymov. Roku 1552 opět: Jáchymov zpola zničen a pobořen. Roku 1592 popraskalo při zemětřesení zdivo domů.
      Nejčastější byla zemětřesení v okolí Aše a Kraslic. V 18. a 19. století zaznamenáno asi 2 000 otřesů na ploše 10 000 km2. Dne 23.8.1860 byl Cheb postižen nárazem, který vzbudil lidi ze spaní. Nádobí v policích se třáslo, řinčelo a padalo na zem. Od 24.10. do 25.11.1897 bylo napočteno na 200 otřesů. Při nejsilnějším otřesu se v Kraslicích utvořily pukliny ve zdech. - 17.11. bylo nejsilnější zemětřesení a některé domy se tu zřítily. Poslední otřes byl 29.11. v 7:30 h.
      Od 16.1.1900 bylo nové zemětřesení a trvalo s přestávkami až do 21.8. Nejsilnější bylo 3.7.1900 v 3:16 h. - Roku 1903 bylo zaznamenáno 507 otřesů. Jen 5. března 1903 bylo zaznamenáno 91 otřesů a v 21:37 h. byl otřes tak silný, že lidé prchali z domů, které hrozily zřícením, hlavně v Kraslicích. Za 15 minut potom byl nový otřes, sice slabší, zato provázený duněním z hloubek. 6. března 1903 v 5:57 h. byl otřes a po něm ještě silnější náraz, který vyhnal lidi z domů. Toho dne následovalo ještě 65 otřesů. Druhé období od 29.3. do 5.5. bylo již slabší.
      Ještě v roce 1904 byly pozorovány otřesy, ale značně slabé, podobně jako roku 1908 - ve porovnání s údaji ze starších dob.
HAMELIKA č. 6/84 z 29.11.1984
 

Ing. Richard Švandrlík

Strážnictvo v Mariánských Lázních
      Před sto lety (1898) byl v čele strážníků v Mariánských Lázních Johann SCHWARZ (bytem Nádražní 275, Posthof). Tehdy byl podřízen přímo starostovi dr.Augustu Herzigovi. Policejní úřad byl přímo na radnici. SCHWARZ velel 14 strážníkům a 7 pomocným (nočním) strážníkům. Byli to:
      1.Damm Lorenz ( bytem Šenov 202 Villa König), v roce 1905 již s definitivou (bytem Nádražní 316 Stadt Meissen), v roce 1929 jméno mizí
      2.Konhäuser Lorenz (bytem Casinopark 217 Rudolfsheim, dn.pošta ), v roce 1905 s definitivou (bytem Würflstraße 239), 1929 chybí
      3.Eckert Georg (bytem Nádražní 234 Feldschlosschen), v roce 1905 s definitivou (bytem Brunnenstrasse 273 Neuhof), 1929 jako vrchní velitel strážnický (bytem čp.328)
      4.Berk Engelbert (bytem Clementso Straße 323), v roce 1905 noční hlídač parků (bytem Neugasse 362, Solferino), 1929 chybí
      5.Gleisinger Johann Emanuel (bytem čp.273 Neuhof), v roce 1905 s definitivou (bytem Nádražní 243 Pretoria), 1929 chybí
      6. Diegieser Carl (bytem Maxthal 303, střelnice), v roce 1905 s definitivou (bytem Waldbrunnenstr. 130, Villa Ott), 1929 chybí ( jen v čp.324 Diegiesser Barbara)
      7. Treml Otto (bytem Nádražní 303, Talion), v roce 1905 s definitivou (bytem Nádražní 261, Morgenstern), 1929 chybí (Otto Treml,zpěvák bytem čp. 173 - syn?)
      8. Schott Karl (bytem Klimentov), v roce 1905 s definitivou (bytem Clementsostr. 251 - Nitzova hosp. budova), 1929 jako důchodce (Karl Schott jun., hudebník, bytem čp. 412)
      9. Michálek Josef (bytem Nádražní 275, Tannhäuser), v roce 1905 jako řemenář-sedlář (bytem v čp.276 Tannhäuser), 1929 bytem v čp.318 silničář
      10. Konheiser Franz Josef (bytem Velká Hleďsebe), v roce 1905 pomocný strážník (bytem Clementsostr. 255 Steinhof), roku 1929 chybí (Josef Konheiser jako kontrolor)
      11.Lanzendörfer Wendelin (bytem Velká Hleďsebe), v roce 1905 s definitivou (bytem Neugasse 392, Solferino), 1929 chybí
      12. Ebert Martin (bytem Klimentov), později chybí
      13.Schusser Norbert (bytem Nádražní 316, Stadt Meissen), později chybí
      14. Turba Anton (bytem Nádražní 259, Fiume), v roce 1905 pomocný strážník (bytem Clementso Str. 250 Tokay), v roce 1929 jako důchodce v čp.365.

POMOCNÍ (noční) strážníci (1898):

      1. Köhler Wenzel (bytem čp.310, Bavaria), v roce 1905 (bytem Kasinoparkstrasse 176 Villa Ischl) 1929 chybí
      2. Neubauer Anton (bytem Kaiserstr. 147, Lübeck), 1905 jako noční hlídač (bytem dtto), 1929 chybí
      3.Würl Georg (bytem Šenov 273, Neuhof), pak chybí ( 1929 v čp.51 malíř Andreas Würl a v čp.439 tři ženy Würlové)
      4. Tomaschek Johann (bytem Kasinopark 135, Salzburg), 1905 (bytem Schulstrasse 220, Schloss Ambras), 1929 chybí
      5. Čermák Josef bytem Šenov 265, Marienthal), v roce 1905 jako Czermak Josef, dělník (Tagarbeiter),1929 chybí
      6.Zintl Michel (bytem Kasinopark 217, Rudolfsheim), v roce 1905 chybí
      7.Neubauer Karl (bytem Klimentov), v roce 1905 chybí .

Roku 1905

      byl policejní úřad na radnici v kanceláři čís.7 a řízením byl pověřen radní Friedrich Metzner. Velitelem strážníků byl stále Johann SCHWARZ, jako strážní velitel (Wachmeister), vrchnim strážníkem (Oberwachmann) byl Alfred Arnold. Tzv. "definitivu" mělo 8 strážníků (1,2,3,5,6, 7,8,11). Pak byli pomocní strážníci:
      1. Hofmann Johann
      2. Teschauer Johann (bytem Waldbrunnstr. 130, Villa Kisch), roku 1929 rodina v čp.113
      3. Přibyl Ludvík (bytem Nádražní 317, Villa Landkammer), roku 1929 Ludwig Pschibul, strážník na pensi (bytem čp.409)
      4. Tögl Franz Xaver (bytem ??), roku 1929 strážník v penzi (bytem v čp.266)
      5. Gühl Josef
      6. Schanda Johann
      7. Schott Anton
      8. Karger Richard (bytem ??), roku 1929 dělník (bytem čp.433)
      Do roku 1918 nosili policisté mimo službu plášť (Kappen) podobně jako rakouští důstojníci a k tomu černou uniformu. Ve službě nosili piklhaubnu (přilbu s bodcem) po vzoru vídeňské policie. Byla poněkud vyšší než pruské piklhaubny.
      Po vzniku ČSR došlo k převzetí dvou městských institucí státem. První změnou bylo, že městský lékař se stal zaměstnancem státu. Významnější byla druhá změna v roce 1923, kdy přešla do rukou státu městská policie. Město tím předalo i odpovědnost za udržování veřejného pořádku, včetně pořádku na schůzích spolků aj. Do státní policie bylo přijato jen několik nejnižších šarží městské policie, kdežto vedoucí funkce a kriminální oddělení obsadili Češi a také část strážníků.

Roku 1929

      byl na radnici policejní komisariát státní policie. Velitelem byl Hermann Šlechta, policejní komisař JUDr.Karl Matějka. Vrchní oficiál Jaroslav Racek měl dopravní oddělení a kulturní referát, oficiál Stanistav Průšek řídil hospodářské oddělení. Policejní místnosti byly v radnici proti rohovému domu Paradies v dnešní Ruské ulici. Velitelem strážníků byl Antonín Honzík
      Kromě toho bylo v městě okresní četnické velitelství, a to v domě Tristan a velitelem byl Ernst Článěk.
      Městská policie byla roku 1923 zrušena a její úkoly převzala státní služba a jiné instituce, např. policejní dozor nad trhem měl dr. Josef May, vrchní rada-veterinář, a při ruce měl kontrolora Franze Josefa Konheisera.

Mariánskolázeňská městská policie - strážníci v roce 1919
Horní řada zleva: Schaffer, Johann Schanda, Kraus, Pschierer, Franz Josef Konheiser, Stich, Turnwald, Bauer, Dierl, Roth.
Střední řada: Ludvík Přibyl (později Ludwig Pschibul), Anton Turba, Misof, X.X., Punzet, Ziegler, Leretz, Wendelin Lanzedörfer, Johann Teschauer, Karl Schott, Lang.
Dolní řada: Georg Eckert, Josef Uhl, Lorbeer, Ernst Eckert, Johann Schwarz(Chef), Moschütz, Lucha.
 

První světová válka podle Závišínské kroniky

      Úvodní článek této Hameliky nás vrací o 80 let zpět, kdy zuřila v Evropě první světová válka, se  vší bídou, jakou války přinášejí, a to i do našeho vnitrozemí. Mariánské Lázně nemají podrobně zachyceny osudy za první světové války (s výjimkou novin Mbder Zeitung) a tak bereme náhradně do ruky Závišínskou kroniku, která zachycuje problémy prostých lidí v té době. Šokující je ovšem závišínské hodnocení konce války jako de facto vítězství Rakouska a Německa, které "nebyly nikdy dobyty, ale pouze se vojáci rozešli domů" (!!!)
      A tak listujeme kronikou Závišína:

1914

      26. července 1914 vypovědělo Rakousko-Uhersko válku Srbsku. Následovalo jedno válečné prohlášení na druhým až skoro celý svět vypověděl válku Německu, Rakousko-Uhersku, Bulharsku a Turecku. Válka trvala čtyři roky a přinesla nevyslovitelná utrpení. O vojenském zápase mocností nebudeme vyprávět, popisujeme pouze události v našich vesnicích.
      Když byla válka vyhlášena, naši synové táhli do války s nadšením. Soudilo se tehdy, že válka je od nás velmi vzdálená, že bude vítězná a že skončí v několika týdnech. Brzy jsme se poučili o něčem jiném a tak jsme jen doufali. Měsíc od měsíce, rok od roku. Nepřetržitě odcházely nové a nové ročníky na fronty do Ruska, do Itálie, do Srbska, do Rumunska, následoval odvod za odvodem. Na konci války stáli vedle sebe v zákopech 17tiletí vedle 50tiletých a všichni stále doufali v brzké vítězství a v konec války. Mnoho jich leží pochováno v cizích zemích, kde nalezli smrt za vlast. Z 80 mužů Závišína jich padlo sedmnáct.
      Zatímco na frontách všech světových stran nasazovali muži život, v obci se vypomáhalo, jak se dalo. Ženy, děti a starci zastávali práce za odvedené. Velmi často bylo vidět za pluhem ženu.
      Už v roce 1915 se začal být nedostatek potravin. Na základní potraviny byly zavedeny potravinové lístky a pro každou osobu bylo určeno nezbytné množství; více se nedalo koupit. Výsledkem bylo hromadění zbytečných zásob na vsích pro případy nouze. Všechny trvanlivé potraviny byly skoupeny. Kdo měl peníze, mohl kupovat na černém trhu a dělat si velké zásoby. Tím se jen zvyšovalo napětí ve spotřebě potravin.
      Brzy nebylo žádných potravin, které by se nemusely kupovat na lístky. Tzv. rekvírovací komise chodily dům od domu, od sedláka k chalupníkovi a zabavily celou úrodu, resp. i jeho příbuzným, takže sedlák mohl nakládat jen s malou částí, větší část musel odevzdat.
      Ale také kůže, oděvy, bavlna, vlna, kovy, a především měď a cín, oleje a tuky ubývaly stále rychleji v důsledku obklíčení nepřítelem. Nebylo možno dovážet suroviny, ale vojsko v poli bylo nutno zásobovat. Nedostatkové věci byly staženy lichváři a jimi hromaděny. Ti je pak prodávali za lichvářskou cenu.
      Vše se obrátilo k náhražkám. Látky se začaly dělat z kopřiv, ale nejen ty, i papír. Také k výrobě bot byly používány různé náhražky jako linoleum, lepidla atd. Kůže byla dosažitelná za horentní sumy. V posledním roce války se místo kůže dělaly podrážky ze dřeva. Malé centimetrové kousky kůže byly mozaikovitě sešity, aby udržely podrážku.
      Brzy došlo k tomu, že nebylo možno sehnat nic ani na lístky. K rozdělování potravin byly určeny jen některé dny. V těchto dnech bylo vidět na rozdělovacích místech veliké fronty lidí již ve dvě hodiny v noci, mezi nimi i děti, které čekaly na to, až ráno začne rozdělování.
      Zároveň následovaly odvod za odvodem, a kdo měl ruce nohy, musel narukovat. Nečekaně dlouhá válka vyžadovala peníze a těch se nedostávalo. Byly proto prováděny válečné půjčky. Jedno upisování šlo za druhým. Kdo mohl, ten upisoval, ale musel také chtít. Zlato a stříbro byly zabaveny. Za zlaté prsteny, manželské snubní prsteny nevyjímajíce, byly vydávány železné prsteny s pochvalným nápisem "Gold gab ich für Eisen." Zlaté mince již dlouho předtím zmizely z oběhu.
      Nebylo k sehnání nic, co se týká olejů a tuků. Petroleje bylo velice skrovně. Za mýdlo byly náhražky jako například mýdlo z vodního skla nebo z hlíny. Aby se předešlo tomu, že by sedláci přecejen nějakou část obilí vymleli nebo mléko odstředili a získali máslo, byly zapečetěny ruční šrotové mlýny a odstředivky na mléko a máselnice úředními orgány.
      Nouze rostla. Obilí smělo být vymláceno až nakonec. Nejednou byla chlebová mouka míchána s kukuřičnou moukou a s bramborami. Chléb byl stále menší a bylo ho stále méně. Lidé trpěli hladem. Celé skupiny hladových, ale i "křečků", se toulaly od místa k místu, jen aby dostaly něco mouky, jednu či něco brambor nebo cokoliv k snědku. Za peníze nakonec už nebylo možno nic koupit. Potravinové lístky byly k nepotřebě, když nebyly potraviny. Získat něco se dalo jen protivýměnou. Sedláci, kteří měli přecejen něco potravin, vyměňovali často velmi drahé věci za trochu zrní, mouky nebo pár brambor.
      Hladové demonstrace byly na denním pořádku. Mnoho set žen demonstrovalo znovu a znovu před okresním úřadem v Mariánských Lázních, aby jim bylo něco přiděleno pro hladové děti. Polní pych byl běžný. Pole musela být hlídána dnem nocí, aby bylo zabráněno polním krádežím. Jednou se rozvinula poblíž vesnice přestřelka mezi policisty a polními zloději. Jednomu policistovi byla prostřelena čepice, druhý byl trefen do kolena a musela mu být později amputována noha.
      V důsledku nedostatku mědi a cínu byly nakonec sňaty zvony z kostelních věží. Komise chodily od domu k domu a sbíraly kliky z mosazi, staré cínové talíře a jiné předměty z cenných kovů. Byly strhávány měděné střechy a pod.
      Jako všechny bylo na lístky, tak i tabák a bylo ho velmi málo. Kuřáci si pomáhali nejrůznějším způsobem. Kouřilo se bukové listí, mářinka lesní, listí ostružin a malin a rozmanité trávy. Protože panoval nedostatek gumy, bylo vidět, častěji však slyšet vozidla na dřevěných obručích.
      Místo petrolejového světla bylo používáno acetylénového osvětlení, neboť petrolej byl vydáván jen ve velmi malém množství.
      V druhé polovině války byla zřízena v Mariánských Lázních vojenská kuchyně, která zásobovala nejen mariánskolázeňskou chudinu v městě, ale ke které přicházeli také lidé z celého okresu. Nával tu byl ohromný. V nekonečných řadách stáli hladovějící s esšálky a čekali, zda se na ně dostane a přijdou na řadu.
      Již ve tři hodiny ráno opouštěly ženy a děti postele, aby se postavily do fronty u vojenské kuchyně. Kdo dřív přišel, dřív jedl. Co bylo u vojenské kuchyně k jídlu ? Okresní hejtmanství, které kuchyni vydržovalo, sehnalo většinou leda sušenou zeleninu - fazole, fazolové lusky, kroupy, jen vzácně byl knedlík, malinko masa, a to byl potom vždy svátek.
      Tak jako v uplynulých válkách měli sedláci vždy něco k ukrývání, avšak nikoliv peníze nebo cenné papíry. Bylo to něco cennějšího, a to obilí, které ukrývali před komisemi. V době nejvyšší nouze se pekl chléb z odvaru řídké žitné kávy, když se vysušila. Obilí se mlelo na kávových mlýncích nebo se jiným způsobem drtilo. Nezřídka se zabíjeli psi a kočky. Jedly se i mladé vrány. Přes tuto obrovskou nouzi doma platila hlavní starost mužům na frontách. Posílalo se jim všechno možné - teplé prádlo, pletly se jim ponožky a do slova a písmene se jim posílalo od úst utržené jídlo.
      Čas od času přišla do vsi zpráva, že někdo padl "se ctí na válečném poli". Žal a utrpení nebraly konce. A zase velikánská radost byla, když se vrátil voják na dovolenou, většinou lehce zraněný či nemocný a ležel v blízké nemocnici. A takových nebylo málo. Všude převládaly uniformy.
      Podniknout nějakou cestu však znamenalo veliké nebezpečí, že dostanete vši. Železniční vagóny byly zcela zavšiveny. K těmto problémům vypukla nakonec ještě těžká nakažlivá nemoc tzv. španělská chřipka, na kterou zemřelo mnoho lidí. Říkalo se jí také plicní mor. Začínala vysokými horečkami. Postižený obyčejně onemocněl po nějakém čase zápalem plic, zápalem pohrudnice a zápalem mozkových blan. Při takových komplikací umíral chorý vždy. Jestliže nastalo krvácení z nosu a z úst, znamenalo to obyčejně záchranu. Španělská chřipka byla krutou daní války.
      Jinou starostí byl nedostatek drobných peněz. Byly proto jednoduše korunové a dvoukorunové bankovky roztrženy a roztržená část měla hodnotu podle velikosti dílu. Na různých místech vznikaly nouzové peníze, vydávaný různými obcemi i soukromníky.
      Mezitím - jak uvádí s přesvědčením závišínská kronika - "kráčela rakouská vojska od vítězství k vítězství". To prý potvrzovala skutečnost, že se válka odehrávala jen v cizích nepřátelských zemích a Rakousko i Čechy byly uchráněny od válečné vřavy. Když se v říjnu 1918 fronty zhroutily a tím přišel konec války, nebylo to prý tím, že by byla německá vojska poražena. Protivníci nezvítězili svými zbraněmi, ale tím, že vyhladověli Německo a tak způsobili konec války. Vraceli se domů ti, kteří přežili válku.
      Doma vládla nejvyšší nouze. Jaké bylo zoufalství na konci války, ukazuje prý často slýchaný povzdech hladovějícího: "Pryč s válkou, tam, kde dostaneme něco k snědku, tam je naše vlast!" Tak se mělo i státi.
 
1915
 
      Druhý válečný rok - březen neobyčejně chladný, brambory umrzly v sklepích, 25. října shromáždění k vůli upisování válečné půjčky za účasti okresního hejtmana v Závišíně.
 
1916
 
      Selský dvůr čp.16 byl vydražen klášterem. Majitelé, Hieretovi, dostali sice výhodnou nabídku, takže by mohli do konce života bydlet výhodně, ale věřili klášteru, že jim zajistí stáří. Ale jejich očekávání bylo zklamáno.
      Bez milosti a bez milosrdenství klášterní inspektor Hanika v nejprudších mrazech jim vysadil okna a uprostřed zimy nechal staré lidi vystěhovat. Hieretovi, kdysi nejváženější a nejbohatší rodina ve vsi, zemřeli v bídě a v chudobě. Bratr Haniky pak prodal o 12 let později dvůr s 200 % zisku.
 
1917
 
      Čtvrtý rok války - 7.dubna se utopil voják v rybníku Wora, 7.října napadlo tolik sněhu, že se jelo na lyžích. Kilo másla stálo 24 K, 1 vejce 60 haléřů.
 
1918
 
      Za rekvírovaný zvon byl dodán ocelový. Po válce ještě zůstává v činnosti vojenská kuchyně. Je vyhlášeno všeobecné hlasovací právo, i pro ty, kteří neplatili daně, a dokonce i pro ženy. Děkanský úřad žádal o přifaření Závišína k Mariánským Lázním, ale obec odmítla.
 
1919
 
      První volby a volí voliči od 21 let. V březnu 1919 došlo k přerazítkování bankovek, spořitelních knížek a cenných papírů. Bez razítka jsou bankovky neplatné. Sraženo 50 % hodnoty jako dávka z majetku. V Německu se platí v miliardách, v Rakousku stojí krabička sirek 300 K."

První světová válka - události na Útersku

      26. července 1914 nařídil císař František Josef I. částečnou mobilizaci vojska, která se zprvu týkala vysloužilců-domobrany do 39 let. O dva dny později, 28.července 1914, následovalo vyhlášení války Srbsku a známé císařovo provolání "Mým národům". Následovaly odvody a loučení s rodinami, avšak bez velkého bědování. Neboť se věřilo v brzké vítězství.
      V Úterý provázelo množství lidí narukované vojáky až k Bílému kameni-martelu ( v Mariánských Lázních se odehrávalo loučení na nádraží, odkud odjížděli vojáci z okresu Mariánské Lázně). Narukované doprovázely kapely střeleckých a jiných spolků, hrály jim tzv. "štandrle" na rozloučenou, jak se říkalo.
      Na Tepelské silnici nad Úterým stály připravené žebřiňáky a po posledním stisku ruky, políbení se vyjelo do nejisté budoucnosti, kterou si mnozí neuvědomovali a vesele si prozpěvovali.
      Už za prvých srpnových dnů vznikaly různé fámy, z nichž první největší byla, že prý 25 francouzských automobilů převáží přes Čechy do Ruska zlato pro vedení války. Dlouho byly silnice zataraseny a vyhlížela se francouzská auta. Za nocí byly silnice důkladně hlídány ozbrojenci a dorůstajícími chlapci, kteří dosud nebyli odvedeni.
      První zprávy o válečných úspěších rakouských vojsk na ruské frontě byly přijímány s hrdostí a nadšením. Obojí rychle vyprchávalo, když přicházela hlášení o padlých a pohřešovaných synech a otcích.
      Nadšení ustupovalo a nahradil je strach o své blízké, zvláště když v pozdním podzimu přišla zpráva, že padla rakouská pevnost Přemyšl a jako potvrzení ruské ofenzivy a chmurných zvěstí na konci listopadu 1914 se objevilo množství rodin z Haliče, které musely uprchnout z domovů.
      Většinou šlo o židovské rodiny, občany Rakouska-Uherska. Nechaly svůj majetek doma a utíkaly, aby si zachránily holý život. Bylo jim poskytováno jídlo a střecha nad hlavou. Byly rozmístěny po vsích. V Úterý zůstalo deset haličských rodin, dostávaly zprvu 70 haléřů na hlavu ze státních prostředků. Netrpěly tedy nouzí a své děti začaly posílat do školy. Teprve po novém náporu rakouských vojsk, když nepřítel ustupoval, mohly se znovu vrátit do své vlasti. Nikdo po nich neronil slzy, protože pracovat se jim nechtělo, hlavně se staraly o obchodování a mnohý z nich tu vyzískal nemalou sumu.
      Mezitím trvale stoupaly ceny v zázemí a především potravin, například - 1 kg hovězího ze 2 K na 3,60 K; 1 kg rýže ze 40 hal. na 1,60 K; 1/8 kg kávy z 60 hal. na 1,78 K; 1 vejce ze 4 hal. na 10 hal./ks; 1 kg másla ze 2 K na 3,6O K; domácí pecen chleba ze 70 hal. na 1,70 K, atd. Zdvojnásobily ceny oblečení.
      Brzy nastalo omezení volného hospodářství následkem nejrůznějších nařízení, která měla napomoci zásobování potravinami vojsk na frontách a obyvatelstva ve vnitrozemí.
      Následují výzvy k maximální šetrnosti, opakované kontroly, odebírání a zabavování zrní a mouky. Bylo stanoveno maximální množství povolené spotřeby , a sice 2,1 kg obilí nebo tomu odpovídající množství mouky či chleba na hlavu a týden. Trvale a všude probíhala odebírání zásob.
      Ale byly jiné cesty pomoci armádám a v první linii je museli organizovat učitelé škol. Podle jejich pokynů byla školní mládež využívána ve službě obětí pro válku. V rodinách se "štrykovaly" rukavice, punčochy, pulovry, lýtkové oteplovačky pro vojáky. Sbíraly se peníze pro Červený kříž, různé dárečky k Vánocům i mimo ně, sbíralo se ostružinové listí jako čajová náhražka pro hrdiny na frontách.

1915-1916
 
      Válka však nekončila. Zuřila dál v plné síle a proti původní očekávání, že skončí během několika týdnů. Válečné štěstí bylo vrtkavé - stále se měnilo.
      Byly nutné další odvody a tak postupně odcházeli do války muži od 18 do 50 let bojovat pod prapory Rakouska. Doma zůstávali jen bojeneschopní, starci, invalidé, děti a ženy. Na ženách leželo nyní největší břímě starosti o domácnost a pole. Běžně bylo vidět za pluhem na poli ženu.
      Radostné projevy a dychtivost po vítězství sice umlkají, ale nová situace se bere s přiměřenou vážností a stále ještě s plnou důvěrou a vírou v Rakousko-Uhersko. A tak nesou rodiny dvojnásobnou zátěž všedních dnů - doma i pro válečnou frontu - s námahou a snášejí rostoucí strádání.
      Pokračuje zdražování potravin. Jídla je čím dál méně, a těžko se shání. Stát vyzývá k pokračování ve válce a požaduje od vnitrozemí stále větší finanční oběti ve formě upisování válečných půjček.
      První takové půjčky se upisovaly hned na počátku války 1914, druhá se připravovala na podzim 1915. Výzva k druhé válečné půjčce byla vyhlášena 16. října 1915 na shromáždění v Bez- družicích, kde se apelovalo na učitelstvo, aby stálo v čele dobrovolného upisování a tlačilo občany k obětem. Učitelé museli nyní i v následujících šesti vlnách válečných úpisů vyzývat občanstvo, přednášet o tom, vysvětlovat, chodit od domu k domu, jak nařizovaly úřady, a ovlivňovat občany, aby dali nejvyšší možnou sumu na státní úpisy.
      Zato si museli učitelé po válce nechat líbit ty nejhorší ústrky, výčitky a nadávky. Největší tlak nastal při upisování třetích válečných půjček, aby byly obyvatelé vydali své těžce nastřádané úspory. Akci úpisů vedl tentokrát samotný úředník politických úřadů za doprovodu zaměstnance banky či spořitelny. Tlak byl varovný, ale úspěch byl naprostý, protože byl spojen s výhrůžkami. Jak ukázala budoucnost, byl to však krok neblahý, osudový, neboť spočíval na zapůjčení dřívější, hotově placených úpisů. Například v Dolním Jamném bylo získáno od obce 92 000 K, od spolku pro postavení kostela 30000K, ze spořitelny "rajfajzenky" 200 000 K bylo označeno k zapůjčení pro stát. V Cebivi to bylo 55 000 K, v městečku Úterý 2 milióny korun, z toho 800 000 K ze spořitelny a 30 000 K od obce. Školní děti samy se účastnily sbírání půjček a při třetích úpisech vybraly 6 300 K, při čtvrtých úpisech však už jen 2 700 K.
      Po skončení války byla převážná část těchto úpisů - přes všemožná úsilí svazu ochrany osob s válečnými úpisy - ztracena trvale.
      Souběžně probíhal sběr surovin po školách - vlny, kaučuku, ovoce, kovů, listí lesních plodin, vánoční balíčky, probíhal Týden Červeného kříže, akce "Gold gab ich für Eisen" (výměna zlatých snubních prstenů za železné pod heslem "Zlato dal jsem za železo!").
      Ještě ve druhém roce války probíhaly akce s takovými výsledky, že ministr obrany Rakouska považoval za svou povinnost poslat na pamětním listě učitelstvu a školním dětem poděkování a uznání za jejich obrovské úsilí.
      Úroda v roce 1915 byla nedostatečná, ale vládu zajímalo pouze to, aby bylo zásobováno vojsko na frontách. Vláda pověřila vlastní instituce pro řízení válečného obilnářství, které nakupovaly obilí a zajišťovaly mletí. Státní komisaři měli rozhodovat, jak rozdělí zbylou mouku mezi spotřebitele. Byly vydány pro okres chlebové lístky (Brotkarten) obyvatelstvu a rozdělovány na jednotlivé obce. Chlebové lístky byly na týden a na osobu. Pro těžce pracující byla týdenní dávka 1960 g chleba nebo 1260 g mouky, pro lehce pracující 1470 g chleba nebo 1260 g mouky, pro ostatní 1260 g chleba a jen 150 g mouky.
      Chleb se pekl zpočátku ze žitné mouky, ale po půl roce se muselo do chleba dávat 20 % mouky z ječmene a 20 % brambor. Nakonec se ještě přidávalo 20 % mouky z kukuřice. Rolníci, kterým bylo slíbeno na hlavu a týden 500 g, popřípadě 300 g mouky, směli namlít toto množství pouze proti předložení mlecího výkazu (Mahlausweis).
      Zásoby, které po odvodech převyšovaly potřebu - až do nové sklizně, tj. do 15. srpna 1916, museli okamžitě odevzdat. Kde naopak zásoby nedostačovaly, mohli si rolníci vypomoci chlebovými lístky. Dobře míněná opatření byla bohužel nejrůznějšími cestami překračována a nedodržována. Kvetlo tzv. "mletí na černo", zatajování zásob zrní nebo mouky v domě i schovávání zásob mimo dvůr.
      Nedostatek cukru a kávy vedl k vydávání dalších lístků - na cukr a kávu, a to ve výši 1 kg cukru na 4 týdny, a 3/8 kg kávy na 8 týdnů na osobu. V důsledku konfiskace zásob obilí pro zajištění zásobování obyvatelstva, musely omezit vaření piva pivovary na 30 % původní várky sladovnického obilí. Důsledkem byl nedostatek piva a když byly spotřebovány staré zásoby piva, byly vyhlašovány tzv. bezpivní dny, mnohými velmi těžce pociťované. Tím nekončila obecná mizérie. Následovaly tzv. bezmasé dny, protože masa bylo málo a bylo nesmírně drahé.
      Byla nouze o tabák, který zasáhl hlavně silné kuřáky. Donutil je vyrábět si náhražky z různého listí, především z ostružin, z jahod, z bukového listí, a z mářinky. (waldmeis-tera). Co pak prožívaly nosy nekuřáků, představíme si jen těžko.
      Růst cen potravin, tabáku, oblečení a bot, všeobecné zdražování se muselo projevit chtivostí a lačností, neboť se tu nabízela možnost, jak se obohatit rychle a lehce na náklady sousedů-spotřebitelů. Bezpracné zbohatnutí na úkor chudáků bylo pranýřováno.
      Rostlo ve velkém pašeráctví a podloudnictví a vláda musela vydávat nová a nová nařízení, zostřovat sankce, aby brzdila nestydaté jednání některých lidí. Ceny hlavních potravin byly už čtyřnásobné proti předválečným:
            1 kg vepřového z 1,80 K na 8 K,
            1 kg rýže ze 44 hal. na 5,60 K
            1 kg máslo ze 2 K na 8 K.
      Nadto rýže, tuk Ceres, krupice ani hrách nebyly vůbec na trhu k dostání.

1916-1917
 
      21. listopadu 1916 zemřel císař František Josef I. Nastoupil císař Karel I., ale císařský trůn se už povážlivě kýval. Srbsko, Rumunsko a Rusko byly poraženy, ale do války vstupuje Amerika.
      Břemeno všech prací doma ve vnitrozemí přechází na ženy stále více. Snižují se příděly chleba a mouky. Nouze z nedostatku petroleje a cukru je taková, že i na venkově jsou fronty lidí, čekajících na zboží a mnohdy se čeká naprázdno. Zvláště nedostatek uhlí v zimních mrazivých měsících ledna a února 1917 byl těžce pociťován. Lze si však představit, že mnohem hroznější než na Bezdružicku a Útersku byl nedostatek všeho k životu potřebného v blízkých Krušných horách v průmyslových městech.
      Krajem bloudily tzv. "bramborové ženské" (Erdäpfelweibe). Po polích hledaly zbytky brambor či po vesnicích žebraly o brambory a vyměňovaly je za všechny možné předměty. Brambory potřebovaly pro své děti. Ale, jak se také ukázalo, prodávaly někdy vyžebrané brambory opět v hotelích v lázních.
      Nájezdy žebráků zaplavily pole tak, že musela být hlídána se zbraněmi. Sedláci se museli zabarikádovat ve svých dvorech, aby uchránili své majetky - dům, domácí zvířectvo a zásoby.
      K vedení války, k výrobě zbraní a munice bylo třeba kovů, a došlo to tak daleko, že na podzim 1916 byly sundávány zvony z kostelů. Poslední zvonění zvonů na rozloučenou se hluboce vrylo do srdcí obyvatel. Bylo známkou, že kraj je válkou zcela vydrancovaný a co může přijít dál, sotva si domyslet.
      Ve školách se učilo stále méně. Byly prázdniny mimořádné - uhelné, sběrné, tj. místo výuky se sbíraly suroviny, děti musely vypomáhat od nejmladšího věku v hospodářství a učitelé obcházeli usedlosti pro válečné úpisy. Školní třídy se slučovaly a výuka trpěla.
      Typovaly se nové osevní plochy k osevu, staré se rozšiřovaly a všude pomáhaly děti. Mimo řádných osevních ploch, tj. tradičních, statisticky v tabulkách sledovaných, byly hledány nové a na jaře 1917 byly znovu přezkušovány zásoby obilí. Přitom bylo předepsáno každé dohlížecí komisi určité množství, které musí sedlákům odebrat.
      To byl však účet, který se dělal bez hospodáře. Sedláci již měli zkušenosti a včas ukryli zrní pro setí na různých místech. Přitom však ani takto nemohli na vyhladovělé krajině nic změnit, protože úředníci i učitelé měli povinnost pokrýt vojenskou potřebu obilí a se strážníky s nasazenými bajonety prohledávali ve dvorech a domech každý možný úkryt schovaného zrní a mouky. Přes tyto drastické prohlídky zůstal výsledek těchto tak nenáviděných opatření mezi obyvatelstvem daleko za očekáváním. Podpora státu obyvatelstvem se stávala minulostí.
 
1917-1918
 
      V prvních třech letech války se bojovalo o vítězství s carským Ruskem a se státy na Balkáně. Když bylo dosaženo vítězství - Rusko zatlačeno a Balkán obsazen, objevila se nová lapálie. Ve čtvrtém roce války musela Oss bojovat s velmocemi na západní a jihozápadní frontě. Vojska se přemísťovala na tyto fronty. Tak se protahovala válka do nekonečna, aniž by jedna či druhá strana získala převahu.
      Nejstarší ročníky domobrany se vracely domů a jejich prořídlé řady zaplnila mládež 18 a 19letá. Na jaře 1918 bylo vidět tu a tam na polích navrátilce, většinou invalidy nebo vojáky na dovolené, při setbě na polích.
      Rodiny narukujících nebo pozůstalých po padlých vojácích dostávaly podporu od státu a byly uchráněny od nejhroznější nouze. Obyvatelstvo by si snad zvyklo na trvalé válečné hospodářství. Ale nad většinou rodin se vznášel přízrak smrti hladem. V roce 1917 onemocnělo v kraji 22 000 lidí na edémy z hladu. Stovky nemocných umíraly.
      Na jaře 1918 neměly mlýny dlouho potřebnou vodu, a obilí, zachráněné před náporem úřadů a při prohledávání domů, nebylo stejně možno nijak zpracovat. Porážky dobytka v této době ne byly už vzácné a byly rovněž pod kontrolou.
      Majitelé chlebových lístků byly dále kráceni. Nakonec měli na třech lístcích jen jeden malý bochníček chleba na týden, a když pekař nedostal včas mouku, vypukl v obci hlad se vší silou. Černý obchod a chtivost po zisku jistých kupců dovedly ceny potravin na neuvěřitelnou výši. Na jaře 1918 stály na Útersku: vejce 1 K, máslo 14 K/kg, (ale na černém trhu 60 K), mouka 20-25 K/kg, vepřové maso 48 K/kg, pár bot 300 K, oblek 1 000 K.
      Nově zavedené tzv. máslové karty počítaly se 4 dkg másla na hlavu a týden a mýdlové karty s 1 kusem mýdla nebo sody na měsíc na osobu.
      Trvá příliv tzv. bramborových žen z Falknovska a Karlovarska - mnohé však pracovaly pro handlíře a nezastavily se ani před krádežemi na polích či ve dvorech. Jejich toulání se krajem bylo stále dotěrnější a nezvládnutější.
      Nesmírně vzrostl počet toulavých dětí, které chodily s nimi či samy, žebraly i kradly dům od domu. Svou zpustlostí a zanedbaností se stávaly pro domácí děti, vedené v duchu poctivosti, neblahým příkladem.
      Všeobecná nouze vedla k úpadku mravů. Vznikalo dokonce nebezpečí ohrožení majetků obyvatel, byly otevřené přepady za bílého dne, natož v noci, lesní i polní pych s vykopáváním brambor, krádeže obilí na polích. Muselo být zavedeno ozbrojené strážení polí s ostrými zákroky.
 
1918-1919
 
      Pomoc Ameriky západním velmocem se ukázala významná a zachránila tyto velmoci před porážkou ze strany Osy. Koncem září se zhroutila balkánská fronta v Bulharsku. Rakouská vojska se vracela ze Srbska, z Černé hory a z Albánie a přesunovala se na Západ. Západní spojenci museli žádat Ameriku o pomoc a o zprostředkování zastavení bojů..
      28. října 1918 bylo vyhlášena ČSR a na Balkáně samostatný jihoslovanský stát. Rakousko-Uhersko přestalo existovat. Na základě vyhlášeného práva na samostatné určení žádalo německé "rakousko-uherské" obyvatelstvo v Čechách o připojení k Rakousku. Vznikla krajská vláda, která však musela uprchnout do Vídně, protože československá vláda prosadila u spojenců historické hranice ČSR i s německým obyvatelstvem.
      Německé obyvatelstvo převzetí moci neodporovalo a tak se vznik ČSR obešel i v pohraničí bez krveprolití. Tzv. "převrat" (Umsturz), jak Němci nazývali vznik ČSR, přinesl však také vznik národních a vojenských rad (sovětů) v tomto prostoru, které se ozbrojily a hájily svá území vlastními zbraněmi.
      Když počátkem března 1919 ve snaze zastavit růst nouze došlo k peněžní reformě pomocí přerazítkování bankovek, při které byla odčerpána jedna polovina peněz jako daň pro stát, uzavírala se i krutá kapitola zrušení válečných půjček a cenných papírů. Bylo jisto, že lidé nedostanou zpět své peníze. Všechny kroky včetně odnímání majetků bohatým bylo sice pro stabilitu měny nového státu a společnosti výhodné, ale právě odepsání válečných úpisů postihlo ponejvíce německé oblasti.
      V roce 1919 trvalo citlivé a těžké zdražování, křečkování, černý obchod, nejistota a z toho pramenící úpadek mravů. Ještě dlouho po válce platily chlebové lístky. Běžné byly případy, že došlo k přepadávání osob, zvláště žen, když například šly za prací na pole či louky.
      Radost těch, kteří přežili válku a léta odříkání, se projevovala v nejrůznějších věcech: pití, obrovská chuť tancování, jako by lidé chtěli dohnat to, co si 4 roky odříkali. Tančilo se nejen v neděli, ale i o všedních dnech. Příznivé bylo i to, že nezaměstnaní dostávali malý příspěvek. Nedostatek peněz byl totiž tak velký, že i malý příspěvek byl pomocí. Nevázané radovánky vedly až k tomu, že úřady chystaly vyhlásit zákaz tancování, aby přibrzdily řádění mladé i střední generace.
      Ale lidé sami se začali vracet ve vzpomínkách k těm, kteří padli na frontách ve víře, že pokládají život za svou vlast. Začaly jim stavět pomníky a přes všechnu nouzi se v každé obci vybralo mezi sousedy na tyto pomníky padlým ve válce.
 
Porovnání cen před válkou (1914) a koncem roku 1918 (Planá)
 

Druh zboží a ceny v rakouských K

Červen 1914 Konec 1918 % růstu
Bochník chleba 0,56 1,40 250
1 kg mouky 0,36 15,- 4166
1 ks vejce 0,06 1,60 2660
1 litr mléka 0,18 1,20 666
1 kg hovězího 1,60 12,- 750
1 lt octa 0,16 3,- 1875
1 lt vína 1,- 12,- 1200
1/2 lt piva 0,16 1,- 625
1 kg vepř. sádla 2,- 50,- 2500
1 kg másla 3,50 60,- 1714
1 ks herinka 0,12 1,80 1500
1 kg kyselého zelí 0,20 2,40 1200
1 kg pepře 2,50 200,- 8000
1 kg cibule 0,16 5,- 3125
1 kg vepřové 2,- 40,- 8000
1 kg brambor 0,09 4,- 4444
1 kg máku 1,- 49,- 4900
1 kg mýdla praní 0,70 65,- 9285
1 špulka nití 0,80 20,- 2500
1 pár bot 14,- 300,- 2142
1 pár ponožek 2,40 30,- 1250
1 oblek 60,- 2000,- 8000
1 tvrdý límeček 0,40 5,- 1250
1 pár punčoch 1,60 50,- 3125
1 košile 5,- 100,- 2000
1 m sukna 8,- 300,- 3750
1 m prostěradla 1,20 50,- 4166
1 klobouk 6,- 80,- 1333
1 dámské šaty 40,- 1000,- 2500
 

AUGUST SEDLÁČEK a jeho HRADY

      V minulém roce uplynulo 70 let od smrti znamenitého českého historika Augusta Sedláčka.
      Jeho dílo HRADY, ZÁMKY A TVRZE KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO, zůstalo po celé dvacáté století "biblí" příznivců hradů. To platí i o našem okolí, kterého se týká díl třináctý (Západní Čechy). II. nezměněné vydání tohoto dílu vyšlo v nakladatelství Šolc a Šimáček Praha 1937.
      August SEDLÁČEK ovšem vydal kromě tohoto monumentálního souboru HRADŮ, který má 15 dílů, ještě 170 dalších knih ! Ty sice stojí ve stínu HRADŮ, ale jsou neméně cenné a neprávem zapomínané. Již léta pracuje u nás aktivně Klub Augusta Sedláčka, založený jeho příznivci.
      August SEDLÁČEK se narodil 28.srpna 1843 v Mladé Vožici jako syn justiciára panství Františka Sedláčka. August měl tři bratry - Rudolfa, Františka a Aloise. Rodina se několikráte stěhovala. Školní docházku ukončil August v Jindřichově Hradci, pak vystudoval gymnázium v Písku, kde maturoval 1863. Následovala univerzitní studia, která ukončil 1867 a nastoupil jako učitel.
      1. října 1869 začal učit v Rychnově nad Kněžnou na gymnáziu. Zde získal profesuru a oženil se tu s Ernestinou Hlavatou. Po šesti letech přešel na gymnázium do Tábora, kde žil do roku 1899.
      Historický Tábor motivoval mladého Sedláčka k systematické práci na popisu hradů. V Táboře prožil období radosti i nejtěžších ztrát v životě, když mu 1891 zemřela matka, 1892 bratr František, 1896 otec a 1899 jeho žena. V hluboké depresi požádal v 56 letech (1899) o výslužbu a odstěhoval se do Písku. Mnohem později, v roce 1922, se oženil s učitelkou Barcalovou. Sedláček zemřel 15. ledna 1926 v 83 letech. Za svého života byl poctěn mj. 1892 čestným doktorátem filozofie Karlovy univerzity, 1891 byl vládou dekorován záslužným křížem s korunou a 1899 obdržel titul c.k. školního rady.
      Už v dobách univerzitního studia se zabýval historií a přihlásil se k opisování zemských desek pro zemský archiv. Prostudoval za života více než 160 archivů a některé i uspořádal.
      Po roce 1875 přikročil k vydávání dějin hradů a zámků. V tom ho podporoval jeho přítel, doktor EMLER. Sedláčkův zájem o historii v mládí ovlivnila díla J. Schallera, J. Sommera a F.A. Hebera.
      Vydavatel Šimáček požádal Sedláčka, aby předložený strohý popis historie doplňoval pověstmi a kulturními dějinami, aby dílo nebylo suchopárnou knihou, ale čtivé a prodejné. Zamýšlené dílo se rozrůstalo do velkého časového období. Bylo nutno, aby Sedláček navštívil všechna popisovaná místa osobně. A tak v letech 1861- 1898 vyjíždí na četné průzkumné výpravy.
      Co se týká nutné ilustrace díla byla uzavřena smlouva s Karlem Liebscherem a později s jeho bratrem Adolfem.
      Roku 1882 byl ukončen první díl hradů (Chrudimsko) a následovaly další. Když zemřel 1885 vydavatel Šimáček, převzal jeho práci Hudeček. XIII. díl Hradů (Plzeňsko a Loketsko) vyšel až v roce 1905, XIV.díl vycházel v letech 1905-1923 a nedostatek odběratelů a válka donutily vydavatele na čas zastavit vydávání. XV. díl vyšel až roku 1926, po smrti Sedláčka.
      V díle je popsáno 415 hradů, 117 zámků a 2 423 tvrzí. Chybí jen Chebsko, které stálo do roku 1725 mimo království, a dále nejstarší opevnění (hradiště, ringvaly). Doba hradů končí u Sedláčka třicetiletou válkou.
      Rovněž Sedláčkův "Místopisný slovník historický království Českého" má vysokou hodnotu. Vycházel v letech 1895 - 1908. Vedle rozsáhlého díla zbylo po Sedláčkovi 35 000 kartotéčních lístků, kde jsou rozepsána jeho excerpta z archivů. Jsou řazena podle jmen obcí a dále chronologicky.
      Takovéto obrovské dílo je hodno hlubokého obdivu. Velikost Augusta Sedláčka není doceněna, třebaže dnes už není sporu, že se svou obdivuhodnou pracovitostí a objevy zapsal navždy do českých dějin.
      Tuto velikost nezmenší omyly a nepřesnosti, které se do díla vloudily. Při takovém rozsahu práce je vyloučeno, aby se jim autor vyhnul.
      Bohužel je pro nás těžké konstatování, že nejslabším z dílů HRADY je právě XIII.díl - Plzeňsko a Loketsko, kde chybí více lokalit. Tento díl vznikal totiž v nejtěžším období Sedláčkova života, po úmrtí jeho ženy.
      Příkladem je právě naše okolí. Hrad Výškov na Lazurovém vrchu přešel jednou větou, čímž způsobil mnoho diskusí a rozpaků. Sedláček byl považován v neprofesionálním světě (až fatálně) za superkapacitu a dvě jeho věty značně spletly současné české badatele i příznivce historie. Napsal totiž:
      1. "Na Lazurové hoře za Michlšperkem prý stával hrad. Z pamětí nám o něm nic známo není."
      2. "Ve vsi Výškově stávala tvrz na místě dvorce čp.26. Odtud pocházeli Měsíčkové z Výškova, ještě v Prusku žijící." A dále popsal 14 Výškovců z tohoto hrádku.
      Sedláček tu bohužel neprovedl podrobnější průzkum terénu a proto nevěděl, že výškovský dvorec čp.26 nestával v obci, ale na Lazurové hoře, což je katastrální území Výškova. Omyl znásobilo to, že nejblíže Lazurového vrchu a s hradní ruinou je městečko Michalovy Hory.
Pramen:
F.MUSIL-J.ÚLOVEC "August Sedláček", sborník

Podivná návštěva na ruině Výškov roku 1944

      V časopise "Heimatbrief Marienbad-Tepl" (1957) popisoval hradní ruinu Vyškov na Lazurové hoře W. Weinmann. Uváděl, že hrad Vyškov (výslovně používal tohoto jména) byl postaven ve 13.století a za husitských válek byl zničen. Podle hradu dostaly jméno i vesnice Výškov a Výškovice.
      Za druhé světové války stála ruina mimo pozornost. A přece se tu udála podivná událost, když koncem války (v sezóně 1943 či 1944) si jeden starší lázeňský host v Mariánských Lázních objednal kočího a povoz na cestu do Michalových Hor.
      Celou cestu mlčel, až v Michalových Horách se vyptával na cestu ke zřícenině Výškov. Když dorazil kočí s povozem k vrcholu a vydrápali se pěšky k zbytkům hradeb hradu, host v pohnutí prozradil, že se nachází na rodném místě svých předků. Klekl na kolena a líbal zem.
      Tato historka potvrzuje Sommerovu zprávu z roku 1838, že hradní páni Měsíčkové z Výškova přežili jako jediná větev kdysi rozsáhlého českého rodu pánů ze Svojšína. Z tohoto rodu pocházeli páni z Volfštejna, Třebele a Výškova. Rody těchto pánů měly erby s hlavou vlka, příbuzní z Volfštejna celého vlka. Všechny větvě vymřely. Poslední zpráva (1938) je, že Měsíčkové žijí v Prusku. Více než deset let jsme se pokoušeli přes různé německé krajanské spolky zjistit, zda žije ještě rod pruských Měsíčků a přežil-li druhou světovou válku, ale dosud marně.
Ing. Richard Švandrlík
 

Vedení města za první republiky

      Do roku 1918 nebylo při volbě do městského zastupitelstva rovné volební právo. Voliči byli ve třech "volebních tělesech": první zahrnovalo bohaté majitele, druhé těleso úředníky, učitele apod. a třetí těleso ostatní voliče, řádné občany města podle určitých pravidel. Roku 1919 bylo vyhlášeno v ČSR rovné hlasovací právo, které znamenalo spojení a rovnoprávnost tří těles, včetně volebního práva pro ženy.
      V prvních svobodných obecních volbách v roce 1919 kandidovaly české spojené strany, židovská strana, sociální demokraté, měšťanská strana, Německá lidová strana (Deutsche Volkspartei) a tzv. rada pevných výplat (Festbesoldungsrat).
      Sociální demokracie získala 9 mandátů, měšťanská strana 3, židovská 3, Německá lidová strana 15, rada pevných výplat (Festbesoldungsrat) 5, české strany 1 mandát, celkem 36 mandátů.
      V roce 1924 se výsledky obecních voleb pozměnily takto:
      Sociální demokracie získala 4 mandáty, křesťanští sociálové 4, demokraté 4, národní strana 11 mandátů, živnostenská strana 7, Židé 3, Češi 3 mandáty, celkem 36 mandátů.
      Poslední svobodné volby se konaly v roce 1932. Sociální demokracie měla už jen 3 mandáty, Židé jeden mandát, živnostenská strana 4, demokraté 2, národní strana (Nationalpartei) 7 mandátů, dále národní socialisté 4, křestanská sociální lidová strana 7, dělnická a hospodářská strana, vedená Siegfriedem Buxbaumem 5 mandátů.
      Když byly národní socialistická strana a národní německá strana v roce 1933 zakázány, jejich mandáty byly rozděleny mezi ostatní německé strany.
      Prominentní představitelé stran byli v městském zastupitelstvu, tj. hoteliér MUDr.Turba jako starosta a představitel národní strany, Rudolf Habermann a soudce dr. Herzig, za křesťanskou sociální stranu cukrářský mistr a pozdější starosta Josef Turba, hoteliér Josef Zischka, ředitel lázní Ing.Doberauer, za demokraty dr.Heinrich Grimme a lékař dr.Kopf, za Židy hoteliér Buxbaum, za živnostenskou stranu hoteliér Ernst Weis, drogista Franz Hahn a poslanec Ernst Eckert.
      Po přičlenění k Německu v říjnu 1938 se stal starostou dr. Manner a radními dělník Hans Böhm, bankovní úředník Otto Fischer, odborný učitel Josef Frank, kupec Engelbert Korn, sklenář Josef Pichl, lékař Rudolf Reiniger jun., truhlář Ferdinand Schmid, hoteliér Ernst Weis, dále úředník Ing,.Dr. Benno Winter.

Starosta
 
      V čele Mariánských Lázní stáli do roku 1849 "představení obce" (Vorsteher), pokud neopomineme prvního, Franze Josefa Seidla (1781-1849), který byl po vyhlášení Mariánských Lázní samostatnou obcí (1812) ještě "rychtářem" (Richter). Byl jím do roku 1817. Jeho následníci byli už tzv. "představenými" (Vorsteher), jmenovanými klášterem Teplá. Nejdéle vůbec v čele Mariánských Lázní stál Václav Skalník jako poslední "představitel". Plných 19 let (1824-1843).
      V roce 1843 byl zvolen představeným Josef Dionýs Halbmayr, zeť slavného Klingera. Klášter tehdy dovolil, aby byl volen občany. V revolučním roce 1848 byl zvolen Dr.med. Josef Abel a jako prvý měl titul "starosta" (Bürgermeister). Po něm následuje v řadě 28 starostů, z nichž poslední je dnešní PhDr. Luděk Nosek. Nikdo nepřekonal Skalníkův rekord setrvat 19 let v této funkci.
      Starostové města se rekrutovali, jak tomu odpovídala struktura lázní, z vrstvy hoteliérů (nejslavnější byl J. D. Halbmayr) nebo lékařů (nejslavnějšími byli MUDr August Herzig a MUDr.Hans Turba). Až v tomto století se objevují také profese: čtyři advokáti a cukrář. V roce 1938 se stává starosta placeným zaměstnancem.
      Do roku 1938 byla funkce starosty čestný úřad. Starosta úřadoval jen v určitou hodinu dopoledne. Mohl být zastupován prvním nebo druhým radním. Náhradu ušlého zisku určovalo starostovi městské zastupitelstvo. Starosta byl vedoucí správy obce a jako výkonný orgán jednal jménem obce a za rozhodnutí byl odpovědný. Vedle funkce nadále konal svou profesi. Až po roce 1938 byl starosta placený úředník a nesměl mít žádné jiné zaměstnání. Prvním placeným starostou-úředníkem byl JUDr. Otto Manner (1938-1945).
      Čeští starostové po roce 1945 byli různých profesí. V letech 1969-1990 zastávali tuto funkci učitelé (Ing.Příhoda a Ing.Kopek).
      Za 1.rep. měl úřad starosty (presidium) 5 úředníků, vedoucím presidia byl ředitel JUDr. Josef Fiedler, a činnost úřadu byla významně spojena s působením inspektora Benkera. Sem spadal i vojenský ohlašovací úřad.

Městská rada
 
      První představitelé obce měli k ruce pouze jednoho radního. U Václava Skalníka to byl lékárník Karl Brem. O 50 let později ( 1868) mělo město 2 radní, kolem roku 1900 bylo již osm městských radních. Po roce 1919 bylo 12 radních včetně starosty.
      V roce 1938 tvořili radu dva poslanci a devět radních bylo jmenováno.
      Městský radní pracoval na vymezených běžných záležitostech města a připravoval pro městské zastupitelstvo návrhy k různým rozhodnutím. Radní měli svoje zaměstnání a nebyli placenými osobami z povolání.

Městské zastupitelstvo
 
      Po vzniku ČSR bylo podle československých zákonů obecní vedení voleno na 4 roky. Mívalo 36 členů a volilo ze svého středu starostu, dva jeho zástupce a devět radních, takže městská rada měla 12 osob.
      Městské zastupitelstvo rozhodovalo o důležitých obecních věcech, ale základním úkolem tohoto orgánu bylo schválení ročního rozpočtu (delimitare). Zastupitelstvo bývalo svoláváno nepravidelně, podle potřeby. Jednání byla vždy ve velkém radničním sále. Zásadní část rozhodnutí musel potvrzovat státní dozor nebo okresní hejtmanství, a to dříve než vstoupila v platnost.
      Městské zastupitelstvo bylo zrušeno po připojení k Německu v říjnu 1938.

Městské úřady
 
      Po roce 1918 byla zúžena městská autonomie tím, že dva městské úřady převzal stát. Šlo o funkci městského lékaře, ale především o městskou policii, která byla zrušena a vznikla státní policie.
      Roku 1923 byla převedena městská policie s úkoly na státní policii. Město ztratilo právo i odpovědniost za rozhodování o veřejném pořádku, o povolování shromažďování spolků, schůzí.
      Podobně jako u pozemkové reformy či při obsazení okresních úřadů měl i převod městské policie do státní služby v Mariánských Lázních nacionální zabarvení. K policii přešlo jen pět nejnižších šarží, část strážníků byla pensionována či propuštěna. Vedení policie a celé kriminální oddělení bylo nahrazeno Čechy, jakož i část strážníků.
      Pod úřad starosty spadaly:
      1. Městský lázeňský úřad (Kuramt) se 2 úředníky a 2 sezónními pracovníky. Vedoucím byl sekretář Fritz Schwappacher, později ředitel lázní Schneider. Tento úřad byl pověřen předpisováním lázeňské taxy, péčí o kontakt s lázeňskými hosty, vyřizováním stížností atd.
      2. Městský stavební úřad (Bauamt) řídil vrchní stavebni rada Ing. Ruppert, později pro stavby budov Ing. Březina, pro hloubkové stavby Ing. Lang, kteří měli stavební dohled nad všemi stavbami, budováním ulic, nad vodními díly, a odpovědnost za vodovodní systém, přehradu, kanalizaci a čističku. Oddělení mělo 9 úředníků.
      Pod stavební úřad patřila městská vodárna (1 vodař, 5 montérů, 3 pomocníci montérů, 9 úředníků)
      3. Městský rentovní úřad (Rentamt) vedl rentmistr Anton Achterling, od roku 1933 dr.Ebert. Úřad měl 9 úředníků a 2 pomocné síly. Staral se o veškeré finance města, vybíral lázeňskou taxu a jiné poplatky. K úřadu patřil také kontrolní úřad (Kontrollamt), vykonávající různé funkce, které měla obec ze zákona.
      Dále patřila městu řada institucí, sloužících jak lázeňskému publiku, tak občanstvu:
      1. Městský balneologický a hygienický ústav, první institut toho druhu v Rakousko-Uhersku, řídil Prof. MUDr. Karl Zörkendörfer. Ústav zajišťoval jak hygienické kontroly, tak služby lázeňské - analyzoval složení a účinky léčivých vod, slatiny.
      2. Správa městský parků (Stadtgarten) byla vedena inspektorem Hansem Wimmerem, který pečoval o stávající městské parky a lesní procházkové cesty, zakládal nové, a měl významný podíl na zkrášlování města.
      3. Obecní hospodářský dvůr (Gemeindewirt- schaftshof) byl veden správcem Josefem Muschikem. K dispozici tu byl rozsáhlý vozový park, využívaný k odvozu popela a odpadků. Dvůr (Louisenhof) zajišťoval údržbu domů v majetku města, čištění ulic atd.
      4. Městská elektrárna (Elektrizitätswerk) zásobovala město elektrickou energií a starala se o městskou tramvaj. Elektrárna patřila k nejstarším v Čechách, byla založena roku 1889. Ředitelem byl Fritz Decker, po něm Görrisch a Turba. Budova stála v místech dnešní teplárny.
      5. Městská nemocnice se samostatným urologickým oddělením měla moderní vybavení a starala se o stationární léčení hostů i domácích. Primářem byl dr. Hans Zickler, později dr.Thiel, od roku 1938 dr.Günther.
      6. Městské jatky a městská tržnice byly pod kontrolou a vedením městského veterináře Dr. Maye Obě zařízení zajišťovala o hygienické zásobování hostů a občanů města.
      7. Městské letiště mělo kancelář v domě Sanssouci a spolupracovalo s Čsl. cestovní kanceláří Čedok. Později převzal letiště československý stát.
      8. Městské divadlo se pronajímalo na sezónu a město muselo poskytovat nemalé subvence. V zimě bylo zavřeno. Dlouhá léta řediteloval v divadle Julius Laska, za 1.rep. Max Linnbrunner.
      9. Městské školství jako gymnázium, obchodní škola a hotelová škola vznikly až po roce 1920 a jejich rozběh vyžadoval od města finanční pomoc. Založené střední školství v městě umožňovalo studium i méně majetným. Školy pak převzal stát. Hotelová škola se stala vzorovou a nejlépe organizovanou v Evropě.

Staronový problém v první republice - Městský rozpočet
 
      Ještě před přičleněním Úšovic k městu (1941) měly Mariánské Lázně 7200 obyvatel. Bylo třeba, aby veřejná zařízení sloužila bez poruch v sezóně pro cca 30000 hostů. Mariánské Lázně měly (bez čtvrti Bellevue) přes 16000 lůžek. Když v roce 1929 překročila návštěvnost hranici 40000 hostů a 100000 pasantů (členění na hosty a pasanty podle délky přítomnosti - tj. jednoho týdne v městě), zdálo se, že se vrací slavné sezóny předválečné. Bohužel to bylo poslední vysoká návštěvnost před druhou světovou válkou.
(Rekordy lámalo město Mariánské Lázně až za komunismu - v 70.-80. letech, avšak v jiných poměrech a organizaci návštěvnosti v socialistickém hospodaření. Mariánské Lázně v té době mívaly 220000 hostů a až k 1 miliónu pasantů.)
      Ve dvacátých letech při růstu počtu hostů muselo město nejen pečovat o chod i rozvoj veřejných zařízení a podniků, ale také obecní ulice přizpůsobit většímu provozu, rozšiřovat parky, kupovat některé, pro budoucnost důležité objekty atd.
      Běžné příjmy nestačily a městský rozpočet musel být kryt úvěry. Město po devíti "hubených" letech válečných a poválečných vyčerpalo finanční možnosti a rok 1924 byl nejhlubším propadem, od něhož se muselo začínat. - Rozhodující byla pro Mariánské Lázně lázeňská sezóna od května do září. Lázeňská zařízení byla využita pouze v tomto období a pokusy rozběhnout celoroční provoz ztroskotaly na vrtoších zimního počasí.
      Nahromadila se nutnost rozsáhlých investic, ale síly města i kláštera byly vyčerpány. Komplikace vypukly v roce 1931. Začínala krize u nás a nastal pokles návštěvnosti, způsobený nadto přísným snížením deviz u hostů z Německa. Německý host dostal pouze 500 DM k výměně a nemohl nic kupovat. To poškozovalo obchody, penzióny, lázně.
      Příznivé sezóny let 1924-1930 umožnily, že město provedlo nemalé investice jako rekonstrukce ulic (9 milionů Kč), vodovod Dyleň-Mariánské Lázně pro pitnou vodu a rozšíření vodovodní sítě (4 miliony Kč), položení hlavního kanálu přes město a výstavba čističky (9 milionů Kč), rekonstrukce městské elektrárny (17 milionů Kč), zřízení městských lázní (v hotelové škole), odkoupení objektů jako kavárna Městský park (vedle dn.Hodonínské), slatiniště v Číhané, dolnokramolínská kyselka Ilsano, pozemky v Zádubu a v Závišíně (12 miliónů Kč), podpora středního školství. Bylo zakoupeno nové zařízení na stříkání ulic. Další náklady pohltily úpravy golfového hřiště a tenisových kurtů.
      Naděje na vzestup návštěvnost hostů mizí. Investicemi zatížený rozpočet města je ohrožen - náhle přijíždí do lázní polovina hostů ve srovnání s dobrými roky. Byl vykázán dluh rozpočtu přes 100 milionů Kč. Taková suma by byla za normálních okolností snesitelná, ale v době krize to byla pro město katastrofa.
      Řádný roční rozpočet města v letech 1927-1938 byl 25 miliónů Kč, z toho činil kurfond 6 milionů Kč a elektrárna 4 miliony Kč. Zatížení úroky z dluhů vykazovalo v řádném rozpočtu města ročně 7 miliónů. Vedle osobních výdajů tu byly také výdaje na školy. Záměry mimořádného rozpočtu města bylo nutno řešit půjčkami. Hlavní příjmy řádného rozpočtu byly z domovní, pozemkové a živnostenské daně.
      Lázeňský fond, kterým byly řešeny příjmy a výdaje, spravovala obec od roku 1868. Při rozhodováních o použití lázeňského fondu býval přítomen okresní hejtman jako zástupce zemské správy.
      Hlavním příjmem lázeňského fondu byla lázeňská taxa, vyměřovaná městským lázeňským úřadem. Zde nebyl stanoven žádný pevný limit. Další příjmy tvořily poplatky pasantů, obchodní poplatky, které museli platit obchodníci v městě a ti tu byli jen v sezóně. V dobrých letech dávala lázeňská taxa městu 5 milionů Kč, avšak po zavedení nuceného devizového hospodářství v sousedním Německu, odkud proudilo nejvíce hostů, dosáhla jen 2 milióny Kč.
      Při příjmu 6 miliónů Kč ročně z lázeňské taxy bylo možno pokrýt výdaje správy lázní, lázeňskou kapelu s 36 až 42 muži, údržbu a hlídání parků, vycházkových cest a příspěvky na různé obecní činnosti.
      Citelné ulehčení pro město přinesla v roce 1935 delegace, složená ze starosty, z městských radních a rentmistra, u pražských bank. Sanováním městských financí byl v roce 1935 snížen dluh města na 35 milionů Kč. - Klesající návštěvnost v 30.l etech přivedla mnoho hotelů k úpadku - ke konkurzům. Město samo tonoucí v dluzích, muselo vymáhat od hotelů a lázeňských domů poplatky, neboť s nimi počítalo v rozpočtu.
      Pro městského "rentmistra" bylo nejobtížnější připravit návrh rozpočtu tak, aby byl reálný. Nemohl totiž přehlížet vývoj frekvence hostů a z toho očekávaných příjmů. Ale tento odhad byl vždy sázkou do neznáma. Jeho návrh šel do finanční komise města, pak na městskou radu a na městské zastupitelstvo. Rozhodnutí o rozpočtu, které učinilo naposled městské zastupitelstvo, muselo být schváleno zemskými úřady v Praze.
      Obtížnost situace dokresluje oficiální zápis o návštěvě prezidenta republiky dr. Eduarda Beneše v roce 1937 v Mariánských Lázních, při níž vedení města informovalo prezidenta o hospodářské situaci města.
Citace:
      "Hovor u jídla se rozběhl a pan prezident dr.Eduard Beneš se nechal informovat o poměrech v Mariánských Lázních, při čemž byl zpraven panem starostou Turbou o mimořádné svízelné finanční situaci obce. Pan starosta vykreslil rozsáhlé práce, které by měly vést k oddlužení a snahy o konvertování krátkodobých dluhů, tj. o snížení úrokové míry dluhů. Popsal obtížnou situaci především majitelů domů, kterým sice zákon o oddlužení poskytl jisté ulehčení, ale zůstane nedostatečný, pokud nebude odstraněna hlavní příčina - stagnace návštěvnosti lázní, překážky ve volném cestovním ruchu a těžkosti devizové. Prezident Beneš se zájmem vyslechl věcné vývody představitele města, které zcela uznával.. Uvedl však, že těžkosti v cestovním ruchu jsou takové, že jejich odstranění bohužel nezávisí jen od československé strany, ale také od ostatních států. Z naší strany nechybí určitě dobrá vůle k řešení, řekl.
      V průběhu další diskuse informoval starosta prezidenta o průtazích ve věci stavby budovy pokračovací školy. Přípravné práce postupují bohužel jen velice pomalu, protože určený nadřízený dohlížecí úřad v Brně nedošel dosud k žádnému rozhodnutí. Právě touto stavbou školy - jak se očekává - by se zlepšily těžké poměry mariánskolázeňských živnostníků. Pan prezident požádal pana starostu, aby své vývody sepsal do memoranda, které by mu předal. A speciálně, aby v tom byla popsána finanční situace města a k tomu stavba školy. On by se potom snažil v těchto otázkách nějak pomoci.
      Pan prezident se podrobně informoval o návštěvě hostů, přičemž se nejvíce zajímal o čísla návštěvnosti vloni, letos a o rekordním stavu frekvence hostů. Starosta Turba ho zahrnul vyčerpávající zprávou a k tomu připomenul, že tato čísla ještě nedávají obraz skutečné nouze obyvatelstva lázní, protože rozdíl ve výdaji peněz hosty je ve srovnání s minulostí velký. Kdysi mohli hosté v Mariánských Lázních libovolně utrácet, zatímco dnes mohou vydat pouze omezené, přidělené prostředky při výměně deviz. Jsou nuceni k maximální šetrnosti, ale i ke zkracování lázeňských pobytů. Nejvíce jsou nespokojeni dobře situovaní hosté, když nemohou podle libosti utrácet, jak by chtěli. Mnozí z těchto dobrých hostů, protože se nechtějí nijak omezovat, se rozhodnou, že vůbec nepřijedou.
      Mariánské Lázně však nemohou stavět jen na návštěvě z domova. Vždyť již před válkou, za Rakouska-Uherska, přijíždělo z monarchie jen 35 % hostů, kdežto 65 % z ciziny. Tyto podíly se ještě zhoršily v ČSR. Uskutečnění plné svobody pohybu v cestovním ruchu musí tvořit proto hlavní úkol správy lázeňského města."
 

Mackensen a Mariánské Lázně

      Maršál Mackensen bydlel v hotelu WEIMAR na Goethově náměstí, jak zachycují autorovy unikátní fotografie na vedlejší stránce. Z jeho mariánskolázeňské návštěvy existuje ještě další Mackensenova fotografie, a to v průvodci Rudolfa Miessnera z roku 1939. Na ní si maršál vykračuje po mariánskolázeňské promenádě a je patrné, že se opírá o svou šavli. Maršal zemřel roku 1945 v 96 letech.
      AUGUST VON MACKENSEN (1849-1945), pruský generál-polní maršál, se aktivně účastnil již války 1870-71, roku 1873 byl aktivním důstojníkem, 1895 křídelní adjutant, 1901 velitel osobní brigády husarů, 1903 generál-adjutant, 1908 velící generál 17. armády. Za první světové války s touto armádou svedl bitvy u Tannenbergu a u Mazurských jezer. V listopadu 1914 se stal vrchním velitelem 9. armády a vedl bitvu o Lodž a v dubnu 1915 s 11.armádou v bitvě u Gorlice-Tarnow (1. až 3.května 1915) prorazil ruskou frontu.
Na to se stal 22.června 1915 generálem-polním maršálem a od července vedl vojska v jižním Polsku. V září 1915 převzal vrchní velení ve válce proti Srbsku, které dobyl koncem roku společně s vojsky rakouskými a bulharskými. V srpnu 1916 dobyl Bukurešť, obsadil Rumunsko, Valašsko a Dobrudžu. Byl velitelem okupační armády v Rumunsku. Když končila válka, byl při svém návratu do Německa zadržen a zajat v Maďarsku a do listopadu 1919 držen v zajeti francouzském v Salonike.
      Na návštěvě Mariánských Lázní vyjel devadesátiletý maršál s doprovodem také na Kladskou, kde se zvěčnil do pamětní knihy Kladské podpisem, k němuž připojil překvapující titul. Ke svému jménu připsal v jakési nostalgii (či skleróze ?): "königlich-preussischer Generaloberst". Jen o kus dále čteme v této pamětní knize jména známých osobností druhé světové války jako byli německý velkoadmirál Erich Raeder či generál-polní maršál von Brauchitsch.

Devadesátiletý polní maršál z první světové války
August von MACKENSEN v létě 1939 Mariánských Lázních

      26. června 1939 navštívil Mariánské Lázně generál polní maršál August von MACKENSEN v doprovodu své manželky a svého adjutanta plukovníka von Lützowa. Německý válečník, ověnčený vítězstvími v bitvách první světové války (podle něho byla nazvána proslulá Mackensenova linie na východní frontě) přijíždí do tehdy již německých Mariánských Lázní jako hrdina německých armád a tak byl také přijat. Spontánně, nadšeně - snad jen Hitlera by vítaly podobné ovace. Ale Hitler nepovažoval naštěstí za nutné Mariánské Lázně navštívit.
      A tato živá legenda, stařičký polní maršál s šavlí u boku - tajně se o ni při chůzi opíral a používal ji místo hole - jako by byl seslán do Mariánských Lázní k zvýšení bojechtivosti a připravenosti na sebeoběti v nastávající válce. "Osvobozené" Mariánské Lázně (jak psaly noviny) měly být
dokonce darovány německému "hrdinovi" a padl prý i návrh na přejmenování lázní na Mackensenovy lázně.
      Na fotografii maršál von MACKENSEN na schodišti hotelu WEIMAR, vlevo adjutant von LÜTZOW, na schodech tehdejší starosta Mariánských Lázní dr.Otto MANNER v apartním kloboučku a vzadu tísnící se hosté.
 

První tenis v Mariánských Lázních


První tenis v městě

      Když byl mladý Viktor Petzoldt, syn majitele bývalého hotelu Casino (Ruská tř.), v Anglii na zkušené, přihlížel tu tenisovým utkáním. Po návratu domů 1883 přesvědčil otce, aby za hotelem CASINO upravili terén a vytvořili pískové tenisové hřiště, jak to viděl v Anglii. Otec v rozpacích souhlasil, ale vznikl problém, kde sehnat síť, rakety a míčky. V Německu ani v Rakousku se nevyráběly - tenis nebyl dosud znám. A tak objednal Petzoldt 4 rakety, 12 míčků a síť v Anglii.
      Hřiště bylo oploceno a čekalo se už jen na balík. Ale když přišel, byl zadržen na celnici a Petzoldt mladší byl sem předvolán, aby vysvětlil, co to v balíku je. Marně vysvětloval, co je to tenis. Neznámé zboží celníci prohlíželi a hledali v úředních seznamech, zda je to povolené zboží. Věc vypadala nešťastně.
      Už už se zdálo, že rakety neprojdou, když tu náhle celník zavadil o raketu a ta se rozezněla. "Ha, hudební nástroj je to, nebudete zapírat!" vykřikl celník a poznamenal, že má pan Petzoldt štěstí, že na to přišel sám svým rozumem, jinak mohl být Petzoldt pokutován. A tak rakety a míčky byly procleny jako hudební nástroje ....
      Prvý rok přinesl tenisový kurt výtěžek 600 zlatých, druhý přes 1000 zlatých. A tak i nedůvěřivý pan Pet-zoldt starší přišel nyní na chuť tomuto p odivnému rozptýlení. Tenisové hřiště však nedovolil rozšiřovat.
      Traduje se, že to byl první tenisový kurt v Rakousko-Uhersku (1883). Byl v používání ještě za návštěv krále Eduarda VII., který býval protektorem různých turnajů, které tu probíhaly.

Další hotelové tenisové kurty

      Po příkladu hotelu Casina vznikaly jednotlivá tenisová hřiště u dalších hotelů a kaváren. Tenis se hrál například u kavárny Bellevue, u Panoramy, u Lesního mlýna, pod kavárnou Kamzík, u býv. Egerländeru (Monty) aj. Většina hotelů či kaváren stála ve svazích, neměla podmínky k rozšiřování kurtů a když vznikly v údolní poloze u Lesního pramene a u Bellevue tenisová hřiště, hotelová hřiště zanikala.

Městské tenisové kurty

      Po roce 1900 vznikly u Lesního pramene nedaleko hájenky Diana městské tenisové kurty, které byly ve správě mariánskolázeňské komise tzv. "Lawn-Tennis-Turnierkomiteé". Leželo tu v idylické poloze ve stínu lesa sedm tenisových hřišť s červeným pískem ke hře za každého počasí. Koncem 20. let byl povrch těchto kurtů moderně upraven firmami Excelsior z Prahy a firmou bratří Beckerů z Wiesbadenu, takže v roce 1931 čteme, že Mariánské Lázně mají jedny z nejkrásnějších tenisových kurtů v ČSR. Kurty sloužily především lázeňským hostům k tréninku, k výuce tenisu i k mistrovským hrám. Byla tu tréninková stěna, šatny, sprchy a učitel tenisu, ale host mohl hrát i bez něho. Nájemné bylo hodinové. Konaly se tu tradičně turnaje, meziklubové zápasy, a to i mezinárodní po celou sezónu.

Löhrovy tenisové kurty nedaleko kavárny Bellevue

      Po první světové válce vzniklo poblíž Bellevue deset dobře ošetřovaných tenisových kurtů, které upravil mistr Karl Löhr, který rovněž založil kurty u Lesního pramene. Tato dolní tenisová hřiště vznikla v příznivé jižní otevřené poloze, měla i více prostoru k rozšiřování kurtů, k založení hlediště a vybudování elegantní klubovny se šatnami, sprchami, lázní, bufetem a se zahradní restaurací.
      Pod tenisovými hřišti na louce se projektovalo před druhou válkou ještě koupaliště a velké dětské hřiště. Došlo však pouze k přípravným přesunům zeminy (viz ještě dnes náznak bazénu u potoka!!!). Plány se neuskutečnily. Byl tu zkoušený trenér a učitel tenisu - k dispozici novým zájemcům o tenisovou hru.
      Obě tenisová centra pořádala turnaje, měla žebříčky hráčů a vše se těšilo pozornosti lázeňského publika.
 

Vrcholí 1000. výročí sv.Vojtěcha

Přítisk na zvláštní dopisniciObálka 1.dne vydání      V časopise TÝDEN čís.17 ze dne 21.dubna 1997 vyšel odborný článek, který shrnuje všechno, co je známo o tomto světci. Autory článku jsou arciopat Anastáz Opasek a Dušan Hejbal. V podčlánku "Svědectví lidové tradice" je uváděno deset míst, k nimž se váží pověsti o sv.Vojtěchovi. Z deseti míst leží šest míst v Západočeském kraji. Mezi nimi není bohužel dnes zaniklá obec Sv.Vojtěch na Tepelsku.
      V neděli 25. května 1997 budou v Mariánských Lázních ostatky sv.Vojtěcha a v předvečer tohoto slavného dne, v pátek ve 14 hodin 23.května 1997 ve farním sále domu Zlatá koule bude beseda právě o pobytu sv.Vojtěcha na Tepelsku.

Sv. Vojtěch na známkách
(časopis Týden č.18/1997)
Česká a německá verze známky
      V česko-maďarsko-německo-polském vydání vyšla 23.4. v těchto zemích obrazově shodná známka s obrazem sv. Vojtěcha. Naše má hodnotu 7 Kč a její autor Vladimír Suchánek (vítěz mezinárodní soutěže výtvarníků) se inspiroval středověkou vitráží a rukopisnými ornamenty doplněnými textem "S. Adalbertus - Sv. Vojtěch" a letopočtem úmrtí světce. Obálka 1. dne vydání má v kresbě obrázek sv. Vojtěcha podle historického dobového dřevorytu. Návštěvu papeže Jana Pavla II. u nás připomínají přítisk na zvláštní dopisnici a příležitostná razítka 26.4. v Hradci Králové a 27.4. v Praze. K vojtěšskému miléniu byly vydány i pamětní medaile (autorem je sochař Michal Vitanovský) se znakem a biskupskou berlou Vojtěcha Slavníkovce na líci a jeho hlavou na rubu, dvousetkorunové stříbrné mince (podle návrhu Ladislava Kozáka) a CD (vydal Supraphon).
-jpk-
 

Ke kalendáři a k svátkům v květnu a červnu na obálce:

      SVATODUŠNÍ SVÁTKY (Letnice, něm. Pfingsten, od řec. pentékoste = 50) jsou vysokým církevním svátkem sv.Ducha, vzpomínajícím rozlití světla sv.Ducha nad mladým Ježíšem. Jsou pohyblivými svátky, které spadají na 50. den po Velikonocích - Svatodušní neděle a Svatodušní pondělí. Pohybují se tedy podle Velikonocí, které se slaví první neděli po jarním úplňku (tj. od 22.března do 25.dubna). Velikonoce byly v judaismu slavnostmi na paměť odchodu Židů z Egypta, předcházely jim pohanské jarní slavnosti. V křesťanství jsou připomínkou umučení a vzkříšení Ježíšova a slaví se od počátku křesťanství.
      Svatodušní svátek se slavil již ve třetím století a roku 305 byl vyhlášen na církevním shromáždění roku 305 v městě Elvira ve Španělsku oficiálním. Padesátý den po Velikonocích se pohybuje mezi 9. květnem a 13.červnem. Letos připadají Svatodušní svátky na 18. a 19. května.
      SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (Trinitatis) je rovněž pohyblivý - spadá na první neděli po Svatodušních svátcích. Připomíná věřícím jediného Boha ve třech podobách, tedy Boží trojjedinost. Letos je 25. května.
      SVÁTEK BOŽÍHO TĚLA (něm. Fronleichnam) je pohyblivý církevní svátek s antireformátorskou tendencí. Slaví se vždy ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, tj. letos 29. května. Je to slavnostní uctívání eucharistie (= úkon při sv.mši, jímž se dostává věřícím Boží milosti). Slaví se od roku 1264.
 

Před 125 lety byla otevřena první výšinná kavárna v Mariánských Lázních
Café PANORAMA

Na původním zachovaném plakátku zve číšník E.A.LUCHA co nejuctivěji P.T. lázeňské publikum k prohlídce právě otevírané kavárny na vrchu Hamelika poblíž Goethova sedátka
v neděli 19. května 1872
Snídaně a večeře studená jídla stejně jako pravá tuzemská a zahraniční vína.

      PANORAMA byla první "výšinnou kavárnou" (Hohencafé), až po ní následovaly Café Egerländer (Monty), Café Washington (Červená karkulka), Café Forstwarte (Kamzík), Krakonoš, Café Hochwald (Hvozd, dnes Berolina), Café Hohendörfer Höhe (Zádubská výšina), Café Alm (Polom), Café Sennhof (Beskyd), Café Nimrod a další.
 

Kalendář květen 1997

      l Studený máj - v stodole ráj. l Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta. l V máji hřímoty, nedělají trampoty. l Chladný květen, červen vlažný, je pro sýpky blažný. l Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem, máj - vyženeme kozy v háj. l Na Urbanův den, pospěš síti len! l Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Stará česká přísloví
      l Kdo mlčí, dva učí. l Z pusté stodoly ani vrabec nevyletí. l Kdo chce dobré mluvit, musí dobré myslet. l Mluv méně s jinými a více sám se sebou.

KVĚTEN

Katolický

Katol.něm.

Evangelický

Evang.něm.

Dnešní

1.

Čtvrtek

Filip a Jakub

Maifeiertag

Filip a Jakub

Maifeiertag

Svátek práce

2.

Pátek

Zikmund

Ruthard

Zikmund

Sigmund

Zikmund

3.

Sobota

Nalezení sv.Kříže

Alexej

4.

Neděle

Florián

Florian

Floriš

Florian

Květoslav

5.

Pondělí

Čestmír

Den Evropy

Gothard

Den Evropy

Klaudie

6.

Úterý

Jan z D.

Dietrich

Dětřich

Dietrich

Radoslav

7.

Středa

Stanislav

Stanislaus

Stanislav

Gottfried

Stanislav

8.

Čtvrtek

Zjevení Michala

Christ Himmel.

Zjevení Michala

Christ.Himmel.

Den osvobození

9.

Pátek

Řehoř

Gregor

Řehoř

Hiob

Ctibor

10.

Sobota

Gordián

Anton

Gordián

Gordian

Blažena

11.

Neděle

Mamert

Gangolf

Mamert

Adalbert

Svatava

12.

Pondělí

 Pankrác (Pasnkratius)

13.

Úterý

Servác (Servatius)

14.

Středa

Bonifác (Bonifatius)

15.

Čtvrtek

Žofie (Sophie)

16.

Pátek

Jan Nepomucký

Johann v.Nep.

Peregrín

Peregrin

Přemysl

17.

Sobota

Vratislav

Giselbert

Jošt

Giselbert

Aneta

18.

Neděle

Svatodušní neděle (Venanc)

Nataša

19.

Pondělí

Svatodušní pondělí (Petr C.)

Ivo

20.

Úterý

Bernhard

Bernhard

Bernhard

Anastasius

Zbyšek

21.

Středa

Ubald

Konstantin

Prodencie

Prudens

 Monika

22.

Čtvrtek

Julie

Julie

Helena

Helena

Emil

23.

Pátek

Vladimír

Helma

Ždan

Helma

 Vladimír

24.

Sobota

Jana

Johanna

Zuzana

Esther

Jana

25.

Neděle

Urban

Urban

Urban

Urban

Viola

26.

Pondělí

Filip Neri

Philipp N.

Beda

Philipp N.

Filip

27.

Úterý

Beda Ct.

Gerda

Lucián

Ludolf

Valdemar

28.

Středa

Vilém

Wilhelm

Athanasius

Wilhelm

Vilém

29.

Čtvrtek

Maxim

Fronleichnam

Maxim

Boží Tělo

Maxmilián

30.

Pátek

Felix

Felix

Letnice

Wigand

Ferdinand

31.

Sobota

Petronila

Angela

Petronila

Petronella

Kamila


      Státní svátek 1.květen (v Německu Maifeiertag - Májový den), 8.květen - skončení války (v Německu Nanebevstoupení Krista). V Německu 29. května svátek Božího Těla. D roku 1996 v českých kalendářích se uváděl 5.květen jako památný den - Květnové povstání českého lidu.
      Za Rakouska-Uherska byl církevním svátkem: 16.květen - svátek Jana Nepomuckého, 18. a 19.května - neděle a pondělí Svatodušní (letnice), 20.květen - Nanebevstoupení Páně, 29. května Svátek Božího Těla.
 

Kalendář červen 1997

      l Červen deštivý, sedlák krčí rameny. l V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. l Do Jana Křtitele nechval ječmene. l Medardovo kápě, čtyřicet dní krápe. l Sít na Víta, škoda žita.
      l Já pán, ty pán - kdo bude svině pást ? l Co bylo vloni, nikdo nedohoní. l Ve škaredém sudu může být dobré víno. l Němý nic nesjedná.
Stará česká přísloví
      l Nevíš, kdy koho budeš potřebovati. l Opatrnosti nikdy nezbývá. l Kde není hlavy, řádu nenajdeš. l Lichotníci nenavštěvují chatrče. l Měj čisté ruce - nezanecháš otisků. l Rada - co moudří nepotřebují a hlupáci nepřijmou.
 

ČERVEN

Katolický

Katol.něm.

Evangelický

Evang.něm.

Dnešní

1.

Neděle

Fortunat

Kuno

Radim

Nikomed

Laura

2.

Pondělí

Erasim

Ilse

Erasim

Ilse

Jarmil

3.

Úterý

Klotylda

Klothilde

Klotylda

Erasmus

Tamara

4.

Středa

Dalibor

Franz Car.

Karpasius

Karpasius

Dalibor

5.

Čtvrtek

Bonifác

Bonifatius

Vinfridus

Bonifatius

Dobroslav

6.

Pátek

Norbert

Norbert

Svatá Trojice

Norbert

Norbert

7.

Sobota

Lukretius

Robert

Lukrecie

Lukretius

Iveta

8.

Neděle

Medard (Medardus)

9.

Pondělí

Prim. a Felic.

Irmgard

Felicianus

Irmgard

Stanislava

10.

Úterý

Margareta

Margareta

Oliva p.

Onuphrius

Gita

11.

Středa

Barnabáš (Barnabas)

Bruno

12.

Čtvrtek

Jan od sv.F.

Johann Fak.

Odulfus

Basilides

Antonie

13.

Pátek

Antonín Paduán.

Anton v. Padua

Tobiáš

Tobias

Antonín

14.

Sobota

Basilius

Gerold

Basiliš

Elisäus

Roland

15.

Neděle

Vít (Veit)

16.

Pondělí

Benon

Benno

Zbyněk

Luitgard

Zbyněk

17.

Úterý

Adolf  op.

Rainer

Laura

August

Adolf

18.

Středa

Marek a M.

Arnulf

Milota

Arnulf

Milan

19.

Čtvrtek

Julián

Jul. v.Fal.

Bohdal

Gervasius

Leoš

20.

Pátek

Silverius p.

Silverius

Silverius

Silverius

Květa

21.

Sobota

Alois z G.

Alois

Alois

Albanus

Alois

22.

Neděle

Pavlína

Eberhard

Achác

Rotraud

Pavla

23.

Pondělí

Zdeňka

Edeltraud

Edeltruda

Basilius

Zdeňka

24.

Úterý

Jan Křtitel (Johann der Täufer)

25.

Středa

Ivan P.

Wilhelm

Prosper

Berta

Ivan

26.

Čtvrtek

Jan a Pavel

Johann u.Paul

Jan B.

Jeremias

Adriana

27.

Pátek

Ladislav

Siebenschläfer

Ladislav král

Siebenschläfer

Ladislav

28.

Sobota

Lev II.

Leo II.

Lev

Leo

Lubomír

29.

Neděle

Petr a Pavel (Peter und Paul)

30.

Pondělí

Pam.Pavla

Pauli Ged.

Pavel p.

Pauli Ged.

Šárka

Za Rakouska-Uherska (1909) byly v červnu svátky - 6.června Nejsvětější Trojice, 10.června Boží Tělo, 29.června sv.Petra a Pavla.
(27.6. Siebenschläter = Sedmispáč, tj. ospalec)


Hamelika, vlastivědné materiály z Mariánskolázeňska. Připravil Ing. Richard Švandrlík. Čtvrté číslo XXI. ročníku (pořadové číslo 265.), Mariánské Lázně - vyšlo 29. dubna 1997.